ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5276 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. มนุษย์และสิ่งแวดล้อม / มีชัย วรสายัณห์.

โดย มีชัย วรสายัณห์.

เลขเรียกหนังสือ: 333.71 ม596ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 333.71 ม596ม] (1).

22. มนุษย์กับวัฒนธรรม / ยศ สันตสมบัติ.

โดย ยศ สันตสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 306 ย152ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 ย152ม] (2).

23. ประชากรกับคุณภาพชีวิต / สมจิตต์ สุพรรณทัสน์, นิภา มนุญปิจุ.

โดย สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ | นิภา มนุญปิจุ.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 ส236ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 ส236ป] (1).

24. รวมบทความและทัศนะเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ / วิจิตร ระวิวงศ์.

โดย วิจิตร ระวิวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 361 ว522ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361 ว522ร] (1).

25. ปัญหาสังคม / สุวิทย์ รุ่งวิสัย.

โดย สุวิทย์ รุ่งวิสัย.

เลขเรียกหนังสือ: 361.1 ส881ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 361.1 ส881ป] (1).

26. คู่มือมัคคุเทศก์ : พุทธศาสนาและความเชื่อ / ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.

โดย ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ฉ236ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : จารึก, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ฉ236ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ฉ236ค] (1).

27. ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

โดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 บ424ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิพนธ์, [25-?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 บ424ท] (2).

28. เกร็ดโบราณคดีประเพณีไทย. ชุดที่ 1 / โดย ส. พลายน้อย.

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส113ก 2515 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส113ก 2515] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส113ก 2515] (1).

29. สารคดีจากหมู่บ้าน / สว่าง เลิศฤทธิ์.

โดย สว่าง เลิศฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส419ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส419ส] (1).

30. ครอบครัวญี่ปุ่น / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

โดย สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส558ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส558ค] (2).

31. สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช, บรรณาธิการ.

โดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส532] (1).

32. ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมต่าง ๆ / โดย หนานเต๋จา

โดย หนานเต๋จา.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ห157ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประเทืองวิทยา, 2517สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ห157ป] (2).

33. คู่มือตั้งชื่อลูก : พจนานุกรมชื่อเด็ก ชื่อนี้สิดี / เสฐียรพงษ์ วรรณปก

โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก.

เลขเรียกหนังสือ: 392.12 ส893ค 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แปลน พับลิชชิ่ง, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392.12 ส893ค 2533] (1), PYULIB-DW [Call number: 392.12 ส893ค 2533] (1).

34. คู่มือปฏิบัติพิธีต่าง ๆ / กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา.

โดย กองวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 394.2 ก169ค 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.2 ก169ค 2521] (1), PYULIB-DW [Call number: 394.2 ก169ค 2521] (1).

35. ประเพณีไทยเกี่ยวกับเทศกาลเข้าพรรษา สารท ออกพรรษา / พระยาอนุมานราชธน

โดย อนุมานราชธน, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 394.2682 อ197ป 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.2682 อ197ป 2521] (2), PYULIB-DW [Call number: 394.2682 อ197ป 2521] (1).

36. เทศกาลสงกรานต์ / โดย เสฐียรโกเศศ.

โดย เสฐียรโกเศศ.

เลขเรียกหนังสือ: 394.2683 ส893ท 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.2683 ส893ท 2529] (1).

37. การเล่นของเด็กภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / คณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยฯ.

โดย คณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยฯ.

เลขเรียกหนังสือ: 394.3 ค125ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.3 ค125ก] (1).

38. วัฒนธรรมและประเพณีไทย / ท่านผู้หญิง พัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร.

โดย พัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร, ท่านผู้หญิง.

เลขเรียกหนังสือ: 395 พ582ว 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395 พ582ว 2526] (1).

39. ท้าวฮุ่งหรือเจือง

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ท382 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรม, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ท382] (1).

40. นิทานพื้นบ้านล้านนา : เอกสารข้อมูล. เล่ม 3 / ฝ่ายวิจัยล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. ฝ่ายวิจัยล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ม246น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่าย, 2530สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม246น] (1).