Refine your search

Your search returned 243 results from 145972 records. Subscribe to this search

|
101. แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด / ผู้แต่ง, จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ

by จุฑาทิพย์ ภัทราวาท.

Call number: 361.8 จ623น Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549 Description: 111 หน้า : แผนภูมิ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.8 จ623น] (2).

102. มูลนิธิชุมชน "กองทุนที่ยั่งยืนของชุมชน" : ก่อตั้งโดยชุมชน ดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน = Community foundation / ผู้เขียน, เบ็ญจมาศ ศิริภัทร

by เบ็ญจมาศ ศิริภัทร.

Call number: 361.7632 บ784ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2549 Description: 112 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.7632 บ784ม] (1).

103. การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน / พัฒน์ บุญยรัตพันธุ์

by พัฒน์ บุญยรัตพันธุ์.

Call number: 307 พ525ก 2549 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : เลิฟและลิพเพรส, 2549 Description: ก-ธ, 351 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 พ525ก 2549] (2).

104. นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : ชุมชนเข้มแข็ง / ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล

by ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล.

Call number: 320.6 ป622น Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช), 2549 Description: 144 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.6 ป622น] (1).

105. ตามรอย "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้" กระบวนการขับเคลื่อนทางปัญญา : สรุปภาพรวม 3 ปีกับการเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่พฤษภาคม 2543 - มิถุนายน 2546 / บรรณาธิการ กชกร ชิณะวงศ์.

by กชกร ชิณะวงศ์.

Call number: 307.14 ต341 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค , 2546 Description: 202 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ต341] (1).

106. องค์ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน / วิชุลดา มาตันบุญ, สมนึก ชัชวาลย์.

by วิชุลดา มาตันบุญ | สมนึก ชัชวาลย์.

Call number: 361.70681 ว557อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 Description: ก-ง, 111 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.70681 ว557อ] (1).

107. ผู้นำชุมชนกับกระบวนการสานเสวนา : เอกสารสรุปผลการฝึกอบรมการบริหารความขัดแย้งและกระบวนการทางสันติศึกษาสำหรับท้องถิ่นภาคใต้ : การสานเสวนา / สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

by มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันสันติศึกษา.

Call number: 303.6 ผ749 Material type: book BookPublisher: สงขลา : สถาบัน, 2549 Description: 109 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ผ749] (2).

108. ขุมปัญญา : ทำเนียบแหล่งเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 2549 / บรรณาธิการ, เกศสุดา สิทธิสันติกุล

by เกศสุดา สิทธิสันติกุล.

Call number: 307.14 ข561 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิชัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2549 Description: ก-ค, 197 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ข561] (2).

109. เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน / สนธยา พลศรี.

by สนธยา พลศรี.

Call number: 307.14 ส191ค 2550 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550 Description: 376 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส191ค 2550] (2).

110. เลิกเหล้าชุมชนสร้างสุข : เรื่องจริงจากชุมชน "เลิกเหล้า" ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก / บรรณาธิการ, นิตยา พิริยะพงษ์พันธ์

by นิตยา พิริยะพงษ์พันธ์.

Call number: 362.8292 ล833 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อนหญิง, 2549 Description: 198 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.8292 ล833] (1).

111. รดน้ำที่รากหญ้าเพื่อประชาที่ยากไร้ / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Call number: 307.72 ร128 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2549?] Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ร128] (4).

112. มหัศจรรย์แห่งหมู่บ้านหลังเขา = Global village / ผู้เขียน, นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

by นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์.

Call number: 306 น269ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : BrandAgebooks, 2550 Description: 247 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 น269ม] (1).

113. สามทศวรรษแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน : บทนิพนธ์คัดสรรว่าด้วยประชาธิปไตยชาวบ้าน เศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาบนเส้นทางที่เป็นไท / ผู้เขียน, บำรุง บุญบัญญา

by บำรุง บุญบัญญา.

Call number: 306 บ315ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: สุรินทร์ : โครงการหนังสือดอกติ้วป่า, 2549 Description: 367หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 บ315ส] (4).

114. ชุมชน อยู่ดี มีสุข / สุกัญญา แซ่ฟู, กรรณิการ์ สนามพล ; เรียบเรียง, สมพร กล้ากลาง.

by สุกัญญา แซ่ฟู.

Call number: 307.14 ส739ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรกนกการพิมพ์, [2550?] Description: 129 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส739ช] (1).

115. กระบวนการสื่อสารในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : พูดคุยกันบ้าง จะได้เข้าใจกัน / ผู้เขียน, อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.

by อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.

Call number: 302.2 อ419ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2550. Description: 63 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ419ก] (1).

116. ปัญญาวิจัย : เล่าเรื่องวิถีแห่งปัญญาวิจัยจากการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กลุ่มงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ / ผู้เขียน, สมเจตนา มุนีโมไนย.

by สมเจตนา มุนีโมไนย.

Call number: 001.42 ส236ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2550 Description: 55 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.42 ส236ป] (2).

117. ทฤษฎีฐานรากในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน / นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ

by นภาภรณ์ หะวานนท์.

Call number: 307.14 น198ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550 Description: 399 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 น198ท] (3).

118. จากคนสามหมอกสู่คนสามน้ำ : จากหลักการสู่ปฏิบัติการงาน / ผู้เขียน, อรุณี เวียงแสง ... [และคนอื่นๆ]

by อรุณี เวียงแสง | ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม | ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

Call number: 307.72 จ291 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค., 2550 Description: 170 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 จ291] (2).

119. งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : สื่อความหมายผ่านฐานคิดและประสบการณ์ / บรรณาธิการ, กชกร ชิณะวงศ์.

by กชกร ชิณะวงศ์.

Call number: 001.4 ง319 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.), 2548. Description: 133 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.4 ง319 2548] (1).

120. ยุติธรรมชุมชน : บทบาทการอำนวยความยุติธรรมโดยชุมชนเพื่อชุมชน / บรรณาธิการ, กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.

Call number: 347 ย349 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 2550 Description: 376 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347 ย349] (2).