Refine your search

Your search returned 47 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. การดำรงอยู่และการปรับตัวของการแพทย์พื้นบ้านในเขตเมืองเชียงใหม่ = Survival and adaptation of folk medicine in the city of Chiang Mai / บุษยมาส สินธุประมา, เจนศิริ จันทร์ศิริ

by บุษยมาส สินธุประมา | เจนศิริ จันทร์ศิริ.

Call number: 615.882 บ676ก (ว.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538 Description: ก-ฉ, 137 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.882 บ676ก] (1).

2. รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้าน ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ขวัญชีวัน บัวแดง

by ขวัญชีวัน บัวแดง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 305.895 ข262ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2541?] Description: 100 หน้า, 5 : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895 ข262ร] (3).

3. การจัดการของเสียอันตรายในจังหวัดเชียงใหม่ / โดย สุรีย์ บุญญานุพงศ์

by สุรีย์ บุญญานุพงศ์.

Call number: 363.728 ส867ก (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?] Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.728 ส867ก] (1).

4. รายงานวิจัยเรื่องคณะกรรมการหมู่บ้านกับการพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวเขาเผ่าลีซอ / โดย ประเสริฐ ชัยพิกุสิต

by ประเสริฐ ชัยพิกุสิต | กรมประชาสงเคราะห์. สถาบันวิจัยชาวเขา.

Call number: 307.72 ป418ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์, 2537 Description: 53 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ป418ร] (1).

5. ค่านิยมและพฤติกรรมการควบคุมทางสังคมของชุมชนที่อยู่ใกล้และห่างไกลศูนย์กลางความเจริญ : ศึกษากรณีเมืองหลักเชียงใหม่ / โดย สมนึก ชัชวาลย์

by สมนึก ชัชวาลย์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], [2534?] Description: ก-จ, 120 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

6. รายงานวิจัยเรื่อง ถิ่นที่อยู่คนไทในจังหวัดเชียงใหม่ = Tai villages in Chiangmai Province / สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

by สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 Description: 57 หน้า.Availability: Items available for reference: (3).

7. รายงานการวิจัย. ฉบับที่ 1, เรื่องชุมชนชาวเขากับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) : กรณีศึกษาหมู่บ้านในเขตพื้นที่โครงการหลวง / อุไรวรรณ แสงศร ... [และคนอื่นๆ]

by อุไรวรรณ แสงศร | กรมประชาสงเคราะห์. สถาบันวิจัยชาวเขา.

Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์, 2544 Description: 41 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

8. รายงานการวิจัยเรื่องความรุนแรงในครอบครัว : มุมมองของผู้หญิง / โดย อวัสดา (ทับทิมแท้) จันทร์แสนตอ

by อวัสดา จันทร์แสนตอ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์สตรีศึกษา.

Call number: 362.8292 อ441ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 Description: 69 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.8292 อ441ร] (1).

9. รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้หญิงชาวบ้านในการพัฒนา : กรณีศึกษาบทบาทของผู้หญิงในเครือข่ายชุมชนเมือง / เนตรดาว แพทย์กุล.

by เนตรดาว แพทย์กุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์สตรีศึกษา.

Call number: 305.433 น784ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Description: ก-ณ, 127 หน้า.Other title: บทบาทของผู้หญิงชาวบ้านในการพัฒนา : กรณีศึกษาบทบาทของผู้หญิงในเครือข่ายชุมชนเมือง..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.433 น784ร] (2).

10. รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = The students' satisfaction toward the Community Base Learning Project, Chiang Mai Province / โดย ปรีชา วงศ์ทิพย์, ชรินทร์ มั่งคั่ง.

by ปรีชา วงศ์ทิพย์ | ชรินทร์ มั่งคั่ง.

Call number: 378.103 ป468ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. Description: ก-ญ, 89 หน้า.Other title: ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.103 ป468ร] (1).

