Your search returned 14 results from 147442 records. Subscribe to this search

|
1. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ภาคใต้ : ฉบับต้นแบบ / มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: 390.09593 ม686ส (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2539 Description: 393 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 390.09593 ม686ส] (1).

2. แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย, ภาคใต้ / เขียนและสร้างสรรค์, กวี วรกวิน.

by กวี วรกวิน.

Call number: 912.593 ก325ผ (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2547 Description: 99 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 912.593 ก325ผ] (1).

3. 100 มรดกในหอวัฒนธรรมภาคใต้ / เรียบเรียง, นราวดี โลหะจินดา

by นราวดี โลหะจินดา | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา.

Call number: 306.09593 น241ร (อ.) Material type: book BookPublisher: ปัตตานี : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2552 Description: 100 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 306.09593 น241ร] (1).

4. รายงานการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนแออัดของจังหวัดในภาคต่างๆ ... = The survey of congested area by selected province ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 307.3364 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2542-. Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.3364 ส691ร] (1).

5. รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ / คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

by คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

Call number: 303.69 ค124ร (ส.ร.) Call number: 10725 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2, 3.Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, 2549 Description: 132 หน้า : แผนที่.Other title: เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.69 ค124ร] (5).

6. รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

by คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

Call number: 303.69 ค124ร (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549 Description: 48 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.69 ค124ร] (2).

7. รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ : งานของอนุกรรมการ / คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

by คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

Call number: 303.69 ค124ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.69 ค124ร] (1).

8. การประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ในส่วนภูมิภาคประจำปี 2548 (ภาคใต้) เรื่อง "การสร้างความสมานฉันท์และร่วมกันฟื้นฟูท้องถิ่นภาคใต้" วันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 29-30 กันยายน 2548 ณ ห้องจุติโรงแรมเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / จัดโดย ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

by การประชุมทางวิชาการทางรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ในส่วนภูมิภาค (2548 : สงชลา) | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ.

Call number: 320.9593 ก475ก (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: สงขลา : คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และประศานศาสตร์ในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2548 (ภาคใต้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 Description: 14, 197 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 320.9593 ก475ก] (1).

9. รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไขเชิงรุก / โดย คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร

by สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Call number: 303.6909593 ส226ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553 Description: ก-ฏ, 133 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Other title: สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไขเชิงรุก.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.6909593 ส226ร] (2).

10. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ภาคใต้ (ฉบับเพิ่มเติม) / มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: 390.09593 ม686ส (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2554 Description: 3 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 390.09593 ม686ส] (3).

11. วิพากษ์ : รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ "เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์" / โดย คณะทำงานสื่อสารกับสังคม คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.

by คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ. คณะทำงานสื่อสารกับสังคม.

Call number: 303.69 ค124ว (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 2549. Description: 310 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.69 ค124ว] (2).

12. เอกสารทางวิชาการเนื่องในโอกาสการสัมมนาทางวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำปี 2551 เรื่อง "มุสลิมในกระแสการเมืองโลก" ณ ห้องเพชรรัตน์ ชั้น 3 โรงแรมเฟิร์ส ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ, วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลา 08.00-17.00 น. = Muslim Studies Conference 2008 : Muslim world and global politics / จัดโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาวิชาการมุสลิมศึกษา ประจำปี 2551 เรื่อง มุสลิมในกระแสการเมืองโลก (2551 : กรุงเทพฯ) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา.

Call number: 332.10917671 ก525อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Description: ก-ด, 312 หน้า.Other title: มุสลิมในกระแสการเมืองโลก..Availability: Items available for reference: [Call number: 332.10917671 ก525อ] (1).

13. รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี / โดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การเสริมสร้างสังคมสันติสุข" รุ่นที่ 1 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล.

Call number: 303.69 ส181ร 2559 (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2559. Description: 99, 15 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.69 ส181ร 2559] (2).

14. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ภาคใต้ / มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: 390.09593 ม686ส (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2542 Description: 18 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 390.09593 ม686ส] (18).