Refine your search

Your search returned 10 results from 146789 records. Subscribe to this search

|
1. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน / โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 339.46 ส691ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548. Description: 129 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 339.46 ส691ค] (1).

2. ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อความยากจน / คณะผู้วิจัย, ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, สุรีย์พร พันพึ่ง, รัชพันธุ์ เชยจิตร

by ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา | รัชพันธุ์ เชยจิตร | สุรีย์พร พันพึ่ง.

Call number: 362.5 ช593ป (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548 Description: ก-ฑ, 177 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.5 ช593ป] (2).

3. รายงานสังเคราะห์ระดับประเทศ โครงการศึกษาการหลุดพ้นจากความยากจน : การเข้าใจความเจริญและเสรีภาพจากรากหญ้า. ชุดที่ 1 / จัดทำโดย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น

by สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น. มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 307.72 ส191ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2548 Description: 187 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.72 ส191ร] (1).

4. สรุปบทเรียน CDP-PAM และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขจัดปัญหาความยากจน / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 339.46 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2549?] Description: 139 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 339.46 ส691ส] (1).

5. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 307.14 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2549?] Description: 67 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.14 ส691ส] (1).

6. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนไปสู่การปฏิบัติ : แผนชุมชนกับยุทธศาตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน การถอดบทเรียนการทำแผนชุมชน 4 ภาค / โดย โสฬส ศิริไสย์ และคณะ

by โสฬส ศิริไสย์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 339.46 ส993ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548 Description: 95 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 339.46 ส993ร] (1).

7. โครงการเสวนาโต๊ะกรม "สตรีกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" วันที่ 27 มกราคม 2552 ณ หอประชุม F332 อาคารอเนกประสงค์ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) / จัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; บรรณาธิการ, ภาวดี ทองอุไทย

by การเสวนาโต๊ะกลม "สตรีกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" (2552 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)) | ภาวดี ทองอุไทย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา.

Call number: 305.4 ก528ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 Description: 4, 72 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: สตรีกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for reference: [Call number: 305.4 ก528ค] (2).

8. รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน / บรรณาธิการ, บุญเลิศ วิเศษปรีชา.

by งานมอบรางวัล วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน (2551 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) | บุญเลิศ วิเศษปรีชา | สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Call number: 305.569 ง319ร 2551 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย, 2552. Description: 167 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 305.569 ง319ร 2551] (2).

9. รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน ปีที่ 3 / โดย สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ กองทุนวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์.

by งานมอบรางวัล วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน (2555 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) | กองทุนวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ | สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Call number: 305.569 ง319ร 2555 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ กองทุนวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, 2555. Description: 189 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 305.569 ง319ร 2555] (2).

10. รวมบทความรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจนและความเป็นธรรมในสังคม ปีที่ 4 / จัดทำโดย สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

by งานมอบรางวัล วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน และความเป็นธรรมในสังคม (2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) | สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Call number: 305.569 ง319ร 2557 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. Description: 228 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 305.569 ง319ร 2557] (3).