11. ชุมชนหมู่บ้านลุ่มน้ำขาน / โดย พรพิไล เลิศวิชา และ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

by พรพิไล เลิศวิชา | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 307.14 พ249ช (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : ธารปัญญาเอ็ดดูเคชั่น, 2546 Description: 292 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 พ249ช] (2).

12. ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา-ล้านช้าง : การศึกษาเปรียบเทียบประเพณี 12 เดือน / โดย กรวรรณ ชีวสันต์, ธิตินัดดา จินาจันทร์

by กรวรรณ ชีวสันต์ | ธิตินัดดา จินาจันทร์.

Call number: 306.09593 ก177ค (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 Description: ก-ฎ, 220 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ก177ค] (2).

13. การบริหารจัดการโครงการ 1 ตำบล 1ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล / โดย สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล, กรวรรณ สังขกร

by สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล | กรวรรณ สังขกร.

Call number: 380.1 ส831ก (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์เชียงใหม่พริ้นติ้ง, 2547 Description: ก-ฐ, 226, [48] หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 380.1 ส831ก] (1).

14. ประวัติศาสตร์องค์กรชุมชนรูปแบบใหม่ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์, สันติพงษ์ ช้างเผือก ... [และคนอื่นๆ]

by สันติพงษ์ ช้างเผือก.

Call number: 959.3 ป373 (สพ. 3) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 Description: 16 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ป373] (1).

15. รายงานการวิจัยเรื่อง การขับขานที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Lyric in Omkoi District of Chiang Mai Province / หทัยวรรณ ไชยะกุล

by หทัยวรรณ ไชยะกุล.

Call number: 398.8 ห136ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 Description: 96 หน้า : แผนที่.Other title: การขับขานที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่.Online access: บทคัดย่อ | abstract Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.8 ห136ร] (2).

16. โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาตำรับอาหารสุขภาพโดยใช้ผลผลิตในท้องถิ่น = Enhancement of community capability in development of healthy food recipes by using local produces / โดย ธัญภรณ์ เกิดน้อย และคณะ

by ธัญภรณ์ เกิดน้อย | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน.

Call number: 641.563 ธ468ค (ว.) Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่] : เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548 Description: ก-ค, 85, 5, [27] หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Online access: บทคัดย่อ | abstract Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.563 ธ468ค] (1).

17. รายงานการวิจัย เครือข่ายองค์กรด้านเด็กกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา การละเมิดทางเพศต่อเด็กในจังหวัดภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / ผู้เขียน, วิชุลดา มาตันบุญ

by วิชุลดา มาตันบุญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Call number: 362.76 ว557ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 Description: ก-ซ, 151, [12] หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: เครือข่ายองค์กรด้านเด็กกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา การละเมิดทางเพศต่อเด็กในจังหวัดภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่.Online access: บทคัดย่อ | abstract Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.76 ว557ร] (1).

18. บ้าน โหล่ง และเมือง : เขตความสัมพันธ์บนฐานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูนตอนบน / รังสรรค์ จันต๊ะ

by รังสรรค์ จันต๊ะ.

Call number: 306.09593 ร314บ (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2552 Description: 18, 266 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ร314บ] (1).

19. แนวคิดการตั้งถิ่นฐานและการบริหารจัดการเมืองเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาเมืองและท้องถิ่น : กรณีเชียงตุง เชียงรุ่ง และเชียงใหม่ = Human settlement and urban and local management concepts to create a body of knowledge for urban and local management : cases of Keng Tung, Jinghong and Chiang Mai / สุดารัตน์ อุทธารัตน์ และคณะ.

by สุดารัตน์ อุทธารัตน์.

Call number: 307.1416 ส769น (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. Description: 312 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.1416 ส769น] (1).

20. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / คณะผู้ศึกษา, วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, กานต์ คำแก้ว, วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์.

by วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง | กานต์ คำแก้ว | วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์ | การเคหะแห่งชาติ.

Call number: 363.5946 ว574ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2555. Description: ก-ฎ, 306, 63 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.5946 ว574ร] (1).