ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 51 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / ประพิณ ออกเวหา, เรื่อง.

โดย ประพิณ ออกเวหา.

เลขเรียกหนังสือ: ย. ป327ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บิ๊กบุค เซนเตอร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: ย. ป327ส] (1).

2. รักของเหมาเจ๋อตง / สุขสันต์ วิเวกเมธากร, เขียน

โดย สุขสันต์ วิเวกเมธากร.

เลขเรียกหนังสือ: 923.151 ส743ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.151 ส743ร] (2), PYULIB-DW [Call number: 923.151 ส743ร] (1).

3. รายงานการวิจัย การขุดค้นแหล่งโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา = Archaeological excavation at the late metal age sites in Changwat Nakhon Ratchasima / โดย ปรีชา กาญจนาคม

โดย ปรีชา กาญจนาคม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ป467ร 2539 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ป467ร 2539] (2).

4. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง งานปูนปั้นล้านนาสมัยราชวงศ์มังรายและยุคที่เกี่ยวเนื่อง / โดย ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์

โดย สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 720.9593 ส855ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 720.9593 ส855ร] (1).

5. การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในเขตเส้นทางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจไทย-ลาว-จีน = A study of economics and local culture in the economic quardrangle route Thailand-Laos-China / ประชัน รักพงษ์

โดย ประชัน รักพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9594 ป229ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการเพื่อนบ้านศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2539สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9594 ป229ก] (2).

6. รายงานการวิจัยสนองพระราชประสงค์เรื่อง นครศรีธรรมราช : กรณีศึกษา 1. การตั้งถิ่นฐานที่กรุงชิงและพรุควนเคร็ง 2. จีน : ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้คนและวัฒนธรรม / คณะผู้วิจัย, กรรณิการ์ ตันประเสริฐ ...[และคนอื่นๆ]

โดย กรรณิการ์ ตันประเสริฐ | สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สมุทรปราการ : สภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ร451] (1).

7. รายงานผลการวิจัยเรื่อง การวิจัยข้อมูลทางศิลปและโบราณคดี ณ เมืองโบราณที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี / ชูสิริ จามรมาน

โดย ชูสิริ จามรมาน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ช692ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ช692ร] (2).

8. รายงานการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์สังคมเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2475-2503 = The social history of Phitsanulok 1932-1960 / ผู้วิจัย, จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ

โดย จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7609 จ535ร 2542 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7609 จ535ร 2542] (2).

9. ปัตตานี : การค้าและการเมืองการปกครองในอดีต = Pattani : trade and politics in the past / ผู้เขียน, ครองชัย หัตถา

โดย ครองชัย หัตถา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ค155ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปัตตานี : โครงการปัตตานีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ค155ป] (1).

10. รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำจรเข้สามพัน = A study of local history in the Chorakhe Samphan river valley area / สืบแสง พรหมบุญ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สืบแสง พรหมบุญ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.337 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2530?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.337 ร451] (1).

11. เวียดนาม : สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการต่างประเทศ / ผู้เขียน, เขียน ธีระวิทย์

โดย เขียน ธีระวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.7 ข752ว (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.7 ข752ว] (1).

12. การศึกษาพรมแดนความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

โดย อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.2 อ353ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.2 อ353ก] (1).

13. ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมสิบสองปันนา / โดย ยรรยง จิระนคร, รัตนาพร เศรษฐกุล

โดย ยรรยง จิระนคร | รัตนาพร เศรษฐกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 951.0049591 ย143ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ | สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.0049591 ย143ป] (2).

14. ความร่วมมือไทย-มาเลเซีย ในการพัฒนาพื้นที่เขตไหล่ทวีปทับซ้อนในอ่าวไทย = The cooperation between Thailand and Malaysia on joint development area in the gulf of Thailand / ดลยา เทียนทอง

โดย ดลยา เทียนทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 337.5930595 ด147ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเซียศึกษา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.5930595 ด147ค] (1).

15. เกอิชา = Memoirs of a Geisha / Arthur S. Golden ; วิหยาสะกำ, แปล.

โดย โกลเดน, อาร์เธอร์ เอส | วิหยาสะกำ.

เลขเรียกหนังสือ: น. ก945ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศรีสารา, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: น. ก945ก] (2).

16. กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในภูมิภาคอาคเนย์ = Ethnic minorities in Southeast Asia / ปนัดดา บุณยสาระนัย.

โดย ปนัดดา บุณยสาระนัย.

เลขเรียกหนังสือ: 305.895 ป161ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895 ป161ก] (2).

17. เวียงกุมกาม : การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา = Wiang Kum Kam : a historical study of an ancient community in Lanna / โดย สรัสวดี อ๋องสกุล.

โดย สรัสวดี อ๋องสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ส349ว (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ส349ว] (2).

18. ประวัติศาสตร์สิบสองจุไท / ภัททิยา ยิมเรวัต.

โดย ภัททิยา ยิมเรวัต.

เลขเรียกหนังสือ: 305.895910597 ภ353ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895910597 ภ353ป] (2).

19. อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน / ประพิณ ออกเวหา, เรื่อง.

โดย ประพิณ ออกเวหา.

เลขเรียกหนังสือ: ย. ป324อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บิ๊กบุค เซนเตอร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: ย. ป324อ] (2).

20. ภูมิปัญญาการปราบปรามของ พล.ต.ต. ขุนพันธรักษ์ราชเดช / ผู้เขียน, วีระ แสงเพชร

โดย วีระ แสงเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 364.4 ว842ภ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.4 ว842ภ] (1).