Refine your search

Your search returned 121 results from 146033 records. Subscribe to this search

|
21. แม่แจ่ม : วิถีแห่งต้นธาร ตำนานแห่งล้านนา / ผู้เขียน, นุสรา-เดชา เตียงเกตุ.

by นุสรา เตียงเกตุ | เดชา เตียงเกตุ.

Call number: 390.09593 น745ม Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการสืบสานล้านนา, [2541?]. Description: 51 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 น745ม] (2).

22. คืนชีวิตให้เมืองของเรา / นันทา เบญจศิลารักษ์, บรรณาธิการ.

by นันทา เบญจศิลารักษ์ | มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ.

Call number: 307.76 ค599 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะกรรมการส่งเสริมงานระดมทุน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2540. Description: 48 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 ค599] (2).

23. การใช้วัฒนธรรมชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านของชาวไทลื้อ บ้านลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ = Use of community culture in village development by Lu in Ban Luang Nua, Chiangmai Province, Thailand / แสงระวี อนันตพานิช

by แสงระวี อนันตพานิช.

Call number: 306 ส962ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2541 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ด.)--มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541 Description: 18, 234 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for reference: [Call number: 306 ส962ก] (1).

24. เชียงใหม่ : เอกนครระดับภูมิภาค / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์.

Call number: 307.12 ด161ช Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 Description: 23 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.12 ด161ช] (2).

25. รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้าน ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ขวัญชีวัน บัวแดง

by ขวัญชีวัน บัวแดง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 305.895 ข262ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2541?] Description: 100 หน้า, 5 : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895 ข262ร] (3).

26. เมืองและการผังเมืองในประเทศไทย = City and city planning in Thailand : case of Chiang Mai / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

Call number: 307.12 ด161ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่และกลุ่มมังราย, 2541 Description: 14, 176 หน้า : แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.12 ด161ม] (1).

27. การจัดการของเสียอันตรายในจังหวัดเชียงใหม่ / โดย สุรีย์ บุญญานุพงศ์

by สุรีย์ บุญญานุพงศ์.

Call number: 363.728 ส867ก (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?] Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.728 ส867ก] (1).

28. รายงานวิจัยเรื่องคณะกรรมการหมู่บ้านกับการพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวเขาเผ่าลีซอ / โดย ประเสริฐ ชัยพิกุสิต

by ประเสริฐ ชัยพิกุสิต | กรมประชาสงเคราะห์. สถาบันวิจัยชาวเขา.

Call number: 307.72 ป418ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์, 2537 Description: 53 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ป418ร] (1).

29. ค่านิยมและพฤติกรรมการควบคุมทางสังคมของชุมชนที่อยู่ใกล้และห่างไกลศูนย์กลางความเจริญ : ศึกษากรณีเมืองหลักเชียงใหม่ / โดย สมนึก ชัชวาลย์

by สมนึก ชัชวาลย์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], [2534?] Description: ก-จ, 120 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

30. รายงานวิจัยเรื่อง ถิ่นที่อยู่คนไทในจังหวัดเชียงใหม่ = Tai villages in Chiangmai Province / สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

by สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 Description: 57 หน้า.Availability: Items available for reference: (3).

31. รายงานการวิจัย. ฉบับที่ 1, เรื่องชุมชนชาวเขากับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) : กรณีศึกษาหมู่บ้านในเขตพื้นที่โครงการหลวง / อุไรวรรณ แสงศร ... [และคนอื่นๆ]

by อุไรวรรณ แสงศร | กรมประชาสงเคราะห์. สถาบันวิจัยชาวเขา.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์, 2544 Description: 41 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

32. รายงานการวิจัยเรื่องความรุนแรงในครอบครัว : มุมมองของผู้หญิง / โดย อวัสดา (ทับทิมแท้) จันทร์แสนตอ

by อวัสดา จันทร์แสนตอ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์สตรีศึกษา.

Call number: 362.8292 อ441ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 Description: 69 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.8292 อ441ร] (1).

33. นิทรรศการ เอกลักษณ์การแต่งกายพื้นเมืองเชียงใหม่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่" ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่.

by วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 391 ว585น Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : วิทยาลัยครู, [2545?]. Description: 54 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 391 ว585น] (1).

34. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน : ศึกษากรณีอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = A relationship between community and its utilizaytion of natural resources and environment in the upper watershed of Ping River : a case study of Amphoe Mae Taeng, Changwat Chiang Mai / ชูศักดิ์ วิทยาภัค.

by ชูศักดิ์ วิทยาภัค | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาชุมชนภาคเหนือกับศักยภาพในการพัฒนา.

Call number: 333.709593 ช687ค (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาชุมชนภาคเหนือกับศักยภาพในการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531. Description: ก-ต, 230 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.709593 ช687ค] (1).

35. รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้หญิงชาวบ้านในการพัฒนา : กรณีศึกษาบทบาทของผู้หญิงในเครือข่ายชุมชนเมือง / เนตรดาว แพทย์กุล.

by เนตรดาว แพทย์กุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์สตรีศึกษา.

Call number: 305.433 น784ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Description: ก-ณ, 127 หน้า.Other title: บทบาทของผู้หญิงชาวบ้านในการพัฒนา : กรณีศึกษาบทบาทของผู้หญิงในเครือข่ายชุมชนเมือง..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.433 น784ร] (2).

36. รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = The students' satisfaction toward the Community Base Learning Project, Chiang Mai Province / โดย ปรีชา วงศ์ทิพย์, ชรินทร์ มั่งคั่ง.

by ปรีชา วงศ์ทิพย์ | ชรินทร์ มั่งคั่ง.

Call number: 378.103 ป468ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. Description: ก-ญ, 89 หน้า.Other title: ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.103 ป468ร] (1).

37. ชุมชนหมู่บ้านลุ่มน้ำขาน / โดย พรพิไล เลิศวิชา และ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

by พรพิไล เลิศวิชา | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 307.14 พ249ช (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : ธารปัญญาเอ็ดดูเคชั่น, 2546 Description: 292 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 พ249ช] (2).

38. วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของสถาบันครอบครัว = Tactics of knowledge transferring in a family / จุรีภัทร์ ขาลสุวรรณ

by จุรีภัทร์ ขาลสุวรรณ | สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 306.852 จ648ว (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: , 2544 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม) -- สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2544. Description: ก-ฐ, 124 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 306.852 จ648ว] (1).

39. วัฒนธรรมย่อย : นัยที่แฝงเร้นของโรคเอดส์ = Subculture : behind the scenes of AIDS / แสงระวี อนันตพานิช.

by แสงระวี อนันตพานิช | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 306.461 ส962ว (ว.) Call number: WY20.5 ส962ว 2545 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545. Description: ก-ซ, 95 หน้า : แผนภูมิ.Online access: ส่วนนำ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.461 ส962ว] (2), PYULIB-DW [Call number: WY20.5 ส962ว 2545] (1).

40. ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา-ล้านช้าง : การศึกษาเปรียบเทียบประเพณี 12 เดือน / โดย กรวรรณ ชีวสันต์, ธิตินัดดา จินาจันทร์

by กรวรรณ ชีวสันต์ | ธิตินัดดา จินาจันทร์.

Call number: 306.09593 ก177ค (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 Description: ก-ฎ, 220 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ก177ค] (2).