Refine your search

Your search returned 161 results from 145193 records. Subscribe to this search

|
21. 1 ปีนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.

Call number: 361.70681 ส691ห (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546?] Description: 79 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 361.70681 ส691ห] (1).

22. การสัมมนาวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงเชิงโครงสร้าง รัฐ ทุน และท้องถิ่นมุมมองเชิงวัฒนธรรม, วันที่ 21-22 กันยายน 2545 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช / จัดโดย โครงการอาศรมวัฒนธรรมและหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

by การสัมมนาวัฒนธรรมศึกษาเรื่อง ความขัดแย้งและความรุนแรงเชิงโครงสร้าง รัฐ ทุน และท้องถิ่นมุมมองเชิงวัฒนธรรม (ครั้งที่ 1 : 2545 : นครศรีธรรมาราช) | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาศิลปศาสตร์. โครงการอาศรมวัฒนธรรมและหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา.

Material type: book BookPublisher: นครศรีธรรมาราช : โครงการ, [2545?] Description: 4, 175, 3 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

23. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องข้อมูลท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน / จัดโดย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 17-18 กรกฎาคม 2545

by การสัมมนาเรื่องข้อมูลท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (2545 : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์, สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยศิลปากร) | มหาวิทยาลัยศิลปากร. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์.

Call number: 025.5 ก525อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : หอสมุด, 2545 Description: 111 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 025.5 ก525อ] (1).

24. รายงานการสังเคราะห์โครงการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน /สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ทบวงมหาวิทยาลัย.

by สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ | ทบวงมหาวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546 Description: 20, 202 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

25. วิจัยเพื่อคืนความรู้สู่ท้องถิ่น / ผู้แต่ง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 001.42 ส691ว (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545 Description: 32 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 001.42 ส691ว] (2).

26. สำมะโนประชากรและเคหะ ... จังหวัดสระแก้ว = Population and housing census Changwat Sakaeo / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 304.6021 ส691ส สก. (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 304.6021 ส691ส สก.] (1).

27. รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาชุมชนเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับสังคมไทย / โดย สุมาลี สังข์ศรี.

by สุมาลี สังข์ศรี | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กลุ่มพัฒนานโยบายการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและการท่องเที่ยว.

Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและการท่องเที่ยว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548 Description: 99 หน้า.Availability: Items available for reference: (2).

28. การสัมมนาเรื่องการพัฒนาชุมชนเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับสังคมไทย, วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2547 ณ ห้องกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา / กลุ่มนโยบายส่งเสริมการกระจายอำนาจทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by การสัมมนาเรื่องการพัฒนาชุมชนเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับสังคมไทย (2547 : : กรุงเทพฯ) | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กลุ่มนโยบายส่งเสริมการกระจายอำนาจทางการศึกษา.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบาย, 2547 Description: 77 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

29. ประชากรและสังคม 2548 : ประชากรของประเทศไทย ณ พ.ศ. 2548 / กฤตยา อาชวนิจกุล, ปราโมทย์ ประสาทกุล, บรรณาธิการ

by กฤตยา อาชวนิจกุล | ปราโมทย์ ประสาทกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

Call number: 304.6 ป234 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548 Description: 221 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 304.6 ป234] (2).

30. ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อความยากจน / คณะผู้วิจัย, ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, สุรีย์พร พันพึ่ง, รัชพันธุ์ เชยจิตร

by ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา | สุรีย์พร พันพึ่ง | รัชพันธุ์ เชยจิตร.

Call number: 362.5 ช593ป (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548 Description: ก-ฑ, 177 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.5 ช593ป] (2).

31. คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดและข้อมูลสถานภาพสตรีไทย ... / ผู้จัดทำ, อัฌชนา วุฒิสมบูรณ์ ... [และคนอื่น ๆ]

by อัฌชนา วุฒิสมบูรณ์ | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Call number: 305.4 ค695 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2548- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 305.4 ค695] (1).

32. รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

by คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

Call number: 303.69 ค124ร (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549 Description: 48 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.69 ค124ร] (2).

33. คู่มือการดำเนินงานสำหรับคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อเตรียมการจัดตั้งและดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ทบวงมหาวิทยาลัย

by สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2550?] Description: 11, 11, [11] หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (1).

34. รายงานสังเคราะห์ระดับประเทศ โครงการศึกษาการหลุดพ้นจากความยากจน : การเข้าใจความเจริญและเสรีภาพจากรากหญ้า. ชุดที่ 1 / จัดทำโดย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น

by สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น. มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 307.72 ส191ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2548 Description: 187 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.72 ส191ร] (1).

35. สรุปบทเรียน CDP-PAM และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขจัดปัญหาความยากจน / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 339.46 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2549?] Description: 139 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 339.46 ส691ส] (1).

36. สรุปภาพรวมการจัดเวทีระดับหมู่บ้านใน 6 ภูมิภาคเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 338.9293 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548 Description: 87 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.9293 ส691ส] (1).

37. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 307.14 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2549?] Description: 67 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.14 ส691ส] (1).

38. โครงการทดลองการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในรูปแบบ Panel (ระยะที่ 2) / จัดทำโดย สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต.

Call number: 330.9593 ส691ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2549?] Description: 63 หน้า ; ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ส691ค] (1).

39. รายงานสถานการณ์ครอบครัว มิติแห่งการเปลี่ยนแปลง / สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

by สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว.

Call number: 306.85 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548 Description: 55 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 306.85 ส691ร] (1).

40. รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ : งานของอนุกรรมการ / คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

by คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

Call number: 303.69 ค124ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.69 ค124ร] (1).