Refine your search

Your search returned 5289 results from 147442 records. Subscribe to this search

|
41. นิทานพื้นบ้านล้านนา : เอกสารข้อมูล. เล่ม 3 / ฝ่ายวิจัยล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. ฝ่ายวิจัยล้านนา.

Call number: 398.2 ม246น Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ฝ่าย, 2530. Description: 155 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม246น] (1).

42. นิทานพื้นบ้านล้านนา : เอกสารข้อมูล. เล่ม 5 / ฝ่ายวิจัยล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. ฝ่ายวิจัยล้านนา.

Call number: 398.2 ม246น Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ฝ่าย, 2532. Description: ก-ง, 151 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม246น] (1).

43. สารนิยายใต้ฟ้าลานนา / อสิธารา.

by อสิธารา.

Call number: 398.2 อ443ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2505. Description: 503 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ443ส] (1).

44. วรรณกรรมมุขปาฐะลานนาไทย (คำอู้บ่าว-อู้สาว, ปริศนาคำทาย, สุภาษิต) / อุดม รุ่งเรื่องศรี, บรรณาธิการ.

Call number: 398.2 ว242 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523. Description: 54 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ว242] (2).

45. วรรณกรรมมุขปาฐะลานนาไทย (คำอู้บ่าว-อู้สาว, ปริศนาคำทาย, สุภาษิต) / อุดม รุ่งเรืองศรี, บรรณาธิการ.

by อุดม รุ่งเรืองศรี.

Call number: 398.2 ว242 2523 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523. Description: 63 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ว242 2523] (1).

46. วรรณกรรมล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี.

by อุดม รุ่งเรืองศรี.

Call number: 398.2 อ785ว Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526. Description: 353 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ785ว] (1).

47. รวมเรื่องอานิสงส์เกี่ยวกับงานศพ ภาคปริวรรตลำดับที่ 31/2531 / โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ.

Call number: 398.27 ม246ร Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการ, [2531?]. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.27 ม246ร] (1).

48. คำทวย, ปเนา (ปริศนาคำทาย) ในจังหวัดสุรินทร์-ศรีสะเกษ / สมจิตร พ่วงบุตร, บรรณาธิการ.

by สมจิตร พ่วงบุตร | วิทยาลัยครูสุรินทร์. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์.

Call number: 398.6 ค356 Material type: book BookPublisher: สุรินทร์ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ วิทยาลัยครูสุรินทร์, 2527. Description: 70 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.6 ค356] (1).

49. Thai proverbs (สุภาษิตไทย) / โดย แพททริค โอเวน และ กัลยา คัมภีร์นนท์

by โอเวน, แพททริค | กัลยา คัมภีร์นนท์.

Call number: 398.9 อ983ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ด่านสุภาการพิมพ์, 2532. Description: 95 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9 อ983ท] (2).

50. การพึ่งตนเอง : ศักยภาพในการพัฒนาของชนบท / โดย กาญจนา แก้วเทพ และ กนกศักดิ์ แก้วเทพ

by กาญจนา แก้วเทพ | กนกศักดิ์ แก้วเทพ.

Call number: 307.72 ก425ก (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2530. Description: 264 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ก425ก] (2).

51. ชนบทไทย : การผันแปรในอนาคตภายหลังการพัฒนา / ไพรัตน์ เดชะรินทร์

by ไพรัตน์ เดชะรินทร์.

Call number: 307.72 พ988ช 2534 (ว.) Call number: 10637 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิชาการ สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่, 2533 Description: 206 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 พ988ช 2534] (1). Items available for reference: [Call number: 10637] (1).

52. อำนาจ บุคคลิกภาพ และผู้นำการเมืองไทย / ยศ สันตสมบัติ.

by ยศ สันตสมบัติ.

Call number: 320.9593 ย152อ (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533. Description: 10, 294 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ย152อ] (1).

53. หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / จุมพล สวัสดิยากร.

by จุมพล สวัสดิยากร.

Call number: 300.18 จ638ห Call number: 10642 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ, 2520. Description: 297, 52 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 10642] (1).

54. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

by บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

Call number: 300.18 บ471ร 2524 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524. Description: 366 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 300.18 บ471ร 2524] (1).

55. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อำนวยวิทย์ ชูวงษ์.

by อำนวยวิทย์ ชูวงษ์.

Call number: 300.18 อ684ร 2525 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2525. Description: 372 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 300.18 อ684ร 2525] (2).

56. การถ่ายทอดศัพท์จากภาษาต่างประเทศมาเป็นไทย / ปรีดี พนมยงค์

by ปรีดี พนมยงค์.

Call number: 300.3 ป472ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วารสารหมอความยุติธรรม, 2531 Description: 96 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.3 ป472ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 300.3 ป472ก] (1).

57. กลไกของสังคม / พัทยา สายหู.

by พัทยา สายหู.

Call number: 301 พ548ก 2524 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Description: 255 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 พ548ก 2524] (1).

58. มนุษย์กับสังคม : ความรู้เบื้องต้นตามแนวสังคมวิทยามหภาค = Human societies : a macrolevel introduction to sociology / เกอร์ฮาร์ด เลนสกี้ ; แปลและเรียบเรียงโดย ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์.

by เลนสกี้, เกอร์ฮาร์ด | ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์.

Call number: 301 ล784ม 2523 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523. Description: 306 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 ล784ม 2523] (1).

59. หลักสังคมวิทยา / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

by สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

Call number: 301 ส558ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523. Description: 303 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 ส558ห] (2).

60. ประวัติแนวความคิดทางสังคมวิทยา / สุนทรี ศีลพิพัฒน์

by สุนทรี ศีลพิพัฒน์.

Call number: 301 ส814ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520 Description: 95 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 ส814ป] (1).