ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 32 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คร่าวดอยสุเทพและคร่าวซอสร้างถนนในเมืองเชียงใหม่ / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, บรรณาธิการ

โดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ค159 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ค159] (1).

2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่ / วีณา โรจนราธา, เรื่อง

โดย วีณา โรจนราธา | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ว815พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ว815พ] (1).

3. ดวงเมือง วันสร้างเมืองเชียงใหม่ ; ประวัติสังเขปของพระยาพรหมโวหาร ; และ ค่าวฮ่ำ / โดย คำคง สุระวงศ์

โดย คำคง สุระวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ค353ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ค353ด] (2).

4. โบราณคดีลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน / ผู้เรียบเรียง, สุพจน์ พรหมมาโนช

โดย สุพจน์ พรหมมาโนช | กองโบราณคดี. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส826บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส826บ] (1).

5. ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / ปิแอร์ โอร์ต, บันทึกเรื่องราว ; พิษณุ จันทร์วิทัน, แปลและเรียบเรียง

โดย โอร์ต, ปิแอร์ | พิษณุ จันทร์วิทัน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 อ981ล 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2546สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 อ981ล 2546] (3).

6. 9 พระอารามหลวงในเมืองเชียงใหม่ / นพคุณ ตันติกุล.

โดย นพคุณ ตันติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 น166ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : Lanna Computer Printing , 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 น166ก] (1).

7. จดหมายเหตุนครเชียงใหม่ / คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

โดย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส691จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส691จ] (1).

8. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเชียงใหม่

โดย คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.

เลขเรียกหนังสือ: 900.9593 ค123ว ช.ม. 2544 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 900.9593 ค123ว ช.ม. 2544] (1).

9. ดอยสุเทพ เทพสถานวิมานเวียงพิงค์ / สมัย สุทธิธรรม.

โดย สมัย สุทธิธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส292ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส292ด] (1).

10. หนังสือชุดมรดกเมืองป๊าว / จัดทำโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

โดย สภาวัฒนธรรมอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ห144 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ห144] (1).

11. เชียงใหม่-ระยอง-หลักสอง-ผักไห่ = Chiangmai-Rayong-Lak Song-Phak Hai / เอนก นาวิกมูล

โดย เอนก นาวิกมูล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ893ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ893ช] (2).

12. พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ศรีแห่งเมืองเชียงใหม่ / โดย วรชาติ มีชูบท

โดย วรชาติ มีชูบท.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ว192พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2554สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ว192พ] (2).

13. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอนุรักษ์เมืองโบราณ : ศึกษาเปรียบเทียบเมืองหลวงพระบางและเมืองเชียงใหม่, วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2537 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวันที่ 31 สิงหาคม-5 กันยายน 2537 ณ หอประชุมพูสี เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, บรรณาธิการ

โดย การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอนุรักษ์เมืองโบราณ : ศึกษาเปรียบเทียบเมืองหลวงพระบางและเมืองเชียงใหม่ (2537 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) | สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 307.07 ส355ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.07 ส355ส] (2).

14. เจ็ดร้อยปีเมืองเชียงใหม่ / พันธุ์ทวี ไสยมรรคา, บรรณาธิการ

โดย พันธุ์ทวี ไสยมรรคา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 จ688 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 จ688] (2).

15. ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / ปิแอร์ โอร์ต, บันทึกเรื่องราว ; พิษณุ จันทร์วิทัน, แปลและเรียบเรียง.

โดย โอร์ต, ปิแอร์ | พิษณุ จันทร์วิทัน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 อ981ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : การันต์, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 อ981ล] (8), PYULIB-DW [Call number: 959.3035 อ981ล] (2).

16. โครงการปริวรรตคัมภีร์ใบลานและพับหนังสา จากอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลางเรื่อง หลักฐานประวัติศาสตร์ล้านนา จากเอกสารคัมภีร์ใบลานและพับหนังสา / ปริวรรตและจัดทำโดย สรัสวดี อ๋องสกุล

โดย สรัสวดี อ๋องสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส349ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส349ค] (1).

17. ตำนานเชียงใหม่ปางเดิม / ลมูล จันทน์หอม, บรรณาธิการ

โดย ลมูล จันทน์หอม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ต359 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ต359] (2).

18. สมโภช 600 ปี พระธาตุเจดีย์หลวง / จัดทำโดย ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่

โดย เชียงใหม่. ประชาสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส272 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์การพิมพ์, 2538สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส272] (5).

19. ตำนานมังราย เชียงใหม่ เชียงตุง / บรรณาธิการ, ทิว วิชัยขัทคะ, ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว ; ปริวรรต, สิงห์แก้ว มโนเพชร

โดย ทิว วิชัยขัทคะ | ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว | สิงห์แก้ว มโนเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ต359 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ต359] (7).

20. ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน = Ancient communities in the Chiang Mai-Lamphun basin / สรัสวดี อ๋องสกุล, หัวหน้าโครงการวิจัย.

โดย สรัสวดี อ๋องสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส349ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส349ช] (1).