Your search returned 15 results from 146638 records. Subscribe to this search

|
1. การดำรงอยู่ของวัฒนธรรมอาหารล้านนา = The existence of Lanna food culture / รัมภา ศิริวงศ์.

by รัมภา ศิริวงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: 394.1 ร387ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2544 Description: ก-ฏ, 132 หน้า : แผนที่.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for reference: [Call number: 394.1 ร387ก] (1).

2. บ้าน โหล่ง และเมือง : เขตความสัมพันธ์บนฐานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูนตอนบน / รังสรรค์ จันต๊ะ

by รังสรรค์ จันต๊ะ.

Call number: 306.09593 ร314บ (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2552 Description: 18, 266 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ร314บ] (1).

3. เชียงใหม่ในมโนนึก : สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทเขิน ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทล้านนา / ผู้เขียน, สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

by สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

Call number: 306.09593 ส832ช Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาวคอมพิวกราฟิค, 2542. Description: 156 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ส832ช] (3).

4. ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา-ล้านช้าง : การศึกษาเปรียบเทียบประเพณี 12 เดือน / โดย กรวรรณ ชีวสันต์, ธิตินัดดา จินาจันทร์

by กรวรรณ ชีวสันต์ | ธิตินัดดา จินาจันทร์.

Call number: 306.09593 ก177ค (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 Description: ก-ฎ, 220 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ก177ค] (2).

5. ประเพณีทำศพ / ผู้เรียบเรียง, ศรีเลา เกษพรหม.

by ศรีเลา เกษพรหม | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 393.909593 ศ244ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 74 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 393.909593 ศ244ป] (1).

6. ประเพณียี่เพ็ง / ผู้เรียบเรียง, มนฤทัย ไชยวิเศษ.

by มนฤทัย ไชยวิเศษ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 394.209593 ม158ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 16 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.209593 ม158ป] (1).

7. พิธีสืบชะตา / ผู้เรียบเรียง, จินตนา มัธยมบุรุษ.

by จินตนา มัธยมบุรุษ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 392.09593 จ482พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 35 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392.09593 จ482พ] (1).

8. ประเพณีการบวช / ผู้เรียบเรียง, ศรีเลา เกษพรหม, วัลลภ นามวงศ์พรหม

by ศรีเลา เกษพรหม | วัลลภ นามวงศ์พรหม | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 392.1409593 ศ244ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 25 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392.1409593 ศ244ป] (1).

9. ประเพณีกินข้าวสลาก / ศรีเลา เกษพรหม.

by ศรีเลา เกษพรหม | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 390.09593 ส244ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส244ป] (1).

10. การทำนาแบบโบราณล้านนา / ผู้เรียบเรียง, สนั่น ธรรมธิ

by สนั่น ธรรมธิ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 390.09593 ส198ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 18 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส198ก] (1).

11. ประเพณีกินแขกแต่งงาน / ผู้เรียบเรียง, มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 392.509593 ม124ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 18 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392.509593 ม124ป] (1).

12. คู่มือการปฏบัติงานบริการวิชาการด้านล้านนาคดีแก่สังคม / สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 306.09593 ส198ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, 2551. Description: ก-ง, 65 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ส198ค] (1).

13. เชียงใหม่-ลำพูน : เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรม พลวัตและพัฒนาการ / พรพิไล เลิศวิชา, สุพชัย เมถิน, นนธชัย นามเทพ.

by พรพิไล เลิศวิชา | สุพชัย เมถิน | นนธชัย นามเทพ.

Call number: 306.309593 พ249ช Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2552. Description: 16, 377 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.309593 พ249ช] (1).

14. โครงการศึกษา วิจัย สำรวจข้อมูลแหล่งทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ / จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

by สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่. กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม.

Call number: 306.09593 ส691ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : กลุ่ม, [2554?]. Description: 25 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 306.09593 ส691ค] (3).

15. ล้านนา : จักรวาล ตัวตน อำนาจ / ผู้เขียน, เธียรชาย อักษรดิษฐ์, กรกนก รัตนวราภรณ์, วันดี สันติวุฒิเมธี.

by เธียรชาย อักษรดิษฐ์ | กรกนก รัตนวราภรณ์ | วันดี สันติวุฒิเมธี.

Call number: 306.09593 ธ781ล Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค 2545. Description: 223 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ธ781ล] (4).