Refine your search

Your search returned 121 results from 147772 records. Subscribe to this search

|
1. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานเลขานุการ กพจ. เชียงใหม่

by สำนักงานเลขานุการ กพจ. เชียงใหม่.

Call number: 307.116 ส691ผ (ส.ร.) Material type: book BookEdition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1Publisher: [เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2540?] Description: 76 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.116 ส691ผ] (1).

2. เขียนแผ่นดินเชียงใหม่ / ธเนศวร์ เจริญเมือง

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 300.9593 ธ285ข Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [เชียงใหม่] : ผางปะตี้บ, 2539 Description: 180 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ธ285ข] (2).

3. รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนประชากรและเคหะ ... เชียงใหม่ = Preliminary report the ... population and housing census / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

by สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 304.6021 ส691ร ช.ม. (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2543?]. Description: ... เล่ม.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 304.6021 ส691ร ช.ม.] (1).

4. รายงานผลสำมะโนหมู่บ้าน ... จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

by สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 307.762021 ส691ร ช.ม. (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2543?]. Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.762021 ส691ร ช.ม.] (1).

5. สภาพชีวิตและปัญหาของหญิงบริการในจังหวัดเชียงใหม่ = Life and problems of entertainment girls in Chiang Mai / สมศรี สอาดเอี่ยม

by สมศรี สอาดเอี่ยม.

Call number: 363.44 ส281ส (วพ.) Material type: book BookPublisher: 2521 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (สค.ม.) - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521 Description: ก-ฐ, 124 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for reference: [Call number: 363.44 ส281ส] (1).

6. ทำเนียบองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ พุทธศักราช 2546 / จัดทำโดย กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่

by กองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 352.17025 ก351ท (อ.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : กอง, [2545?] Description: 109 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 352.17025 ก351ท] (1).

7. ลายคราม / โดย แสง จันทร์งาม ... [และคนอื่นๆ].

by แสง จันทร์งาม.

Call number: 390.0092 ล273 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, [2527?]. Description: 368 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0092 ล273] (5).

8. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อสถานภาพและบทบาทของสตรีมุสลิม / แสงระวี อนันตพานิช.

by แสงระวี อนันตพานิช | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัย.

Call number: 297.1082 ส962ก (ว.) Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่] : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2531. Description: 57 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 297.1082 ส962ก] (3).

9. สำรวจชนชาติลัวะใน 5 อำเภอ : อำเภอเมือง, หางดง, สันป่าตอง, จอมทอง, ฮอด / โดย กฤษณา เจริญวงศ์ และ เพชรา ประจนปัจจนึก.

by กฤษณา เจริญวงศ์ | เพชรา ประจนปัจจนึก | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา.

Call number: 305.89591 ก282ส (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยพายัพ, [2530?]. Description: 71 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ก282ส] (2).

10. การปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / โดย วันชัย บุณยสุรัตน์.

by วันชัย บุณยสุรัตน์.

Call number: 307.3 ว426ก Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : เทศบาลนครเชียงใหม่, 2531?]. Description: 47, 8 หน้า : แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.3 ว426ก] (2).

11. การแต่งกายพื้นเมืองเชียงใหม่ / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

by ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ | สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 391 ศ814ก Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2539. Description: 43 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 391 ศ814ก] (6).

12. เชียงใหม่บนเส้นทางสู่ความล่มสลาย / เตียง ผาดไธสง

by เตียง ผาดไธสง | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 300.9593 ต786ช Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [ม.ป.ท.] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ร่วมกับศูนย์ชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 Description: 80 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ต786ช] (4).

13. ฉันรักต้นขะยอม : ต้นไม้กับสิ่งแวดล้อมเมือง = I love Kayom : trees and urban environment / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 333.72 ธ285ฉ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2538. Description: 103, 8 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.72 ธ285ฉ] (2).

14. ความร่วมมือในการจัดการป่าระหว่างวัดกับรัฐ : กรณีป่าชุมชนวัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / สัณฐิตา กาญจนพันธุ์

by สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 634.92 ส558ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2540?] Description: 126 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 634.92 ส558ค] (2).

15. เมืองและการผังเมืองในประเทศไทย : กรณีเมืองเชียงใหม่ = City and city planning in Thailand : case of Chiang Mai / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

Call number: 307.12 ด161ม Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่และกลุ่มมังราย, 2541 Description: 176 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.12 ด161ม] (3).

16. เครือข่ายการเรียนรู้และการจัดการของชุมชนเกี่ยวกับป่าชุมชน = Network of community learning and management concerning community forestry / กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย

by กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย.

Call number: 307 ก357ค (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2538 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 Description: ก-ฏ, 158 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307 ก357ค] (1).

17. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตด้านการเกษตรของชุนชนกะเหรี่ยง = Social changes in Karen communities as a result of changes in agricultural modes of production / เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ

by เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ.

Call number: 306.08995 ฉ433ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2541 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 Description: ก-ฏ, 118 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for reference: [Call number: 306.08995 ฉ433ก] (1).

18. การดำรงอยู่และการปรับตัวของการแพทย์พื้นบ้านในเขตเมืองเชียงใหม่ = Survival and adaptation of folk medicine in the city of Chiang Mai / บุษยมาส สินธุประมา, เจนศิริ จันทร์ศิริ

by บุษยมาส สินธุประมา | เจนศิริ จันทร์ศิริ.

Call number: 615.882 บ676ก (ว.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538 Description: ก-ฉ, 137 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.882 บ676ก] (1).

19. เชียงใหม่ 700 ปี : การฉลองวันเกิดเมือง การพัฒนาเมืองกับการปกครองท้องถิ่น / ธเนศวร์ เจริญเมือง

by ธเนศวร์ เจริญเมือง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น.

Call number: 352.1609593 ธ285ช Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 Description: 47 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.1609593 ธ285ช] (3), PYULIB-DW [Call number: 352.1609593 ธ285ช] (1).

20. รายงานการสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดการขยะ : กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่, วันที่ 5 ตุลาคม 2538 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by การสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดการขยะ : กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่ (2538 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 363.728 ก525ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สภา, [2541?] Description: 77 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 363.728 ก525ร] (2).