Refine your search

Your search returned 121 results from 145972 records. Subscribe to this search

|
81. โครงการศึกษา วิจัย สำรวจข้อมูลแหล่งทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ / จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

by สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่. กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม.

Call number: 306.09593 ส691ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : กลุ่ม, [2554?]. Description: 25 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 306.09593 ส691ค] (3).

82. บ้าน โหล่ง และเมือง : เขตความสัมพันธ์บนฐานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูนตอนบน / รังสรรค์ จันต๊ะ

by รังสรรค์ จันต๊ะ.

Call number: 306.09593 ร314บ (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2552 Description: 18, 266 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ร314บ] (1).

83. การจัดการฟื้นฟูประเพณีการตีกลองปู่จาในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชนบ้านใหม่ อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Management revival of Pu Ja Drum in Buddhist traditional rituals by Ban Mai Community, Wang Nuea District, Lampang Province / อดิสร เมืองเกียง.

by อดิสร เมืองเกียง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 390.09593 อ131ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2556. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. Description: ก-ถ, 213 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ | abstract Availability: Items available for reference: [Call number: 390.09593 อ131ก] (2).

84. แนวคิดการตั้งถิ่นฐานและการบริหารจัดการเมืองเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองและท้องถิ่น : กรณีเชียงตุง เชียงรุ่ง และเชียงใหม่ = Human settlement and urban and local management concepts to create a body of knowledge for urban and local management : cases of Keng Tung, Jinghong and Chiang Mai / สุดารัตน์ อุทธารัตน์ และคณะ.

by สุดารัตน์ อุทธารัตน์.

Call number: 307.1416 ส769น (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. Description: 312 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.1416 ส769น] (1).

85. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / คณะผู้ศึกษา, วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, กานต์ คำแก้ว, วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์.

by วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง | กานต์ คำแก้ว | วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์ | การเคหะแห่งชาติ.

Call number: 363.5946 ว574ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2555. Description: ก-ฎ, 306, 63 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.5946 ว574ร] (1).

86. คติชนในบริบทข้ามพรมแดน : งานปอยไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิราพร ณ ถลาง, สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

by ศิราพร ณ ถลาง | สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

Call number: 398.09593 ศ444ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Description: 249 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.09593 ศ444ค] (2).

87. รวมบทความทางวิชาการ วิเคราะห์โครงการวางแผนพัฒนาเมืองเชียงใหม่ = Analysis of the Chiang Mai planning project / รวบรวมโดย ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 307.1216 ร156 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และศูนย์ศึกษาปัญหาเมือง, [2535?]. Description: ก-ง, 113 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.1216 ร156] (6).

88. ชุมชนชาวไทยเชื้อสายอินเดียในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม = The Indian Thai community in Muang District, Chiangmai : an economic social and cultural study / โดย พงษ์ธาดา วุฒิการณ์, พูนเกศ จันทกานนท์.

by พงษ์ธาดา วุฒิการณ์ | พูนเกศ จันทกานนท์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 305.8914 พ156ช (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536. Description: ก-จ, 69 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8914 พ156ช] (5).

89. การติดตามผลการศึกษาสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของชุมชนแม่คาว : การมีส่วนในการพัฒนาระหว่างชุมชนแม่คาวและมหาวิทยาลัยพายัพ / ประเวศน์ คิดอ่าน ... [และคนอื่น ๆ].

by ประเวศน์ คิดอ่าน | เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ | วาสนา ปุรณมณีวิวัฒน์ | กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 307.762 ก452 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536. Description: ก-จ, 73, 12, 3 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.762 ก452] (8).

90. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความพึงพอใจและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุเชิงสังคมจิตวิทยา : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ / วรพิทย์ มีมาก.

by วรพิทย์ มีมาก | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 305.26 ว231ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535. Description: ก-จ, 77, [6] หน้า.Online access: ส่วนนำ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 ว231ร] (2).

91. ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนในชุมชนเชียงใหม่ = Factors associated with longevity of the elderly in Chiangmai / นิ่มนวล ศรีจาด.

by นิ่มนวล ศรีจาด | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 305.26 น631ป (ว.) Call number: WT104 น631ป 2534 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันชีวิตวิทยา และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2534. Description: ก-ง, 48 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 น631ป] (3), PYULIB-DW [Call number: WT104 น631ป 2534] (1).

92. การสำรวจทางชาติพันธุ์ของชนเผ่าไทในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ / โดย รัตนาพร เศรษฐกุล, ชุลีพร วิมุกตานนท์, ราญ ฤนาท.

by รัตนาพร เศรษฐกุล | ชุลีพร วิมุกตานนท์ | ราญ ฤนาท.

Call number: 307.72 ก525 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2527. Description: 84 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ก525] (5).

93. การศึกษาสภาวะแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนแม่คาว = A study of environment and social change in Mae Khao community / โดย บุษยมาส บุญใจเพ็ชร, สินธุ์ สโรบล, และ สุรินทิพย์ เซลามัน.

by บุษยมาส บุญใจเพ็ชร | สินธุ์ สโรบล | สุรินทิพย์ เซลามัน | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 307.74 ก522 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529. Description: 145, 20 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บทที่ 7 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.74 ก522] (4).

94. รายงานการวิจัย ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ / โดย เบ็ญจา แดงเรือน ... [และคนอื่นๆ]

by เบ็ญจา แดงเรือน.

Call number: 915.93 บ795ผ (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528. Description: 169 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 บ795ผ] (5).

95. ศึกษาการบริโภคเมี่ยงของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ = The study of taking "Mieng" in old age in Chiang Mai / โดย ชมพูนุช สุชาติ, ลักษณา อนันตกุล, พูนพิลาศ ประสงค์ไทย.

by ชมพูนุช สุชาติ | ลักษณา อนันตกุล | พูนพิลาศ ประสงค์ไทย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันชีวิตวิทยา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 394.1 ช172ศ (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535. Description: ก-ซ, 67 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.1 ช172ศ] (5).

96. การพัฒนาคุณภาพชีวิต : การศึกษาความต้องการและการให้บริการทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุขในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Needs assessment : the socio-economic and health needs and services in Samoeng District Chiang Mai Province / โดย ประเวศน์ คิดอ่าน ... [และคนอื่น ๆ].

by ประเวศน์ คิดอ่าน | บุษยมาส สินธุประมา | นิภา ปวีณเกียรติคุณ | เจนศิริ จันทร์ศิริ | ฐานิศ บุตรเพชรรัตน์.

Call number: 362.1 ก493 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, [2536?]. Description: ก-ช, 72 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1 ก493] (7).

97. การศึกษาสภาพและแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของน้ำแม่คาว = A study of conditions of and some potential solutions to the environmental problems of the Mae Khao River / โดย วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์.

by วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 363.7009593 ว321ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2539. Description: ก-ฉ, 45, [48] หน้า : ภาพประกอบ.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.7009593 ว321ก] (3), PYULIB-DW [Call number: 363.7009593 ว321ก] (2).

98. การคงอยู่และการปรับเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท : กรณีศึกษาหมู่บ้านยอง ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / โดย รัตนาพร เศรษฐกุล

by รัตนาพร เศรษฐกุล.

Call number: 303.482 ร376ก (ว.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2537 Description: ก-ช, 96 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.482 ร376ก] (5).

99. การปกครองเมืองในสังคมไทย : กรณีเชียงใหม่เจ็ดศตวรรษ = Urban governance in Thailand : case of Chiang Mai seven centuries / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 320.809593 ธ285ก Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540. Description: 19, 148 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.809593 ธ285ก] (5).

100. เชียงใหม่และเกียวโต : ฝึกฟื้นใจเมือง = Chiang Mai and Kyoto : cultural renewal of the two cities / สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 307.76 ช762 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. Description: 150 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 ช762] (5).