ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 11 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เชียงใหม่ วันนี้ ณ ปีที่ 700 / เรื่อง, กรรณิการ์ พรมเสาร์ ; ถ่ายภาพ, อิทธิพล เอลาฬุกานนท์, สุวิน วัชรเสถียร, เดวิด เฮนลี.

โดย กรรณิการ์ พรมเสาร์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ก173ช (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : วิทอินบุ๊คส์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 ก173ช] (1).

2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่ / วีณา โรจนราธา, เรื่อง

โดย วีณา โรจนราธา | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ว815พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ว815พ] (1).

3. เจ้าพ่อหลวง : ภาพแห่งความทรงจำและแหล่งประวัติศาสตร์ในนครเชียงใหม่ / บรรณาธิการ, เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่

โดย วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่, เจ้า.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 จ758 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือและจังหวัดเชียงใหม่, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 จ758] (1).

4. เชียงใหม่เมื่อวันวาน / จัดทำโดย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักหอสมุดและศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ม246ช (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักหอสมุดและศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 ม246ช] (1).

5. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเชียงใหม่

โดย คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.

เลขเรียกหนังสือ: 900.9593 ค123ว ช.ม. 2544 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 900.9593 ค123ว ช.ม. 2544] (1).

6. คริสตศาสนากับสังคมเชียงใหม่ = Christianity and Chiang Mai society / สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

โดย มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 261.1593 ม246ค (อ.) เลขเรียกหนังสือ: 10716 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขา, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 261.1593 ม246ค] (3), [Call number: 261.1593 ม246ค] (2). Special Status (1).

7. เจ็ดร้อยปีเมืองเชียงใหม่ / พันธุ์ทวี ไสยมรรคา, บรรณาธิการ

โดย พันธุ์ทวี ไสยมรรคา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 จ688 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 จ688] (2).

8. นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ 700 ปี / อภิวรรณ วีระสมิทธ์, เรื่อง ; สามารถ จันทร์แจ่ม, ภาพ

โดย อภิวรรณ วีระสมิทธ์ | สามารถ จันทร์แจ่ม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 อ265น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 อ265น] (5), [Call number: 915.93 อ265น] (2).

9. พระบารมีปกเกล้าฯ ยุพราชวิทยาลัย 100 ปี นามพระราชทาน ; นครเชียงใหม่ : ประวัติศาสตร์ การพัฒนา การศึกษา และสังคมนครเชียงใหม่ / โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.

โดย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ร925พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3035 ร925พ] (4).

10. เจ้าหลวงเชียงใหม่ / บรรณาธิการ, วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ | คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 จ758 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: 10714 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 จ758] (5), [Call number: 959.3 จ758] (1). Special Status (1).

11. ขัตติยานีศรีล้านนา / วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่, บรรณาธิการ.

โดย วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ข319 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 ข319] (4).