Your search returned 15 results from 145972 records. Subscribe to this search

|
1. การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น = Communication in rural development / เกศินี จุฑาวิจิตร

by เกศินี จุฑาวิจิตร.

Call number: 302.2 ก774ก 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่Publisher: นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542 Description: 8, 219 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ก774ก 2542] (2).

2. การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / เกศินี จุฑาวิจิตร

by เกศินี จุฑาวิจิตร.

Call number: 302.2 ก774ก 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 Description: 247 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ก774ก 2548] (1).

3. การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / เกศินี จุฑาวิจิตร

by เกศินี จุฑาวิจิตร.

Call number: 302.2 ก774ก 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงใหม่)Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 Description: 247 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ก774ก 2548] (2).

4. การสื่อสารเพื่อการจัดการในชุมชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์

by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร | เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 302.2 ส852ก (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549 Description: 197 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส852ก] (1).

5. สื่อเล็กๆที่น่าใช้ในงานพัฒนา / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ.

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 302.2 ก425ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552. Description: 427 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ก425ส] (2).

6. สื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาภาพรวมจากงานวิจัย / ผุ้แต่ง, กาญจนา แก้วเทพ, บรรณาธิการ ... [และคนอื่นๆ]

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 302.22 ส736 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548 Description: 200 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 ส736] (2).

7. การศึกษาสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน : กรณีโครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ จังหวัดน่าน = Strategic communication for community-driven participatory development : a case of the royal initatives discovery scheme at the Nan Province / โดย จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต.

by จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง.

Call number: 307.14 จ625ก (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556. Description: 154 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: :.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 จ625ก] (1).

8. ยึดหลักปักแน่นกับงานสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุขภาวะ / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่นๆ]

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 302.22 ย326 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549 Description: 8, 275 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 ย326] (5).

9. ปฐมบทแห่งองค์ความรู้เรื่องสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข / กาญจนา แก้วเทพ, เธียรชัย อิศรเดช, สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์

by กาญจนา แก้วเทพ | เธียรชัย อิศรเดช | สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์.

Call number: 302.22 ก425ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549 Description: 8, 277 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 ก425ป] (6).

10. สื่อพื้นบ้านขานรับงานสุขภาพ / กาญจนา แก้วเทพ, เธียรชัย อิศรเดช.

by กาญจนา แก้วเทพ | เธียรชัย อิศรเดช.

Call number: 302.22 ก425ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549 Description: 7, 247 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 ก425ส] (4).

11. เริ่มคิดใหม่ สู่ทำใหม่กับสื่อพื้นบ้านเพื่องานสร้างเสริมสุขภาวะ / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่นๆ]

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 302.22 ร815 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.), 2549 Description: 7, 240 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 ร815] (4).

12. กระบวนการสื่อสารในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : พูดคุยกันบ้าง จะได้เข้าใจกัน / ผู้เขียน, อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.

by อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.

Call number: 302.2 อ419ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2550. Description: 63 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 อ419ก] (1).

13. เอกสารการสอนชุดวิชา การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา = Community studies for research and development / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: 302.2072 ม246อ Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2072 ม246อ] (4).

14. เอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน = Management and strategies for communication for community / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: 302.2 ม246อ Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Description: 3 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ม246อ] (6).

15. เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน = Introduction to communication for community / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Call number: 302.2 ม246อ Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Description: 3 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ม246อ] (6).