Your search returned 21 results from 146923 records. Subscribe to this search

|
1. กองทุนหมู่บ้าน : ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.

Call number: 361.70681 ส691ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545 - Description: 301 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 361.70681 ส691ก] (1).

2. 1 ปีนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.

Call number: 361.70681 ส691ห (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546?] Description: 79 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 361.70681 ส691ห] (1).

3. บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / กรมการพัฒนาชุมชน

by กรมการพัฒนาชุมชน.

Call number: 307.72 ก169บ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2539 Description: 80 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.72 ก169บ] (1).

4. รายงานการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนแออัดของจังหวัดในภาคต่างๆ ... = The survey of congested area by selected province ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: 307.3364 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2542-. Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.3364 ส691ร] (1).

5. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องข้อมูลท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน / จัดโดย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 17-18 กรกฎาคม 2545

by การสัมมนาเรื่องข้อมูลท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (2545 : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์, สำนักหอสมุด, มหาวิทยาลัยศิลปากร) | มหาวิทยาลัยศิลปากร. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์.

Call number: 025.5 ก525อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : หอสมุด, 2545 Description: 111 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 025.5 ก525อ] (1).

6. รายงานสังเคราะห์ระดับประเทศ โครงการศึกษาการหลุดพ้นจากความยากจน : การเข้าใจความเจริญและเสรีภาพจากรากหญ้า. ชุดที่ 1 / จัดทำโดย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น

by สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น. มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 307.72 ส191ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2548 Description: 187 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.72 ส191ร] (1).

7. สรุปภาพรวมการจัดเวทีระดับหมู่บ้านใน 6 ภูมิภาคเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 338.9293 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548 Description: 87 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.9293 ส691ส] (1).

8. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 307.14 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2549?] Description: 67 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.14 ส691ส] (1).

9. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนไปสู่การปฏิบัติ : แผนชุมชนกับยุทธศาตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน การถอดบทเรียนการทำแผนชุมชน 4 ภาค / โดย โสฬส ศิริไสย์ และคณะ

by โสฬส ศิริไสย์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 339.46 ส993ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548 Description: 95 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 339.46 ส993ร] (1).

10. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช.

by กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

Call number: 333.75 ก169ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2549 Description: ก-ค, 144 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.75 ก169ค] (2).

11. ศักยภาพมนุษย์ / คณะผู้จัดทำ, สุวรรณี พรหมจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ]

by สุวรรณี พรหมจันทร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก.

Call number: 307.14 ศ333 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: นครปฐม : โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล, [2550?] Description: 75 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.14 ศ333] (1).

12. สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนกับฐานทรัพยากรในสถานการณ์สากล ปี พ.ศ. 2547-2548 / โดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง, กฤษฎา บุญชัย, วรินทรา ไกยูรวงศ์.

by ประภาส ปิ่นตบแต่ง | กฤษฎา บุญชัย | วรินทรา ไกยูรวงศ์.

Call number: 333.72 ป347ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549 Description: 176 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.72 ป347ส] (1).

13. โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น / หัวหน้าโครงการ, ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล.

by ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: 069.09593 ป456ค (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), [2554?]. Description: 33 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 069.09593 ป456ค] (1).

14. ป่าชุมชน : ความมั่นคงแห่งชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้อน วันที่ 21-22 ตุลาคม 2551 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน กรุงเทพฯ / บรรณาธิการ, ระวี ถาวร

by การสัมมนาระดับชาติเรื่อง ป่าชุมชน (2551 : กรุงเทพฯ) | ระวี ถาวร | ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก. แผนงานสนับสนุนความร่วมมือในประเทศไทย.

Call number: 333.7509593 ก525ป (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แผนงานสนับสนุนความร่วมมือในประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, 2551 Description: 5, 223 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7509593 ก525ป] (1).

15. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ในงานพัฒนาที่ชุมชนเป็นแกนหลักปีที่สอง คนรุ่นใหม่--บทเรียนงานพัฒนา / บรรณาธิการ, พรรณทิพย์ เพชรมาก.

by พรรณทิพย์ เพชรมาก.

Call number: 307.14 ร451 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2555. Description: 212 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.14 ร451] (1).

16. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2555 : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 16-18 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ / โดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน.

by การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2555 เรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2555 : เชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน.

Call number: 307.7609593 ก482ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2555?]. Description: ก-ณ, 305, 6, 9 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.7609593 ก482ร] (2).

17. การสัมมนา สิทธิชุมชน : กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 / จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สิทธิชุมชน : กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (2549 : เชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 333.7509593 ก525ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Description: 244 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: สิทธิชุมชน : กระบวนการยุติธรรมกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่..Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7509593 ก525ก] (1).

18. เวทีเรียนรู้เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ, ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร / รวบรวมเรียบเรียงโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการ : เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ (2557 : กรุงเทพมหานคร) | สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน.

Call number: 613.0438 ก474ว (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2557. Description: 152 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 613.0438 ก474ว] (1).

19. การเข้าให้ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียงและมีส่วนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน / ปัทมา สูบกำปัง.

by ปัทมา สูบกำปัง.

Call number: 333.72 ป533ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559. Description: 338 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.72 ป533ก] (2).

20. เอกสารประกอบการอบรมเรื่องความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 22-23, 29-30 เมษายน, 6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ณ ห้อง อษ.1202 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม / จัดโดย ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

by การอบรมเรื่องความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2547 : มหาวิทยาลัยศิลปากร) | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์.

Call number: 307.14 ก528อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2547 Description: 204 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.14 ก528อ] (1).