ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5276 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. ทำเมืองให้น่าอยู่ : วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และความหวังสำหรับเมืองที่ยั่งยืน / เฮอร์เบิต จิราเดต์, เขียน ; พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, แปล

โดย จิราเดต์, เฮอร์เบิร์ต | พิภพ อุดมอิทธิพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.76 จ531ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 จ531ท] (2).

182. วัฒนธรรมคือทุน / ชัยอนันต์ สมุทวณิช

โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 303.482 ช451ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. เพรส, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.482 ช451ว] (2).

183. ประชาธิปไตย 2535 / โดย ประเวศ วะสี

โดย ประเวศ วะสี.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ป384ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2535-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ป384ป] (2).

184. สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา = Environment and development / โดย วินัย วีระวัฒนานนท์.

โดย วินัย วีระวัฒนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 333.715 ว621ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.715 ว621ส 2538] (1).

185. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม = Environmental impact assessment / กนกพร สว่างแจ้ง

โดย กนกพร สว่างแจ้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 333.714 ก124ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.714 ก124ก] (2).

186. Why do we recycle ? : markets, values, and public policy / Frank Ackerman

โดย Ackerman, Frank.

เลขเรียกหนังสือ: 338.433637 A182W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : Island Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.433637 A182W] (3).

187. Women's roles in the development of the farming systems in Phatthalung Province, Southern Thailand / Sirirat Taneerananon, Piroge Suwanjinda

โดย Sirirat Taneerananon | Piroge Suwanjinda.

เลขเรียกหนังสือ: 331.4 S619W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : s.n.], 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.4 S619W] (1).

188. Qualitative methods for population and health research / edited by Bencha Yoddumnern-Attig ... [et al.]

โดย Bencha Yoddumnern-Attig | Mahidol University. Institute for Population and Social Research.

เลขเรียกหนังสือ: 362.072 Q1 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nakhon Pathom, Thailand : Institute for Population and Social Research, Mahidol University, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.072 Q1] (1).

189. Plants and people of the Golden Triangle : ethnobotany of the hill tribes of Northern Thailand / Edward F. Anderson

โดย Anderson, Edward F.

เลขเรียกหนังสือ: 580.9593 A546P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 580.9593 A546P] (1). Special Status (1).

190. กลยุทธ์เกมส์รุกในงานพัฒนา / เขียนโดย เรือง สุขสวัสดิ์

โดย เรือง สุขสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.44 ร852ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนไทย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.44 ร852ก] (2).

191. สายน้ำตะวันออก / ธีรภาพ โลหิตกุล

โดย ธีรภาพ โลหิตกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0959 ธ639ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0959 ธ639ส] (2).

192. การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 303.44 พ335ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลตีมทอง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.44 พ335ก 2540] (2).

193. เอกสารประกอบการสัมมนา ยกเครื่องเมืองไทย จินตนาการสู่ปี 2000, 26-28 กันยายน พ.ศ. 2539 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ / จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โดย การสัมมนาเรื่อง ยกเครื่องเมืองไทย จินตนาการสู่ปี 2000 (2539 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 ก525อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ก525อ] (1).

194. นิทานพื้นบ้านลานนา / อัจฉรา วรรณเอก.

โดย อัจฉรา วรรณเอก.

เลขเรียกหนังสือ: 398.209593 อ499น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.209593 อ499น] (1).

195. บ่อเกิด--ประเพณีไต / เรียบเรียงโดย โกศล ศรีมณี.

โดย โกศล ศรีมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ก961บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ก961บ] (1).

196. จีน-เทศกาลและวันสำคัญ / วันทิพย์ สินสูงสุด

โดย วันทิพย์ สินสูงสุด.

เลขเรียกหนังสือ: 394.26951 ว433จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายใจ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.26951 ว433จ] (3).

197. นิทรรศการข้อมูลทางมานุษยวิทยาของไทยเรื่อง ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 น594 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 390.09593 น594] (1).

198. ทุกข์, สมุทัยในระบบสาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพคนไทย / โดย วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

โดย วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 368.382 ว711ท 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.382 ว711ท 2540] (2).

199. A Buddhist vision for renewing society / Sulak Sivaraksa.

โดย Sulak Sivaraksa.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3442 S99B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thai Inter-Religious Commission for Development, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3442 S99B] (2).

200. การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ / เสน่ห์ จามริก

โดย เสน่ห์ จามริก.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ส898ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ส898ก 2540] (1).