Refine your search

Your search returned 344 results from 145972 records. Subscribe to this search

|
261. จากภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่--ปฏิบัติการพึ่งตนเอง / บรรณาธิการ, พุทธินันท์ สุขพรวรกุล

by พุทธินันท์ สุขพรวรกุล.

Call number: 307.14 จ291 Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : โครงการชุมชนเป็นสุข ภาคตะวันตก, 2549 Description: 160 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 จ291] (4).

262. ยึดหลักปักแน่นกับงานสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุขภาวะ / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่นๆ]

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 302.22 ย326 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549 Description: 8, 275 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 ย326] (5).

263. ปฐมบทแห่งองค์ความรู้เรื่องสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข / กาญจนา แก้วเทพ, เธียรชัย อิศรเดช, สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์

by กาญจนา แก้วเทพ | เธียรชัย อิศรเดช | สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์.

Call number: 302.22 ก425ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549 Description: 8, 277 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 ก425ป] (6).

264. สื่อพื้นบ้านขานรับงานสุขภาพ / กาญจนา แก้วเทพ, เธียรชัย อิศรเดช.

by กาญจนา แก้วเทพ | เธียรชัย อิศรเดช.

Call number: 302.22 ก425ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549 Description: 7, 247 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 ก425ส] (4).

265. เริ่มคิดใหม่ สู่ทำใหม่กับสื่อพื้นบ้านเพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่นๆ]

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 302.22 ร815 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549 Description: 7, 240 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 ร815] (4).

266. ถอด 23 กระบวนท่าวิชาฟื้นฟูชีวิตท้องถิ่น / เรียบเรียง, อัญชลี มณีโรจน์.

by อัญชลี มณีโรจน์.

Call number: 307.14 อ525ถ 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : เครือข่ายภาคีความร่วมมือการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ,เครือข่ายองค์กรชุมชน 15 จังหวัดภาคเหนือ, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) สำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ, 2548. Description: 119 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 อ525ถ 2548] (2).

267. รายงานสังเคราะห์ระดับประเทศ โครงการศึกษาการหลุดพ้นจากความยากจน : การเข้าใจความเจริญและเสรีภาพจากรากหญ้า. ชุดที่ 1 / จัดทำโดย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น

by สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น. มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 307.72 ส191ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2548 Description: 187 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.72 ส191ร] (1).

268. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 307.14 ส691ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, [2549?] Description: 67 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.14 ส691ส] (1).

269. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนไปสู่การปฏิบัติ : แผนชุมชนกับยุทธศาตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน การถอดบทเรียนการทำแผนชุมชน 4 ภาค / โดย โสฬส ศิริไสย์ และคณะ

by โสฬส ศิริไสย์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 339.46 ส993ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548 Description: 95 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 339.46 ส993ร] (1).

270. สามทศวรรษแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน : บทนิพนธ์คัดสรรว่าด้วยประชาธิปไตยชาวบ้าน เศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาบนเส้นทางที่เป็นไท / ผู้เขียน, บำรุง บุญบัญญา

by บำรุง บุญบัญญา.

Call number: 306 บ315ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: สุรินทร์ : โครงการหนังสือดอกติ้วป่า, 2549 Description: 367หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 บ315ส] (4).

271. ปัญญาวิจัย : เล่าเรื่องวิถีแห่งปัญญาวิจัยจากการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กลุ่มงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ / ผู้เขียน, สมเจตนา มุนีโมไนย.

by สมเจตนา มุนีโมไนย.

Call number: 001.42 ส236ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2550 Description: 55 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.42 ส236ป] (2).

272. การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น : ผลการศึกษาระบบและการมีส่วนร่วมของระบบในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น / ผู้เขียน, จำนงค์ บัวเนี่ยว.

by จำนงค์ บัวเนี่ยว.

Call number: 307.14 จ344ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550 Description: 126 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 จ344ก] (2).

273. รูปแบบและปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน = Pattern and factors to enhance community strength by its potential and local wisdom for sustainble develoment / ประพันธ์ ภักดีกุล และคณะ

by ประพันธ์ ภักดีกุล.

Call number: 307.14 ป299ร (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2549 Description: ก-ฐ, 172 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ป299ร] (3).

274. จากคนสามหมอกสู่คนสามน้ำ : จากหลักการสู่ปฏิบัติการงาน / ผู้เขียน, อรุณี เวียงแสง ... [และคนอื่นๆ]

by อรุณี เวียงแสง | ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม | ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

Call number: 307.72 จ291 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค., 2550 Description: 170 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 จ291] (2).

275. การวิจัยคือการปลดปล่อย : บทสรุปด้านวิธีวิทยาจากการสังเคราะห์ประสบการณ์ของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภาคใต้ / ผู้เขียน, วิทยา อาภรณ์.

by วิทยา อาภรณ์.

Call number: 307.14 ว582ก Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2550 Description: 96 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ว582ก] (2).

276. การประเมินนโยบายสาธารณะด้านสังคมด้วยวิธีการเศรษฐมิติ / บรรณาธิการ, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 351.593 ก491 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550 Description: 17, 458 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 351.593 ก491] (1).

277. ฮักเมืองน่าน : กว่าทศวรรษบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ / บรรณาธิการ, บานจิตร สายรอคำ และ ถนัด ใบยา.

by บานจิตร สายรอคำ | ถนัด ใบยา.

Call number: 307.14 ฮ212 Material type: book BookPublisher: น่าน : มูลนิธิฮักเมืองน่าน, 2547. Description: 173 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ฮ212] (1).

278. ยุติธรรมชุมชน : การเปิดพื้นที่ของชุมชนในการอำนวยความยุติธรรม = Communtty justice : widening the sphere of communities in doing justice / ผู้วิจัย, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย,สุทธิ สุขยิ่ง, มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ

by จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย | สุทธิ สุขยิ่ง | มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ.

Call number: 347 จ631ย Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551 Description: 30, 322 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 347 จ631ย] (2).

279. ชุมชนกับการปกครองชีวญาณ : กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในภาคเหนือของไทย / ชิเกฮารุ ทานาเบ.

by ทานาเบ, ชิเกฮารุ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: 362.1969792 ท379ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551. Description: 215 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1969792 ท379ช] (3).

280. วิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร : กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปากบุ่งและชุมชนใกล้เคียงในตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี / ผู้เขียน, ปราณี โนนจันทร์ และคณะ

by ปราณี โนนจันทร์.

Call number: 307.14 ป445ว Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551 Description: 278 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ป445ว] (2).