Your search returned 9 results from 147442 records. Subscribe to this search

|
1. พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : กระบวนทัศน์และนโยบาย / บรรณาธิการ, อานันท์ กาญจนพันธุ์

by อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Call number: 333.7 พ444 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543 Description: 7, 599 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.7 พ444] (2).

2. พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : สถานการณ์ในประเทศไทย / บรรณาธิการ, อานันท์ กาญจนพันธุ์

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Call number: 333.7 พ443 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543 Description: 710 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.7 พ443] (2).

3. วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจในเศรษฐกิจไร้วัฒนธรรม = Economic culture in an un-cultured economy / อานันท์ กาญจนพันธุ์, เขียน

by อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Call number: 306.3 อ624ว Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549 Description: 210 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.3 อ624ว] (2).

4. สำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย (4) / ผู้เขียน, กนกศักดิ์ แก้วเทพ, กาญจนา แก้วเทพ และ อานันท์ กาญจนพันธุ์

by กนกศักดิ์ แก้วเทพ | กาญจนา แก้วเทพ | อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Call number: 335.4 ก125ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 Description: 298 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 335.4 ก125ส] (2).

5. เจ้าที่และผีปู่ย่า : พลวัตของความรู้ชาวบ้าน อำนาจและตัวตนของคนท้องถิ่น / อานันท์ กาญจนพันธุ์.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Call number: 398.25 อ624จ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. Description: ก-จ, 246 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.25 อ624จ] (2).

6. ถกความคิดสังคมศาสตร์ในสังคมไทย / อานันท์ กาญจนพันธุ์

by อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Call number: 300.9593 อ624ถ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 Description: ก-จ, 276 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 อ624ถ] (2).

7. จินตนาการทางมานุษยวิทยาแล้วย้อนมองสังคมไทย / อานันท์ กาญจนพันธุ์.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Call number: 301.09593 อ624จ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. Description: ก-จ, 260 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.09593 อ624จ] (2).

8. ทวนคลื่นความคิดกึ่งศตวรรษไทยศึกษา / อานันท์ กาญจนพันธุ์

by อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Call number: 301.09593 อ624ท Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 Description: ก-ฌ, 354 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.09593 อ624ท] (2).

9. โฉนดชุมชน : จินตภาพที่จับต้องได้ / นักเขียนอาวุโส, นิธิ เอียวศรีวงศ์, สุธี ประศาสน์เศรษฐ, อานันท์ กาญจนพันธุ์.

by นิธิ เอียวศรีวงศ์ | สุธี ประศาสน์เศรษฐ | อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Call number: 333.7309593 น612ฉ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน, 2556. Description: 335 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.7309593 น612ฉ] (2).