ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 44 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Social psychology / David G. Myers

โดย Myers, David G.

เลขเรียกหนังสือ: 302 M996S 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 M996S 2002] (2).

2. Cultural anthropology / Carol R. Ember, Melvin Ember

โดย Ember, Carol R | Ember, Melvin.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8 E53C 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8 E53C 2002] (2).

3. Sociology / John J. Macionis

โดย Macionis, John J.

เลขเรียกหนังสือ: 301 M152S 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 M152S 2003] (2).

4. Sociology : the essentials / Margaret L. Andersen, Howard F. Taylor.

โดย Andersen, Margaret L | Taylor, Howard F.

เลขเรียกหนังสือ: 301 A548S 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Wadsworth, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 A548S 2005] (2).

5. สู่ทศวรรษที่ 7 ปฏิวัติ 2475 / สถาปนามธก. 2477 ธรรมศาสตร์และการเมืองเรื่องพื้นที่ = Thammasat University and the space of politics in Thailand 1932-2004 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ

โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ส886 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ส886] (2).

6. Discovering statistics using SPSS (and sex, drugs and rock 'n' roll) / Andy Field

โดย Field, Andy.

เลขเรียกหนังสือ: 300.285 F453D 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.285 F453D 2005] (2).

7. ทองปาน = Tongpan / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ

โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 791.4309593 ท282 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.4309593 ท282] (4).

8. Khon Muang music and dance traditions of North Thailand / Andrew C. Shahriari

โดย Shahriari, Andrew C.

เลขเรียกหนังสือ: 781.09593 S525K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : White Lotus Press, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 781.09593 S525K] (2).

9. การวัดสำหรับการบริหารและการวิจัยด้านนโยบายสังคม : พร้อมวิธีประยุกต์ใช้โปรแกรมเอกชนและเอสพีเอสเอสในการประมวลผล / สุรพล ปธานวนิช.

โดย สุรพล ปธานวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 ส852ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 ส852ก] (2).

10. SPSS 16.0 guide to data analysis / Marija J. Norusis

โดย Norusis, Marija J.

เลขเรียกหนังสือ: 300.285536 N889S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.285536 N889S] (2).

11. เอกลักษณ์น่าน = Nan uniqueness in brief / คณะทำงานเอกลักษณ์น่าน.

โดย คณะทำงานเอกลักษณ์น่าน.

เลขเรียกหนังสือ: 306.09593 อ881 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : MaxxPrint (ดาวคอมพิวกราฟิก), 2549สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 อ881] (2).

12. Musical journeys in Northern Thailand : adventures in ethnomusicology and other miscellaneous music making / by Gerald P. Dyck

โดย Dyck, Gerald P.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9593 D994M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Assonet, Mass. : Written and self-published : printed by Minuteman Press of Fall River, 2009สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.9593 D994M] (2). Special Status (1).

13. คำขับลูกอ่อน : ภาพชีวิตและภูมิปัญญาไทลื้อในบทเพลงสำหรับเด็ก / ประคอง นิมมานเหมินท์

โดย ประคอง นิมมานเหมินท์.

เลขเรียกหนังสือ: 398.8 ป198ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.8 ป198ค] (2).

14. Government by the people / David B. Magleby ... [et al.]

โดย Magleby, David B.

เลขเรียกหนังสือ: 320.473 G721 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., brief California ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice-Hall, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.473 G721 2008] (3).

15. รายงานการวิจัยเรื่อง การขับขานที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Lyric in Omkoi District of Chiang Mai Province / หทัยวรรณ ไชยะกุล

โดย หทัยวรรณ ไชยะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 398.8 ห136ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551ชื่อเรื่องอื่น: การขับขานที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่.สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ | abstract สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.8 ห136ร] (2).

16. การสื่อสารรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ : เหลียวหลัง แลหน้า ลงมือ และเรียนรู้ / ผู้เขียน, ปาริชาต สถาปิตานนท์, ณัฐวิภา สินสุวรรณ และชรัมพร อัยสานนท์

โดย ปาริชาต สถาปิตานนท์ | ณัฐวิภา สินสุวรรณ | ชรัมพร อัยสานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 363.41 ป554ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : PNP Group, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.41 ป554ก] (2).

17. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน / หัวหน้าโครงการ, วิชัย ศรีรัตน์.

โดย วิชัย ศรีรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 323 ว542ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2556ชื่อเรื่องอื่น: การจัดทำตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323 ว542ร] (2).

18. รายงานการศึกษาเรื่อง โทษประหารชีวิตในประเทศไทย / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 345.077 ค123ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2557ชื่อเรื่องอื่น: โทษประหารชีวิตในประเทศไทย..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.077 ค123ร] (2).

19. English for sociologists and anthropologists I / Supong Tangkiengsirisin.

โดย Supong Tangkiengsirisin.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2024301 S959E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thammasat University Press, 2013สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2024301 S959E] (4).

20. English for sociologists and anthropologists II / Supatra Wachiracharoenwong.

โดย Supatra Wachiracharoenwong.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2024301 S959E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thammasat University Press, 2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2024301 S959E] (4).