ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1834 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เล่าเรื่องบางกอก / ส. พลายน้อย

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส113ล 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส113ล 2535] (1).

2. ฅนกบฏ / เพลิง ภูผา, เรียบเรียง

โดย เพลิง ภูผา.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 พ922ฅ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 พ922ฅ] (1).

3. Diana forever / รวบรวม, สมถวิล

โดย สมถวิล.

เลขเรียกหนังสือ: 923.142 ส248ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วายเอ็นเค, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.142 ส248ด] (1).

4. บางกอก 2000 / ปราโมทย์ เจริญยิ่ง, เขียน

โดย ปราโมทย์ เจริญยิ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ป451บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ป451บ] (1).

5. ญี่ปุ่นศึกษา / ไชยวัฒน์ ค้ำชู, บรรณาธิการ

โดย ไชยวัฒน์ ค้ำชู.

เลขเรียกหนังสือ: 900.952 ญ411 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.952 ญ411] (1).

6. หมายเหตุ : สยามประเทศ / กันยาบดี

โดย กันยาบดี.

เลขเรียกหนังสือ: 959.305 ก392ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.305 ก392ห] (1).

7. นำเที่ยวเมืองโบราณ

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 น522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิริยะธุรกิจ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 น522] (1).

8. ราชอาณาจักรลาว / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

โดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.4 บ424ร 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.4 บ424ร 2547] (1).

9. 5 ยอดหญิงจีนผู้ยิ่งใหญ่ / นภา หลิน

โดย นภา หลิน.

เลขเรียกหนังสือ: 920.72 น196ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920.72 น196ห] (1).

10. ประวัติศาสตร์จีน / ทวีป วรดิลก.

โดย ทวีป วรดิลก.

เลขเรียกหนังสือ: 951.03 ท199ป 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951.03 ท199ป 2542] (1).

11. ลูกจีน หลานมอญในกรุงสยาม / พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร, บรรณาธิการเรื่อง

เลขเรียกหนังสือ: 920.0593 ล712 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920.0593 ล712] (1).

12. กังฉิน : สิ่งโสโครกทางประวัติศาสตร์ / โดย เล่าชวนหัว

โดย เล่าชวนหัว.

เลขเรียกหนังสือ: 951 ล831ก 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951 ล831ก 2547] (1).

13. วิวิธพิพิธภัณฑ์ / บัณฑิต จุลาสัย

โดย บัณฑิต จุลาสัย.

เลขเรียกหนังสือ: 069 บ259ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 069 บ259ว] (1).

14. บังเกอร์ลับ (1945-2007) / ส. องครักษ์, แปล

เลขเรียกหนังสือ: 943.086 บ247 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : วิภาวี, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 943.086 บ247] (1).

15. ต้นตระกูลขุนนางสยาม / กัลยา เกื้อตระกูล, เขียน

โดย กัลยา เกื้อตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 929.7 ก398ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.7 ก398ต] (1).

16. เรื่องเล่าจากวังหลวง / จุติ จันทร์คณา

โดย จุติ จันทร์คณา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 จ633ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Income, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 จ633ร] (1).

17. สิ่งแรกในสยาม / โกสินทร์ รตนประเสริฐ

โดย โกสินทร์ รตนประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ก966ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ก966ส] (1).

18. วิวัฒนาการทุนนิยมของญี่ปุ่น = The evolution of Japanese capitalism / คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ์, แต่ง.

โดย คงศักดิ์ สันติพฤกษวงศ์ | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. โครงการแปลไทย-ญี่ปุ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 330.952 ค114ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการแปลไทย-ญี่ปุ่น มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.952 ค114ว] (2).

19. การสงครามในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2113-2148) และ สมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2148-2153) / จรรยา ประชิตโรมรัน.

โดย จรรยา ประชิตโรมรัน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 จ148ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 จ148ก] (3).

20. อารยธรรมตะวันออก = Eastern civilization / อรพินท์ ปานนาค ... [และคนอื่นๆ].

โดย อรพินท์ ปานนาค | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 950 อ649 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 950 อ649 2533] (2).