Your search returned 8 results from 146853 records. Subscribe to this search

|
1. บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / กรมการพัฒนาชุมชน

by กรมการพัฒนาชุมชน.

Call number: 307.72 ก169บ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2539 Description: 80 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.72 ก169บ] (1).

2. เอกสารประกอบการอบรมเรื่องความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 22-23, 29-30 เมษายน, 6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ณ ห้อง อษ.1202 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม / จัดโดย ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

by การอบรมเรื่องความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2547 : มหาวิทยาลัยศิลปากร) | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์.

Call number: 307.14 ก528อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2547 Description: 204 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.14 ก528อ] (1).

3. รายงานสังเคราะห์ระดับประเทศ โครงการศึกษาการหลุดพ้นจากความยากจน : การเข้าใจความเจริญและเสรีภาพจากรากหญ้า. ชุดที่ 1 / จัดทำโดย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น

by สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น. มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 307.72 ส191ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2548 Description: 187 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.72 ส191ร] (1).

4. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 307.14 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2549?] Description: 67 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.14 ส691ส] (1).

5. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนไปสู่การปฏิบัติ : แผนชุมชนกับยุทธศาตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน การถอดบทเรียนการทำแผนชุมชน 4 ภาค / โดย โสฬส ศิริไสย์ และคณะ

by โสฬส ศิริไสย์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 339.46 ส993ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548 Description: 95 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 339.46 ส993ร] (1).

6. ศักยภาพมนุษย์ / คณะผู้จัดทำ, สุวรรณี พรหมจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ]

by สุวรรณี พรหมจันทร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก.

Call number: 307.14 ศ333 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: นครปฐม : โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล, [2550?] Description: 75 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.14 ศ333] (1).

7. โครงการเสวนาโต๊ะกรม "สตรีกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" วันที่ 27 มกราคม 2552 ณ หอประชุม F332 อาคารอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) / จัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ, ภาวดี ทองอุไทย

by การเสวนาโต๊ะกลม "สตรีกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" (2552 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)) | ภาวดี ทองอุไทย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Call number: 305.4 ก528ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 Description: 4, 72 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: สตรีกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for reference: [Call number: 305.4 ก528ค] (2).

8. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ในงานพัฒนาที่ชุมชนเป็นแกนหลักปีที่สอง คนรุ่นใหม่--บทเรียนงานพัฒนา / บรรณาธิการ, พรรณทิพย์ เพชรมาก.

by พรรณทิพย์ เพชรมาก.

Call number: 307.14 ร451 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2555. Description: 212 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.14 ร451] (1).