ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5276 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. นิทานพื้นบ้านล้านนา : เอกสารข้อมูล. เล่ม 5 / ฝ่ายวิจัยล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. ฝ่ายวิจัยล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ม246น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่าย, 2532สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม246น] (1).

42. สารนิยายใต้ฟ้าลานนา / อสิธารา.

โดย อสิธารา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ443ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2505สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ443ส] (1).

43. วรรณกรรมมุขปาฐะลานนาไทย (คำอู้บ่าว-อู้สาว, ปริศนาคำทาย, สุภาษิต) / อุดม รุ่งเรื่องศรี, บรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ว242 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ว242] (2).

44. วรรณกรรมมุขปาฐะลานนาไทย (คำอู้บ่าว-อู้สาว, ปริศนาคำทาย, สุภาษิต) / อุดม รุ่งเรืองศรี, บรรณาธิการ.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ว242 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ว242 2523] (1).

45. วรรณกรรมล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ785ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ785ว] (1).

46. รวมเรื่องอานิสงส์เกี่ยวกับงานศพ ภาคปริวรรตลำดับที่ 31/2531 / โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.27 ม246ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการ, [2531?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.27 ม246ร] (1).

47. คำทวย, ปเนา (ปริศนาคำทาย) ในจังหวัดสุรินทร์-ศรีสะเกษ / สมจิตร พ่วงบุตร, บรรณาธิการ.

โดย สมจิตร พ่วงบุตร | วิทยาลัยครูสุรินทร์. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 398.6 ค356 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สุรินทร์ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.6 ค356] (1).

48. Thai proverbs (สุภาษิตไทย) / โดย แพททริค โอเวน และ กัลยา คัมภีร์นนท์

โดย โอเวน, แพททริค | กัลยา คัมภีร์นนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9 อ983ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ด่านสุภาการพิมพ์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9 อ983ท] (2).

49. การพึ่งตนเอง : ศักยภาพในการพัฒนาของชนบท / โดย กาญจนา แก้วเทพ และ กนกศักดิ์ แก้วเทพ

โดย กาญจนา แก้วเทพ | กนกศักดิ์ แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ก425ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ก425ก] (2).

50. ชนบทไทย : การผันแปรในอนาคตภายหลังการพัฒนา / ไพรัตน์ เดชะรินทร์

โดย ไพรัตน์ เดชะรินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 พ988ช 2534 (ว.) เลขเรียกหนังสือ: 10637 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิชาการ สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 พ988ช 2534] (1). Special Status (1).

51. อำนาจ บุคคลิกภาพ และผู้นำการเมืองไทย / ยศ สันตสมบัติ.

โดย ยศ สันตสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ย152อ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ย152อ] (1).

52. หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / จุมพล สวัสดิยากร.

โดย จุมพล สวัสดิยากร.

เลขเรียกหนังสือ: 300.18 จ638ห เลขเรียกหนังสือ: 10642 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ, 2520สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

53. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.18 บ471ร 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 300.18 บ471ร 2524] (1).

54. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อำนวยวิทย์ ชูวงษ์.

โดย อำนวยวิทย์ ชูวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.18 อ684ร 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 300.18 อ684ร 2525] (2).

55. การถ่ายทอดศัพท์จากภาษาต่างประเทศมาเป็นไทย / ปรีดี พนมยงค์

โดย ปรีดี พนมยงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.3 ป472ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วารสารหมอความยุติธรรม, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.3 ป472ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 300.3 ป472ก] (1).

56. กลไกของสังคม / พัทยา สายหู.

โดย พัทยา สายหู.

เลขเรียกหนังสือ: 301 พ548ก 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 พ548ก 2524] (1).

57. มนุษย์กับสังคม : ความรู้เบื้องต้นตามแนวสังคมวิทยามหภาค = Human societies : a macrolevel introduction to sociology / เกอร์ฮาร์ด เลนสกี้ ; แปลและเรียบเรียงโดย ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์.

โดย เลนสกี้, เกอร์ฮาร์ด | ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์.

เลขเรียกหนังสือ: 301 ล784ม 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 ล784ม 2523] (1).

58. หลักสังคมวิทยา / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

โดย สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 301 ส558ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 ส558ห] (2).

59. ประวัติแนวความคิดทางสังคมวิทยา / สุนทรี ศีลพิพัฒน์

โดย สุนทรี ศีลพิพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 301 ส814ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 ส814ป] (1).

60. สังคมวิทยา / สุพัตรา สุภาพ.

โดย สุพัตรา สุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 301 ส831ส 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 ส831ส 2528] (3).