ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5276 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. ทฤษฎีการเมืองตะวันตก : สมัยโบราณ และยุคกลาง = Western political theory / แอล. ซี. แม็คโดแนลด์ ; แปลโดย สมบัติ จันทรวงศ์.

โดย แม็คโดแนลด์, แอล. ซี | สมบัติ จันทรวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 320.5 ม858ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 320.5 ม858ท] (1).

82. สงครามจิตวิทยา = Psychological warfare / อาภา ภมรบุตร.

โดย อาภา ภมรบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 327.14 อ634ส 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 327.14 อ634ส 2524] (1).

83. สังคมกับการปกครอง / ณรงค์ สินสวัสดิ์.

โดย ณรงค์ สินสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 321.8 ณ214ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 321.8 ณ214ส] (1).

84. ลัทธิและวิธีการของคอมมิวนิสต์ / ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

เลขเรียกหนังสือ: 321.92 ธ515ล 2520 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 321.92 ธ515ล 2520] (2).

85. พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม / สมบูรณ์ สุขสำราญ.

โดย สมบูรณ์ สุขสำราญ.

เลขเรียกหนังสือ: 322.1 ส258พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 322.1 ส258พ] (1).

86. ไทยมุสลิม / ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.

โดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 323.1 ข137ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 323.1 ข137ท] (1).

87. ปรัชญาสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีในสังคมไทย / เฉลิมเกียรติ ผิวนวล.

โดย เฉลิมเกียรติ ผิวนวล.

เลขเรียกหนังสือ: 323.401 ฉ412ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 323.401 ฉ412ป] (1).

88. มนุษย์กับสังคม / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.2 ม246ม 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.2 ม246ม 2529] (1).

89. ประชากรศาสตร์ / นิพนธ์ เทพวัลย์.

โดย นิพนธ์ เทพวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 น616ป 2519 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 304.6 น616ป 2519] (1).

90. ทฤษฎีที่น่าสนใจทางประชากรศาสตร์ / ปราโมทย์ ประสาทกุล, ผู้แปล

โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 ท166 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 ท166] (1), PYULIB-DW [Call number: 304.6 ท166] (1).

91. ประชากรศาสตร์ / เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์.

โดย เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 พ891ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 พ891ป] (1).

92. ประชากรล้นโลก = Our overcrowded world / แทดด์ ฟิชเชอร์ ; แปลโดย ถนอมนวล ณ ป้อมเพชร.

โดย ฟิชเชอร์, แทดด์ | ถนอมนวล ณ ป้อมเพชร | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 ฟ367ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 304.6 ฟ367ป] (1).

93. การชลอการเพิ่มประชากรใน 71 จังหวัดของไทยกับการดำเนินงานวางแผนครอบครัวแห่งชาติ / เตียง ผาดไธสง.

โดย เตียง ผาดไธสง.

เลขเรียกหนังสือ: 304.66 ต786ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 304.66 ต786ก] (1).

94. คำบรรยายประกอบการสอนการวางแผนครอบครัว / โครงการวางแผนครอบครัว.

โดย โครงการวางแผนครอบครัว.

เลขเรียกหนังสือ: 304.666 ค359 2520 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 304.666 ค359 2520] (2).

95. ช่อลำดวนล้านนา / คณะผู้จัดทำ, ทิว วิชัยขัทคะ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ทิว วิชัยขัทคะ.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 ช323 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 ช323] (1).

96. ผู้หญิงและสันติภาพ / ศูนย์ข่าวผู้หญิง.

โดย ศูนย์ข่าวผู้หญิง.

เลขเรียกหนังสือ: 305.4 ศ812ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 305.4 ศ812ผ] (1).

97. สตรีชนบท : หุ้นส่วนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพัฒนา = Rural woman : unequal partners in development / มาธา เฟเธอร์ลุฟ ลุทฟี ;

โดย ลุทฟี, มาธา เฟเธอร์ลุฟ | ชูศรี กี่ดำรงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 305.4 ล611ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.4 ล611ส] (1).

98. มาดสตรีในพระพุทธศาสนา / ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์

โดย ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.

เลขเรียกหนังสือ: 305.48 ฉ236ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามัคคีสาส์น, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.48 ฉ236ม] (2), PYULIB-DW [Call number: 305.48 ฉ236ม] (1).

99. มานุษยวิทยาประยุกต์ / ณัจฉลดา พิชิต.

โดย ณัจฉลดา พิชิต.

เลขเรียกหนังสือ: 306 ณ259ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306 ณ259ม] (1).

100. มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม / ดำรงค์ ฐานดี.

โดย ดำรงค์ ฐานดี.

เลขเรียกหนังสือ: 306 ด493ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306 ด493ม] (1).