ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลาง = Medieval Europe / น้ำเงิน บุญเปี่ยม.

โดย น้ำเงิน บุญเปี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 940.1 น212ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.1 น212ป] (1).

22. ข้อมูลประวัติศาสตร์ : สมัยบางกอก / ขจร สุขพานิช.

โดย ขจร สุขพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ข127ข 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ข127ข 2524] (2).

23. เรื่องของเอเซีย. เล่ม 3 / สังข์ พัธโนมัย.

โดย สังข์ พัธโนทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 950 ส112ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 950 ส112ร] (1), PYULIB-DW [Call number: 950 ส112ร] (1).

24. ล้านนาคดีศึกษา : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี : รวมบทความสัมมนา ; 28-31 มกราคม 2528 ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่.

โดย ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ | วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ว585ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ช้างเผือก, 2528สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ว585ล] (1).

25. ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ / ภารดี มหาขันธ์.

โดย ภารดี มหาขันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ภ464ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ภ464ป] (3).

26. การปฏิวัติฝรั่งเศส / นันทา โชติกะพุกกณะ.

โดย นันทา โชติกะพุกกณะ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.944 น426ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พรหมประสิทธิ์การพิมพ์, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.944 น426ก] (1).

27. จีนผลัดแผ่นดิน / เขียน ธีระวิทย์.

โดย เขียน ธีระวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 320.951 ข752จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 320.951 ข752จ] (1).

28. บันทึกรับสั่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล / สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ.

โดย ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.918 ด495บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงบัณฑิต, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.918 ด495บ] (1).

29. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : เอเชีย / ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชีย.

เลขเรียกหนังสือ: 327.5 จ682ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.5 จ682ป] (1).

30. จีนกับสังคมโลก / เขียน ธีระวิทย์.

โดย เขียน ธีระวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 327.51 ข752จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.51 ข752จ] (1).

31. โบราณสถาน. เล่ม 1 / วิชิต สุวรรณปรีชา.

โดย วิชิต สุวรรณปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ว551บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2531สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.303 ว551บ] (2).

32. การปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / บัญชา แก้วเกตุทอง.

โดย บัญชา แก้วเกตุทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 บ113ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 บ113ก] (1).

33. สิบสองปันนา : อดีตและปัจจุบัน / โดย รัตนาพร เศรษฐกุจ ... [และคนอื่นๆ].

โดย รัตนาพร เศรษฐกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 ส728 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ส728] (2).

34. ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ / สนั่น เมืองวงษ์.

โดย สนั่น เมืองวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959 ส199ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 ส199ป] (1).

35. กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปีก่อน / โดย "กาญจนาคพันธุ์".

โดย กาญจนาคพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ก247ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนศิลป์, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ก247ก] (2).

36. พงศาวดารโยนก / พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค)

โดย ประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค), พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ป234พ 2516 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ป234พ 2516] (3).

37. การเมืองการปกครองไทย (พ.ศ. 2417-2524) : บรรณานิทัศน์ของเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่เขียนและ/หรือพิมพ์ในประเทศไทย / สีดา สอนศรี

โดย สีดา สอนศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 016.9593 ส733ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.9593 ส733ก] (1).

38. สยามฯ ในความทรงจำ = Some events & pictorial of old Siam / บรรณาธิการ, ราชทิตย์ ภพสยบ.

โดย ราชทิตย์ ภพสยบ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส319 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Special Collect Press, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส319] (1).

39. เชียงใหม่ วันนี้ ณ ปีที่ 700 / เรื่อง, กรรณิการ์ พรมเสาร์ ; ถ่ายภาพ, อิทธิพล เอลาฬุกานนท์, สุวิน วัชรเสถียร, เดวิด เฮนลี.

โดย กรรณิการ์ พรมเสาร์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ก173ช (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : วิทอินบุ๊คส์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 ก173ช] (1).

40. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 / จรรยา ประชิตโรมรัน.

โดย จรรยา ประชิตโรมรัน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 จ148ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 จ148ก 2537] (1).