ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5275 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. The family, education and society / F. Musgrove.

โดย Musgrove, F.

เลขเรียกหนังสือ: 301.42 M987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge and Kegan Paul, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.42 M987] (1).

142. Suye Mura : a Japanese village / John F. Embree.

โดย Embree, John F.

เลขเรียกหนังสือ: 301.35 E53S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago: The University of Chicago Press, 1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.35 E53S] (1).

143. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social science research methodology / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.18 ส761ร 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.18 ส761ร 2538] (1).

144. มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ.

โดย ยศ สันตสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 306 ย152ม 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 ย152ม 2540] (2).

145. 100 ปีของการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 / โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง.

โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 320.809593 ธ286ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.809593 ธ286ร] (2).

146. วิพากษ์สังคมไทย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.9593 ว642 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยและโครงการวิชาการ สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ว642] (1).

147. ทฤษฎีสังคมวิทยาร่วมสมัย : พื้นฐานแนวความคิดทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม / สุเทพ สุนทรเภสัช.

โดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

เลขเรียกหนังสือ: 301.01 ส781ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โกลบอลวิชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.01 ส781ท] (2).

148. Meet the Akhas / Jim Goodman.

โดย Goodman, Jim.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8954 G653M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : White Lotus, c1996สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8954 G653M] (1). Special Status (1).

149. หยุด! ทำร้ายโลก = Too hot to handle / แมรี กริบบิน, จอห์น กริบบิน ; นวลคำ จันภา, แปลและเรียบเรียง.

โดย กริบบิน, แมรี | กริบบิน, จอห์น | นวลคำ จันภา.

เลขเรียกหนังสือ: 363.73874 ก246ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.73874 ก246ห] (2).

150. ปัญหาสังคม / สุพัตรา สุภาพ.

โดย สุพัตรา สุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 361.1 ส831ป 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.1 ส831ป 2540] (3).

151. เด็กไทย ทางเลือก--ทางรอด-- / กิตติสัค สิงขโรทัย.

โดย กิตติสัค สิงขโรทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 362.7 ก675ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.7 ก675ด] (1).

152. ข้าว : วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง / เอี่ยม ทองดี

โดย เอี่ยม ทองดี.

เลขเรียกหนังสือ: 633.18 อ927ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 633.18 อ927ข] (2).

153. อำนาจใหม่ = Power shift / เขียน, อัลวิน ทอฟฟเลอร์ ; แปล, ขุนทอง ลอเสรีวานิช

โดย ทอฟฟ์เลอร์, อัลวิน | ขุนทอง ลอเสรีวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 ท331อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Global Brain, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ท331อ] (2).

154. มุสลิมในประเทศไทย / ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ

โดย ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.69710593 ป367ม 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการหอสมุดกลางอิสลามสายสกุลสุลต่านสุลัยมาน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.69710593 ป367ม 2539] (1), PYULIB-DW [Call number: 305.69710593 ป367ม 2539] (1).

155. โครงสร้างสังคม = Social structure / ผู้เขียน, พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ

โดย พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ | ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ.

เลขเรียกหนังสือ: 300 พ647ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300 พ647ค] (2).

156. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม / จิรากรณ์ คชเสนี

โดย จิรากรณ์ คชเสนี.

เลขเรียกหนังสือ: 304.2 จ531ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.2 จ531ม] (3).

157. การศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อม / โดย รวีวรรณ ชินะตระกูล

โดย รวีวรรณ ชินะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 333.7 ร169ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.7 ร169ก] (2).

158. อึ่งตี่เกี้ย : เรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก / หลินปัน, เขียน ; เกษียร เตชะพีระ, แปล

โดย หลินปัน.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8951 ห334อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8951 ห334อ] (2).

159. ภาษิตคำสอนของคนรุ่นก่อน ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร แต่ให้ลองคิดดูก่อน / ทิวา สุวรรณเสน, รวบรวม

โดย ทิวา สุวรรณเสน.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9 ภ488 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9 ภ488] (1).

160. บันทึกประเพณีไทย ภาคใต้ / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร

โดย สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ส263บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส263บ] (2).