Your search returned 15 results from 147511 records. Subscribe to this search

|
1. ประเพณีทำศพ / ผู้เรียบเรียง, ศรีเลา เกษพรหม.

by ศรีเลา เกษพรหม | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 393.909593 ศ244ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 74 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 393.909593 ศ244ป] (1).

2. ประเพณียี่เพ็ง / ผู้เรียบเรียง, มนฤทัย ไชยวิเศษ.

by มนฤทัย ไชยวิเศษ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 394.209593 ม158ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 16 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.209593 ม158ป] (1).

3. พิธีสืบชะตา / ผู้เรียบเรียง, จินตนา มัธยมบุรุษ.

by จินตนา มัธยมบุรุษ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 392.09593 จ482พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 35 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392.09593 จ482พ] (1).

4. ประเพณีกินข้าวสลาก / ศรีเลา เกษพรหม.

by ศรีเลา เกษพรหม | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 390.09593 ส244ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส244ป] (1).

5. การทำนาแบบโบราณล้านนา / ผู้เรียบเรียง, สนั่น ธรรมธิ

by สนั่น ธรรมธิ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 390.09593 ส198ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 18 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส198ก] (1).

6. ประเพณีกินแขกแต่งงาน / ผู้เรียบเรียง, มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 392.509593 ม124ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 18 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392.509593 ม124ป] (1).

7. การแต่งกายพื้นเมืองเชียงใหม่ / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

by ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ | สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 391 ศ814ก Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2539. Description: 43 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 391 ศ814ก] (6).

8. เชียงใหม่ในมโนนึก : สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทเขิน ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทล้านนา / ผู้เขียน, สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

by สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

Call number: 306.09593 ส832ช Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาวคอมพิวกราฟิค, 2542. Description: 156 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ส832ช] (3).

9. ล้านนา : จักรวาล ตัวตน อำนาจ / ผู้เขียน, เธียรชาย อักษรดิษฐ์, กรกนก รัตนวราภรณ์, วันดี สันติวุฒิเมธี.

by เธียรชาย อักษรดิษฐ์ | กรกนก รัตนวราภรณ์ | วันดี สันติวุฒิเมธี.

Call number: 306.09593 ธ781ล Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค 2545. Description: 223 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ธ781ล] (4).

10. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดเมืองยั่งยืนกับอนาคตของเมืองเชียงใหม่ = Proceeding of workshop on "Sustainable cities concept and the future of Chiang Mai" / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์, บรรณาธิการ.

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง | นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์.

Call number: 307.7609593 ส356 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่, 2545. Description: 159 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7609593 ส356] (2).

11. ประเพณีการบวช / ผู้เรียบเรียง, ศรีเลา เกษพรหม, วัลลภ นามวงศ์พรหม

by ศรีเลา เกษพรหม | วัลลภ นามวงศ์พรหม | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 392.1409593 ศ244ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 25 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392.1409593 ศ244ป] (1).

12. ห้องเรียนทอผ้า : การสืบทอดความรู้เรื่องผ้าพื้นเมืองแม่แจ่ม / นุสรา เตียงเกตุ, วลัย จักรทิพย์, บุษบา อินต๊ะพันธ์

by นุสรา เตียงเกตุ | วลัย จักรทิพย์ | บุษบา อินต๊ะพันธ์.

Call number: 746.14 น745ห Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โค-ขยัน มีเดียทีม, [2550?] Description: 47 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 746.14 น745ห] (6).

13. คู่มือการปฏบัติงานบริการวิชาการด้านล้านนาคดีแก่สังคม / สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 306.09593 ส198ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, 2551. Description: ก-ง, 65 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ส198ค] (1).

14. เชียงใหม่-ลำพูน : เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม พลวัตและพัฒนาการ / พรพิไล เลิศวิชา, สุพชัย เมถิน, นนธชัย นามเทพ.

by พรพิไล เลิศวิชา | สุพชัย เมถิน | นนธชัย นามเทพ.

Call number: 306.309593 พ249ช Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2552. Description: 16, 377 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.309593 พ249ช] (1).

15. ข่วงผญา : ก้าวสู่ศตวรรษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น / จัดพิมพ์โดย สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 390.09593 ม246ข Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, [2558?]. Description: 239 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ม246ข] (2).