ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. โบราณคดีลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน / ผู้เรียบเรียง, สุพจน์ พรหมมาโนช

โดย สุพจน์ พรหมมาโนช | กองโบราณคดี. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส826บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส826บ] (1).

2. ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน = Ancient communities in the Chiang Mai-Lamphun basin / สรัสวดี อ๋องสกุล, หัวหน้าโครงการวิจัย.

โดย สรัสวดี อ๋องสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส349ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส349ช] (1).

3. ประวัติศาสตร์เชียงใหม่-ลำพูน / งานค้นคว้าและวิเคราะห์, นพคุณ ตันติกุล

โดย นพคุณ ตันติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 น166ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : Lanna Computer Printing , 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 น166ป] (3).

4. ที่ระลึกในการบูรณะกู่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครลำพูน ชายา และเจ้านายสกุล ณ ลำพูน ณ เชียงใหม่ ณ สุสานหลวง ลำพูน วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2549 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช.

โดย วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 929.709593 ว212ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำพูน : วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.709593 ว212ท] (3), PYULIB-DW [Call number: 929.709593 ว212ท] (1).

5. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน / รัตนาพร เศรษฐกุล

โดย รัตนาพร เศรษฐกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ร376ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2552สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ร376ป] (3).