Your search returned 12 results from 147765 records. Subscribe to this search

|
1. 100 ปีของการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 / โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 320.809593 ธ286ร Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. Description: 130 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.809593 ธ286ร] (2).

2. แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง / ผู้เขียน, ธเนศวร์ เจริญเมือง

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 320.4 ธ286น Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548 Description: 217 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.4 ธ286น] (2).

3. ทฤษฎีและแนวคิด : การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น. ภาคที่ 1 = Theories and concepts : local govemment and local governance. Vol. 1 / ผูเขียน, ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 320.8 ธ286ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2551 Description: 15, 351 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.8 ธ286ท] (1).

4. ประชาธิปไตยในสังคมไทย (19 กันยายน 2549 - กุมภาพันธ์ 2553) / โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 320.9593 ธ286ป Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 Description: 306 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ธ286ป] (1).

5. การเดินทางของประชาธิปไตย / โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 321.8 ธ285ก 2554 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันล้านนาประชาธิปไตย, 2554 Description: 50 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 321.8 ธ285ก 2554] (1).

6. จากโลกานุวัตรถึงโลกาภิวัตน์ / ธเนศวร์ เจริญเมือง

by ธเนศวร์ เจริญเมือง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 303.4 ธ285จ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 Description: 15 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ธ285จ] (2).

7. ว้ากน้อง : การสร้างและสืบทอดระบบเผด็จการในมหาวิทยาลัย / ธเนศวร์ เจริญเมือง

by ธเนศวร์ เจริญเมือง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการศึกษาปกครองท้องถิ่น.

Call number: 378.1989 ธ285ว Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 Description: 59 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.1989 ธ285ว] (2).

8. 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 = 100 years of local government in Thailand, 1987-1997 / โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 320.809593 ธ286ร 2544 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544 Description: 351 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.809593 ธ286ร 2544] (2).

9. 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 = 100 years of local government in Thailand, 1987-1997 / โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 320.809593 ธ286ร 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548 Description: 351 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.809593 ธ286ร 2548] (2).

10. พลเมืองกับท้องถิ่นเข้มแข็ง = Citizens and storng locality / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 302.14 ธ286พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549 Description: 335 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.14 ธ286พ] (2).

11. การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น : อีกมิติหนึ่งของอารยธรรมโลก, ภาคแรก จากยุคกรีกถึงยุคทุนนิยมตะวันตก = Local government and local governance : another dimension of World civilization, volume one : from Greek state to Western capitalism / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 352.14 ธ285ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550 Description: 8, 292 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.14 ธ285ก] (1).

12. พลเมือง : นักสู่ผู้ยิ่งใหญ่ / ธเนศวร์ เจริญเมือง

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 302.14 ธ286พ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันล้านนาประชาธิปไตย, 2553 Description: 69 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.14 ธ286พ] (2).