Refine your search

Your search returned 167 results from 146873 records. Subscribe to this search

|
101. ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน, วันจันทร์ 21 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน ชั้นที่ 1 โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง / บรรณาธิการ, ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by การประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ครั้งที่ 4 : 2558 : กรุงเทพฯ) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Call number: 341.2473 ก474ท (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. Description: 86 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 341.2473 ก474ท] (1).

102. โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย, วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต / บรรณาธิการ, ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by งานสัปดาห์อาเซียน TU-ASEAN week 2014 (2557 : ปทุมธานี) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Call number: 341.2473 ง319ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. Description: 94 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 341.2473 ง319ค] (1).

103. ASEAN beyond 2015, วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต / บรรณาธิการ, ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by งานสัปดาห์อาเซียน TU-ASEAN week 2014 (2557 : ปทุมธานี) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Call number: 341.2473 ง319อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. Description: 70 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 341.2473 ง319อ] (1).

104. ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน, วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต / บรรณาธิการ, ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by งานสัปดาห์อาเซียน TU-ASEAN week 2014 (2557 : ปทุมธานี) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Call number: 341.2473 ง319ท (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. Description: 86 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 341.2473 ง319ท] (1).

105. ปฏิรูปประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน, วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต / บรรณาธิการ, ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by งานสัปดาห์อาเซียน TU-ASEAN week 2014 (2557 : ปทุมธานี) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Call number: 341.2473 ง319ป (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. Description: 110 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 341.2473 ง319ป] (1).

106. โค้งสุดท้าย การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย / บรรณาธิการ, ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by การสัมมนา TU-ASEAN Forum (ครั้งที่ 9 : 2557 : ปทุมธานี) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Call number: 341.2473 ก525ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. Description: 72 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 341.2473 ก525ค] (1).

107. การประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 6 : ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน, วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมรอยยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ / บรรณาธิการ, ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by การประชุมเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ครั้งที่ 6 : 2557 : ปทุมธานี) | ประภัสสร์ เทพชาตรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา.

Call number: 341.2473 ก474ก 2557 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. Description: 86 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน..Availability: Items available for reference: [Call number: 341.2473 ก474ก 2557] (1).

108. แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557-2561 / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

by กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Call number: 323.09593 ก169ผ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2556. Description: 160 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 323.09593 ก169ผ] (2).

109. บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

by กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Call number: 323.09593 ก169บ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2556. Description: 66 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 323.09593 ก169บ] (1).

110. บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557- 2561 / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

by กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Call number: 323.09593 ก169บ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2556. Description: 139 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 323.09593 ก169บ] (1).

111. คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน / โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย.

by โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย.

Call number: 352.14 ค962ค 2558 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. Description: 68 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 352.14 ค962ค 2558] (1).

112. 8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ", วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร = Eight decades of Thai democracy : dynamics of balancing power / สถาบันพระปกเกล้า.

by การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า "8 ทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย: พลวัตแห่งดุลอำนาจ"" (ครั้งที่ 16 : 2557 : กรุงเทพฯ] | สถาบันพระปกเกล้า.

Call number: 321.8 ก482ป (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558. Description: 772 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: แปดทศวรรษ ประชาธิปไตยไทย : พลวัตแห่งดุลอำนาจ.Availability: Items available for reference: [Call number: 321.8 ก482ป] (1).

113. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559 / กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กองอาเซียน.

Call number: 341.2473 ส691ร 2557-59 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Description: 16, 127 หน้า : แผนภูมิ.Other title: โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559..Availability: Items available for reference: [Call number: 341.2473 ส691ร 2557-59] (1).

114. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 307.1216 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559. Description: 263 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน..Availability: Items available for reference: [Call number: 307.1216 ส691ร] (1).

115. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 362.7 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559. Description: 199 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน..Availability: Items available for reference: [Call number: 362.7 ส691ร] (1).

116. การเข้าให้ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียงและมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน / ปัทมา สูบกำปัง.

by ปัทมา สูบกำปัง.

Call number: 333.72 ป533ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559. Description: 338 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.72 ป533ก] (2).

117. การประชุมทางวิชาการเรื่อง การกำหนดปัญหาการวิจัยและการพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย : ด้านพฤติกรรมจริยธรรมและด้านอื่นๆ, วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2537 ณ โรงแรมโกลเดน แวลเล่ย์ เขาใหญ่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย

by การประชุมทางวิชาการเรื่อง การกำหนดปัญหาการวิจัยและการพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย : ด้านพฤติกรรมจริยธรรมและด้านอื่นๆ (2537 : นครราชสีมา) | คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 001.42 ก475ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2538?] Description: 244 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 001.42 ก475ก] (1).

118. การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทยและนานาชาติ วันที่ 18 กรกฎาคม 2539 / จัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชมรมผู้ปกครองภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; งามพิศ สัตย์สงวน, บรรณาธิการ

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทยและนานาชาติ (2539 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | งามพิศ สัตย์สงวน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฝ่ายวิจัย | ชมรมผู้ปกครองภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

Call number: 305.563 ก525ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2539 Description: 12, 100 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 305.563 ก525ก] (3).

119. สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ : ความคล้ายคลึงในวิถีชีวิต, วันที่ 26-28 มิถุนายน 2539 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร / กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ : ความคล้ายคลึงในวิถีชีวิต (2539 : กรุงเทพฯ) | กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.

Call number: 306 ก525ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กองฯ, 2540 Description: 198 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: วัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ : ความคล้ายคลึงในวิถีชีวิต.Availability: Items available for reference: [Call number: 306 ก525ส] (5).

120. การประชุมทางวิชาการเรื่อง การกำหนดปัญหาการวิจัยและการพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย : ด้านพฤติกรรมจริยธรรมและด้านอื่นๆ ครั้งที่ 2 วิธีการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย, วันที่ 27- 31 มีนาคม 2538 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ. เพชรบุรี / โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย

by การประชุมทางวิชาการเรื่อง การกำหนดปัญหาการวิจัยและการพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย : ด้านพฤติกรรมจริยธรรมและด้านอื่นๆ ครั้งที่ 2 วิธีการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย (2538 : เพชรบุรี) | คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 300.72 ก475ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?-] Description: 230 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 300.72 ก475ก] (1).