Refine your search

Your search returned 344 results from 147798 records. Subscribe to this search

|
121. ชุมชนคนไท / บรรณาธิการ, สุวัฒน์ คงแป้น.

by สุวัฒน์ คงแป้น | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). ส่วนประชาสัมพันธ์.

Call number: 307.14 ช622 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ส่วนประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2549 Description: 422 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ช622] (4).

122. พลเมืองกับท้องถิ่นเข้มแข็ง = Citizens and storng locality / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 302.14 ธ286พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549 Description: 335 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.14 ธ286พ] (2).

123. เครือข่ายชุมชนพอเพียง : การจัดการความรู้เพื่อชุมชนเข้มแข็ง / สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์.

by สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์.

Call number: 307.14 ส773ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2549 Description: 8, 248 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส773ค] (3).

124. การศึกษาและการพัฒนาชุมชน = Education and community development / จินตนา สุจจานันท์.

by จินตนา สุจจานันท์.

Call number: 379.593 จ483ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549 Description: 167 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 379.593 จ483ก] (2).

125. กระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง : จากยุคชุมชนถึงยุคพัฒนาความทันสมัย / เขียน, อรศรี งามวิทยาพงศ์.

by อรศรี งามวิทยาพงศ์.

Call number: 303.4 อ378ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.), 2549 Description: 19, 133 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 อ378ก] (3).

126. อบต. แนวใหม่ใช้วิจัยนำพัฒนา / บรรณาธิการ, เกศสุดา สิทธิสันติกุล

Call number: 307.72 อ245 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549 Description: 63 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 อ245] (2).

127. อ่าน 'วัฒนธรรมชุมชน' : วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน / ยุกติ มุกดาวิจิตร

by ยุกติ มุกดาวิจิตร.

Call number: 306 ย333อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2548 Description: 39, 255 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 ย333อ] (2).

128. จากภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่--ปฏิบัติการพึ่งตนเอง / บรรณาธิการ, พุทธินันท์ สุขพรวรกุล

by พุทธินันท์ สุขพรวรกุล.

Call number: 307.14 จ291 Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : โครงการชุมชนเป็นสุข ภาคตะวันตก, 2549 Description: 160 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 จ291] (4).

129. ห้วแก้วหัวแหวน : คนหวงแหนสื่อพื้นบ้าน / จัดทำโดย โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.)

by โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข.

Call number: 302.22 ค962ห Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข, 2548 Description: 240 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 ค962ห] (1).

130. การสื่อสารเพื่อการจัดการในชุมชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร | เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 302.2 ส852ก (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549 Description: 197 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส852ก] (1).

131. สื่อพื้นบ้านขานรับงานสุขภาพ / กาญจนา แก้วเทพ, เธียรชัย อิศรเดช.

by กาญจนา แก้วเทพ | เธียรชัย อิศรเดช.

Call number: 302.22 ก425ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549 Description: 7, 247 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 ก425ส] (4).

132. แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด / ผู้แต่ง, จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ

by จุฑาทิพย์ ภัทราวาท.

Call number: 361.8 จ623น Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549 Description: 111 หน้า : แผนภูมิ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.8 จ623น] (2).

133. มูลนิธิชุมชน "กองทุนที่ยั่งยืนของชุมชน" : ก่อตั้งโดยชุมชน ดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน = Community foundation / ผู้เขียน, เบ็ญจมาศ ศิริภัทร

by เบ็ญจมาศ ศิริภัทร.

Call number: 361.7632 บ784ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2549 Description: 112 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.7632 บ784ม] (1).

134. การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน / พัฒน์ บุญยรัตพันธุ์

by พัฒน์ บุญยรัตพันธุ์.

Call number: 307 พ525ก 2549 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : เลิฟและลิพเพรส, 2549 Description: ก-ธ, 351 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 พ525ก 2549] (2).

135. องค์กรชุมชนกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง / ผู้เขียน, ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ.

by ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ.

Call number: 303.4 ช358อ (สพ.3) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการจัดการทางสังคม, 2549 Description: 41 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ช358อ] (2).

136. นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : ชุมชนเข้มแข็ง / ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล

by ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล.

Call number: 320.6 ป622น Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช), 2549 Description: 144 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.6 ป622น] (1).

137. ตามรอย "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้" กระบวนการขับเคลื่อนทางปัญญา : สรุปภาพรวม 3 ปีกับการเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่พฤษภาคม 2543 - มิถุนายน 2546 / บรรณาธิการ กชกร ชิณะวงศ์.

by กชกร ชิณะวงศ์.

Call number: 307.14 ต341 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค , 2546 Description: 202 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ต341] (1).

138. องค์ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน / วิชุลดา มาตันบุญ, สมนึก ชัชวาลย์.

by วิชุลดา มาตันบุญ | สมนึก ชัชวาลย์.

Call number: 361.70681 ว557อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 Description: ก-ง, 111 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.70681 ว557อ] (1).

139. ผู้นำชุมชนกับกระบวนการสานเสวนา : เอกสารสรุปผลการฝึกอบรมการบริหารความขัดแย้งและกระบวนการทางสันติศึกษาสำหรับท้องถิ่นภาคใต้ : การสานเสวนา / สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

by มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันสันติศึกษา.

Call number: 303.6 ผ749 Material type: book BookPublisher: สงขลา : สถาบัน, 2549 Description: 109 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ผ749] (2).

140. ขุมปัญญา : ทำเนียบแหล่งเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 2549 / บรรณาธิการ, เกศสุดา สิทธิสันติกุล

by เกศสุดา สิทธิสันติกุล.

Call number: 307.14 ข561 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิชัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2549 Description: ก-ค, 197 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ข561] (2).