Refine your search

Your search returned 167 results from 146873 records. Subscribe to this search

|
161. ประชากรและสังคม 2559 : ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ = Thailand in the era of transnational migration / สุรีย์พร พันพึ่ง, จรัมพร โห้ลำยอง, ศุทธิดา ชวนวัน, บรรณาธิการ.

by สุรีย์พร พันพึ่ง | จรัมพร โห้ลำยอง | ศุทธิดา ชวนวัน.

Call number: 331.544 ป233 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: นครปฐม : สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. Description: ก-ฉ, 191 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 331.544 ป233] (2).

162. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 : พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก / ดำเนินการโดย ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

by การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2 : 2560 : มหาวิทยาลัยรามคำแหง) | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ศูนย์ศึกษาเอเชีย.

Call number: 341.2473 ก482ร 2560 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเอเชีย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560. Description: 198 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Other title: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2560) "พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก", วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 12 อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | พลวัตประชาคมอาเซียนกับพลวัตโลก.Availability: Items available for reference: [Call number: 341.2473 ก482ร 2560] (1).

163. บทเรียนจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมแก่ภาคประชาชน / ศรีสุวรรณ จรรยา และคณะ.

by ศรีสุวรรณ จรรยา.

Call number: 302.14 ศ277บ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559. Description: 197 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 302.14 ศ277บ] (2).

164. รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี / โดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 1 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล.

Call number: 303.69 ส181ร 2559 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2559. Description: 99, 15 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.69 ส181ร 2559] (2).

165. การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย เสมอภาคสร้างได้ = Gender responsive budgeting : CRB / ถวิลวดี บุรีกุล, หัวหน้าโครงการ ... [และคนอื่นๆ].

by ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | ภาคภูมิ ฤกขะเมธ | นิตยา โพธิ์นอก | คาเตอร์เรนชัค, เวนเดล | ทวิติยา สินธุพงศ์.

Call number: 352.48 ถ282ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2561. Description: 258 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 352.48 ถ282ส] (3).

166. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทย ... / มูลนิธิโลกสีเขียวฯ

by มูลนิธิโลกสีเขียวฯ.

Call number: 333.7 ม686ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2537- Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7 ม686ส] (20).

167. สถิติงานประกันสังคม ... = Social security statistics ... / สำนักงานประกันสังคม.

by สำนักงานประกันสังคม.

Call number: 368.40021 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : กลุ่มงานสถิติและคณิตศาสตร์ประกันภัย กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม, 2539-. Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 368.40021 ส691ส] (19).