Your search returned 6 results from 146149 records. Subscribe to this search

|
1. ชุมชนนิยม : ฝ่าวิกฤตชุมชนล่มสลาย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Call number: 307.14 ก768ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2544 Description: 26, 195 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ก768ช] (2).

2. การวิเคราะห์สถานการณ์สังคมด้วยตนเอง / โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]

by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

Call number: 304.2 ก514 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, 2543 Description: 79 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.2 ก514] (1).

3. กระบวนการสื่อสารในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : พูดคุยกันบ้าง จะได้เข้าใจกัน / ผู้เขียน, อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.

by อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.

Call number: 302.2 อ419ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2550. Description: 63 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ419ก] (1).

4. ปัญญาวิจัย : เล่าเรื่องวิถีแห่งปัญญาวิจัยจากการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กลุ่มงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ / ผู้เขียน, สมเจตนา มุนีโมไนย.

by สมเจตนา มุนีโมไนย.

Call number: 001.42 ส236ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2550 Description: 55 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.42 ส236ป] (2).

5. การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น : ผลการศึกษาระบบและการมีส่วนร่วมของระบบในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น / ผู้เขียน, จำนงค์ บัวเนี่ยว.

by จำนงค์ บัวเนี่ยว.

Call number: 307.14 จ344ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550 Description: 126 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 จ344ก] (2).

6. การวิจัยคือการปลดปล่อย : บทสรุปด้านวิธีวิทยาจากการสังเคราะห์ประสบการณ์ของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคใต้ / ผู้เขียน, วิทยา อาภรณ์.

by วิทยา อาภรณ์.

Call number: 307.14 ว582ก Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2550 Description: 96 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ว582ก] (2).