ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 49 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. จารึกโบราณรุ่นแรกพบที่ลพบุรีและใกล้เคียง / กรมศิลปากร.

โดย กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 913.031 ก169จ เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0027 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 913.031 ก169จ] (1). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0027] (1).

2. รายงานการวิจัย การขุดค้นแหล่งโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา = Archaeological excavation at the late metal age sites in Changwat Nakhon Ratchasima / โดย ปรีชา กาญจนาคม

โดย ปรีชา กาญจนาคม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ป467ร 2539 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ป467ร 2539] (2).

3. ชิน อยู่ดี : บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย / คณะบรรณาธิการ, สมศักดิ์ รัตนกุล ... [และคนอื่นฯ]

โดย สมศักดิ์ รัตนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ช561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ช561] (1).

4. ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา / ประยูร อุลุชาฎะ

โดย ประยูร อุลุชาฎะ.

เลขเรียกหนังสือ: 913.593 ป367ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 913.593 ป367ห] (1).

5. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท / กรมศิลปากร

โดย กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 930.1 ก169อ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.1 ก169อ 2537] (1).

6. ท่องอารยธรรม / บทนิพนธ์, หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล

โดย สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.

เลขเรียกหนังสือ: 930.1 ส835ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธุรกิจก้าวหน้า, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.1 ส835ท] (1).

7. สมบัติศิลป์--บนแผ่นดินอีสาน / สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น ; ผู้เรียบเรียง, สมชาย ณ นครพนม ... [และคนอื่น ๆ]

โดย สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 7 ขอนแก่น | สมชาย ณ นครพนม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส691ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : สำนักงาน, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส691ส] (2).

8. รายงานผลการวิจัยเรื่อง การวิจัยข้อมูลทางศิลปและโบราณคดี ณ เมืองโบราณที่อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี / ชูสิริ จามรมาน

โดย ชูสิริ จามรมาน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ช692ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ช692ร] (2).

9. การวิจัยทางโบราณคดี / ปรีชา กาญจนาคม

โดย ปรีชา กาญจนาคม.

เลขเรียกหนังสือ: 930.1072 ป467ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอเดียสแควร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.1072 ป467ก] (2).

10. แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย / สุรัตน์ วรางค์รัตน์

โดย สุรัตน์ วรางค์รัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส857ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส857ห] (1).

11. รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำจรเข้สามพัน = A study of local history in the Chorakhe Samphan river valley area / สืบแสง พรหมบุญ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สืบแสง พรหมบุญ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.337 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2530?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.337 ร451] (1).

12. โบราณคดีลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน / ผู้เรียบเรียง, สุพจน์ พรหมมาโนช

โดย สุพจน์ พรหมมาโนช | กองโบราณคดี. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส826บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส826บ] (1).

13. อธิบายภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา 417 ปีแลหลังครั้งบ้านเมืองดี / ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, เรียบเรียง/ถ่ายภาพ

โดย ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ป279อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ป279อ] (2).

14. ประวัติศาสตร์อารยธรรมภาคใต้ แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย / ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, เรื่อง/ภาพ

โดย ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ป279ป (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 ป279ป] (1).

15. อู่อารยธรรมแหลมทอง คาบสมุทรไทย / ศรีศักร วัลลิโภดม.

โดย ศรีศักร วัลลิโภดม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ศ255อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ศ255อ] (2).

16. บ้านวังไฮ : แหล่งฝังศพโบราณยุคเหล็กในภาคเหนือของประเทศไทย = Ban Wang Hai : excavations of an iron-age cemetery in Northern Thailand / ผู้แต่ง, ฌอง-ปิแยร์ โปโทร, ปาตริเซีย มอร์เนส์, ทรรศนะ โดยอาษา

โดย โปโทร, ฌอง-ปิแยร์ | ทรรศนะ โดยอาษา | มอร์เนส์, ปาตริเซีย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ป831บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2546สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 ป831บ] (1).

17. สยามดึกดำบรรพ์ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ชาร์ลส์ ไฮแอม และ รัชนี ทศรัตน์

โดย ไฮแอม, ชาร์ลส์ | รัชนี ทศรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ฮ991ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับภาษาไทยพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ฮ991ส] (2).

18. อู่อารยธรรมแหลมทอง คาบสมุทรไทย / ศรีศักร วัลลิโภดม.

โดย ศรีศักร วัลลิโภดม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ศ255อ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ศ255อ 2548] (2).

19. เหล็ก "โลหปฏิวัติ" เมื่อ 2,500 ปีมาแล้ว : ยุคเหล็กในประเทศไทย : พัฒนาการทางเทคโนโลยีและสังคม / ศรีศักร วัลลิโภดม.

โดย ศรีศักร วัลลิโภดม.

เลขเรียกหนังสือ: 930.109593 ศ255ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.109593 ศ255ห] (2).

20. ประวัติศาสตร์โบราณคดี : เมืองอู่ทอง / เรื่อง, ศรีศักร วัลลิโภดม.

โดย ศรีศักร วัลลิโภดม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3023 ศ225ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3023 ศ225ป] (2).