ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 52 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ลายคราม / โดย แสง จันทร์งาม ... [และคนอื่นๆ].

โดย แสง จันทร์งาม.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0092 ล273 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, [2527?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0092 ล273] (5).

2. การปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / โดย วันชัย บุณยสุรัตน์.

โดย วันชัย บุณยสุรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.3 ว426ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : เทศบาลนครเชียงใหม่, 2531?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.3 ว426ก] (2).

3. ฉันรักต้นขะยอม : ต้นไม้กับสิ่งแวดล้อมเมือง = I love Kayom : trees and urban environment / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 333.72 ธ285ฉ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2538สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.72 ธ285ฉ] (2).

4. เขียนแผ่นดินเชียงใหม่ / ธเนศวร์ เจริญเมือง

โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 300.9593 ธ285ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : ผางปะตี้บ, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ธ285ข] (2).

5. แม่แจ่ม : วิถีแห่งต้นธาร ตำนานแห่งล้านนา / ผู้เขียน, นุสรา-เดชา เตียงเกตุ.

โดย นุสรา เตียงเกตุ | เดชา เตียงเกตุ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 น745ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการสืบสานล้านนา, [2541?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 น745ม] (2).

6. คืนชีวิตให้เมืองของเรา / นันทา เบญจศิลารักษ์, บรรณาธิการ.

โดย นันทา เบญจศิลารักษ์ | มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.76 ค599 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะกรรมการส่งเสริมงานระดมทุน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 ค599] (2).

7. เชียงใหม่ : เอกนครระดับภูมิภาค / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์

โดย ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.12 ด161ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.12 ด161ช] (2).

8. เมืองและการผังเมืองในประเทศไทย = City and city planning in Thailand : case of Chiang Mai / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง

โดย ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 307.12 ด161ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่และกลุ่มมังราย, 2541สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.12 ด161ม] (1).

9. นิทรรศการ เอกลักษณ์การแต่งกายพื้นเมืองเชียงใหม่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่" ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่.

โดย วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 391 ว585น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : วิทยาลัยครู, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 391 ว585น] (1).

10. เชียงใหม่ปริทัศน์ / บรรณาธิการ, สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์.

โดย สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์ | มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 900.9593 ช762 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันหพัฒนาเมือง, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.9593 ช762 2547] (1).

11. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 15, สันป่าข่อย / อนุ เนินหาด.

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2549สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (3).

12. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 14, ท่าแพตะวา / อนุ เนินหาด.

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2549สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (3).

13. จากมอดไม้ทำลายป่า--สู่ผู้พิทักษ์ลำน้ำแม่ลายน้อย / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์, อังคณา ทาลัดชัย.

โดย อังคณา ทาลัดชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 333.72 อ488จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.72 อ488จ] (1).

14. ประเพณีทำศพ / ผู้เรียบเรียง, ศรีเลา เกษพรหม.

โดย ศรีเลา เกษพรหม | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 393.909593 ศ244ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 393.909593 ศ244ป] (1).

15. ประเพณียี่เพ็ง / ผู้เรียบเรียง, มนฤทัย ไชยวิเศษ.

โดย มนฤทัย ไชยวิเศษ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 394.209593 ม158ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.209593 ม158ป] (1).

16. ประเพณีการบวช / ผู้เรียบเรียง, ศรีเลา เกษพรหม, วัลลภ นามวงศ์พรหม

โดย ศรีเลา เกษพรหม | วัลลภ นามวงศ์พรหม | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 392.1409593 ศ244ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392.1409593 ศ244ป] (1).

17. ประเพณีกินข้าวสลาก / ศรีเลา เกษพรหม.

โดย ศรีเลา เกษพรหม | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ส244ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส244ป] (1).

18. การทำนาแบบโบราณล้านนา / ผู้เรียบเรียง, สนั่น ธรรมธิ

โดย สนั่น ธรรมธิ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ส198ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส198ก] (1).

19. ประเพณีกินแขกแต่งงาน / ผู้เรียบเรียง, มณี พยอมยงค์.

โดย มณี พยอมยงค์ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 392.509593 ม124ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392.509593 ม124ป] (1).

20. เมืองเชียงใหม่ที่ยั่งยืน : แนวคิดและประสบการณ์ของย่านวัดเกตุ = Sustainable cities in Chiang Mai : a case of the wat gate area / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

โดย ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 307.76 ด161ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 ด161ม] (2).