Your search returned 9 results from 146493 records. Subscribe to this search

|
1. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ภาคเหนือ : ฉบับต้นแบบ / มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: 390.09593 ม686ส (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2539 Description: 11, 336 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 390.09593 ม686ส] (1).

2. บรรณานุกรมประกอบสาระสังเขป วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)

by อัญชลี ชลิดาพงศ์.

Call number: 016.306 อ525บ (อ.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 Description: 63 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.306 อ525บ] (1).

3. การดำรงอยู่ของวัฒนธรรมอาหารล้านนา = The existence of Lanna food culture / รัมภา ศิริวงศ์.

by รัมภา ศิริวงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 394.1 ร387ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2544 Description: ก-ฏ, 132 หน้า : แผนที่.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for reference: [Call number: 394.1 ร387ก] (1).

4. กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมเรื่อง อักษรธรรมล้านนา = Enculturation processes on Lanna Dhama alphabets / วัลลภ มณีเชษฐา

by วัลลภ มณีเชษฐา.

Call number: 495.91071 ว447ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2537 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 Description: ก-ฉ, 79 หน้า.Online access: บทคัดย่อ | abstract Availability: Items available for reference: [Call number: 495.91071 ว447ก] (1).

5. เอกสารประกอบโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "มรดกสิ่งทอไทลื้อกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมในล้านนา" วันที่ 2-4 กันยายน 2535 ณ โรงแรมริมกก จังหวัดเชียงราย /จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง มรดกสิ่งทอไทลื้อกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมในล้านนา (2535 : เชียงราย) | ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดในภาคเหนือตอนบน | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ | ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 746.14 ก525อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 746.14 ก525อ] (1).

6. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ภาคเหนือ (ฉบับเพิ่มเติม) / มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: 390.09593 ม686ส (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2554 Description: 3 เล่ม : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ เล่ม 1 | สารบัญ เล่ม 2 | สารบัญ เล่ม 3 Availability: Items available for reference: [Call number: 390.09593 ม686ส] (3).

7. โครงการศึกษา วิจัย สำรวจข้อมูลแหล่งทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ / จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

by สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่. กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม.

Call number: 306.09593 ส691ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : กลุ่ม, [2554?]. Description: 25 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 306.09593 ส691ค] (3).

8. การประชุมทางวิชาการเรื่องเปลี่ยนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนในภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2543, 28-29 มกราคม 2543 ณ หอประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จัดโดย โครงการเครือข่ายการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ

by การประชุมทางวิชาการเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนในภาคเหนือ (ครั้งที่ 1 : 2543 : เชียงใหม่) | สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ. โครงการเครือข่ายการวิจัย.

Call number: 303.4 ก525ก (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 Description: 268, 95, 33 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.4 ก525ก] (4).

9. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ภาคเหนือ / มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: 390.09593 ม686ส (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2542 Description: 15 เล่ม : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ เล่ม 1 | สารบัญ เล่ม 2 | สารบัญ เล่ม 3 | สารบัญ เล่ม 4 | สารบัญ เล่ม 5 | สารบัญ เล่ม 6 | สารบัญ เล่ม 7 | สารบัญ เล่ม 8 | สารบัญ เล่ม 9 | สารบัญ เล่ม 10 | สารบัญ เล่ม 11 | สารบัญ เล่ม 12 | สารบัญ เล่ม 13 | สารบัญ เล่ม 14 | สารบัญ เล่ม 15 Availability: Items available for reference: [Call number: 390.09593 ม686ส] (30).