ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5275 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. หลักสังคมวิทยา / อุทัย หิรัญโต.

โดย อุทัย หิรัญโต.

เลขเรียกหนังสือ: 301 อ821ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 อ821ห] (1).

62. มนุษย์กับสังคม / ขบวน พลตรี.

โดย ขบวน พลตรี | กรมการฝึกหัดครู. ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ข234ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ข234ม] (2).

63. กระบวนการกลุ่ม / ฉลอง ภิรมย์รัตน์.

โดย ฉลอง ภิรมย์รัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.3 ฉ152ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302.3 ฉ152ก] (1).

64. การสอนค่านิยม / พนัส หันนาคินทร์.

โดย พนัส หันนาคินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.372 พ196ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 303.372 พ196ก] (1).

65. อิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียในเอเชียอาคเนย์ (เน้นในประเทศไทย) / สิริวัฒน์ คำวันสา.

โดย สิริวัฒน์ คำวันสา.

เลขเรียกหนังสือ: 303.482 ส732อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 303.482 ส732อ] (1).

66. ทฤษฎีการเมืองแห่งนวสมัย / เรียบเรียงโดย สุขุม นวลสกุล ... [และคนอื่นๆ].

โดย สุขุม นวลสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 320.5 ท166 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ., 25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 320.5 ท166] (1).

67. ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 2 / โดย เสถียร หอมขจร ... [และคนอื่นๆ].

โดย เสถียร หอมขจร.

เลขเรียกหนังสือ: 320.5 ท166 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 320.5 ท166 2528] (3).

68. ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาชุมชน : ประชาชน ข้าราชการ และผู้นำรัฐบาล / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 307 ว689ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307 ว689ป] (1).

69. การพัฒนาชุมชนตามแนวความคิดนักปรัชญาตะวันตก / วิรัช เตียงหงษากุล.

โดย วิรัช เตียงหงษากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 307 ว851ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307 ว851ก] (1).

70. ลมหายใจแห่งมหานคร : เรื่องราวชีวิตและการต่อสู้ของผู้คนบนกองขยะ / มานพ ประทุมทอง.

โดย มานพ ประทุมทอง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.3 ม443ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.3 ม443ล] (1).

71. ชาวเขาเผ่ามูเซอ / สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด.

โดย กองบัญชาการทหารสูงสุด. สำนักงานสารนิเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 ก351ช 2520 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2520สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ก351ช 2520] (1).

72. ชาวเขาเผ่าเย้า / กองบัญชาการทหารสูงสุด สำนักงานสารนิเทศ.

โดย กองบัญชาการทหารสูงสุด. สำนักงานสารนิเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 ก351ช 2520 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ก351ช 2520] (1).

73. ชาวเขาเผ่าลีซอ / สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด.

โดย กองบัญชาการทหารสูงสุด. สำนักงานสารนิเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 ก351ช 2520 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2520สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ก351ช 2520] (1).

74. ชาวเขาเผ่าอีก้อ / สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด.

โดย กองบัญชาการทหารสูงสุด. สำนักงานสารนิเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 ก351ช 2520 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2520สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ก351ช 2520] (1).

75. มรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา : พลังสร้างสรรค์ในชุมชนชนบท / กาญจนา แก้วเทพ.

โดย กาญจนา แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 ก425ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ก425ม] (1).

76. ชาวเขาในไทย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

โดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 บ424ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2506สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 บ424ช] (1).

77. ชาวเขาในประเทศไทย / สายเมือง วิรยศิริ.

โดย สายเมือง วิรยศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 ส661ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ส661ช] (1).

78. สังคมชาวบ้านนา / พิชญ์ สมพอง.

โดย พิชญ์ สมพอง.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 พ639ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307.72 พ639ส] (1).

79. สังคมวิทยาชนบท / รัชนีกร เศรษโฐ.

โดย รัชนีกร เศรษโฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ร334ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ร334ส] (1).

80. ภูมิศาสตร์ชนบท = Geography of rural settlement / อภิศักดิ์ โสมอินทร์.

โดย อภิศักดิ์ โสมอินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 อ268ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 อ268ภ] (1).