Your search returned 11 results from 147560 records. Subscribe to this search

|
1. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานเลขานุการ กพจ. เชียงใหม่

by สำนักงานเลขานุการ กพจ. เชียงใหม่.

Call number: 307.116 ส691ผ (ส.ร.) Material type: book BookEdition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1Publisher: [เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2540?] Description: 76 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.116 ส691ผ] (1).

2. รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนประชากรและเคหะ ... เชียงใหม่ = Preliminary report the ... population and housing census / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

by สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 304.6021 ส691ร ช.ม. (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2543?]. Description: ... เล่ม.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 304.6021 ส691ร ช.ม.] (1).

3. รายงานผลสำมะโนหมู่บ้าน ... จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

by สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 307.762021 ส691ร ช.ม. (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2543?]. Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.762021 ส691ร ช.ม.] (1).

4. รายงานการสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดการขยะ : กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่, วันที่ 5 ตุลาคม 2538 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by การสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดการขยะ : กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่ (2538 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 363.728 ก525ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สภา, [2541?] Description: 77 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 363.728 ก525ร] (2).

5. สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2548 และสรุปผลการเปรียบเทียบการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนช่วงปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ. 2548 / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

by สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 352.73 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2548 Description: 11, 27 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 352.73 ส691ส] (1).

6. สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ. 2548 จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

by สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 364.1323 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2548 Description: 43 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 364.1323 ส691ส] (1).

7. สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2548 (เมื่อบริหารงานครบ 6 เดือน) จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

by สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 351.593 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนัก, 2548 Description: 15, 37 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 351.593 ส691ส] (1).

8. รายงานการศึกษากรณีสวนส้มฝาง แม่อาย ไชยปราการ : ปัญหาและกระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง / ผู้ศึกษา, พรพิไล เลิศวิชา, สุพชัย เมถิน, นนธชัย นามเทพ

by พรพิไล เลิศวิชา | สุพชัย เมถิน | นนธชัย นามเทพ | คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Call number: 333.76 พ249ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548 Description: 48 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.76 พ249ร] (1).

9. เอกสารประกอบโครงการประชุมและทัศนศึกษาเรื่องเชียงใหม่และเกียวโต : ฝึกฟื้นใจเมือง วันที่ 7 มีนาคม 2539 ณ ห้องบัวตอง สำนักส่งเสริมวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จัดโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by การสัมมนาเรื่องเชียงใหม่และเกียวโต : ฝึกฟื้นใจเมือง (2539 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 307.76 ก525อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2539?] Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.76 ก525อ] (1).

10. รายงานฉบับย่อปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยมด้านผังเมือง / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, หัวหน้าโครงการ

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง | เครือข่ายนักผังเมืองเชียงใหม่.

Call number: 711.409593 ด161ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายนักผังเมืองเชียงใหม่, [2553?] Description: 5, 51 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Other title: ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยมด้านผังเมือง.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 711.409593 ด161ร] (3).

11. โครงการศึกษา วิจัย สำรวจข้อมูลแหล่งทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ / จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

by สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่. กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม.

Call number: 306.09593 ส691ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : กลุ่ม, [2554?]. Description: 25 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 306.09593 ส691ค] (3).