ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5246 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Thai village life : culture and transition in the Northeast / Seri Phongphit with Kevin Hewison

โดย Seri Phongphit | Hewison, Kevin.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 S485T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Village Foundation, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 S485T] (2).

2. Power and culture : the struggle against powerty in Thailand = พลังกับวัฒนธรรม : การต่อสู้กับความยากจนในประเทศไทย / Ernst W. Gohlert

โดย Gohlert, Ernst W.

เลขเรียกหนังสือ: 306.09593 G614P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : White Lotus, 1991, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 G614P] (2).

3. Monks, mountains and magic : explorations of Thailand / John Cadet

โดย Cadet, John.

เลขเรียกหนังสือ: 306.4 C123M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Browne International, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.4 C123M] (2).

4. Folk elements in Burmese buddhism / Maung Htin Aung

โดย Htin Aung, Maung.

เลขเรียกหนังสือ: 398.41 H873F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rangoon : Buddha Sasana Council Press, 1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.41 H873F] (2).

5. The moral order : an introduction to the human situation / Raoul Naroll.

โดย Naroll, Raoul.

เลขเรียกหนังสือ: 170 N232M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly Hills, Calif. : Sage, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 170 N232M] (1), PYULIB-DW [Call number: 170 N232M] (1).

6. Inside Southeast Asia : Thai, Javanese and Filipino interpretations of everyday life / Niels Mulder

โดย Mulder, Niels.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0959 M954I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Duang Komol, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0959 M954I] (4).

7. The primitive world and its transformations / by Robert Redfield

โดย Redfield, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 R315P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1962, c1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 R315P] (3).

8. Chiang Mai & the hill tribes / Richard Goldrick

โดย Goldrick, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89591 G621C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Sangdad, c1992สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 G621C] (1). Special Status (1).

9. Emics and etics : the insider/outsider debate / edited by Thomas N. Headland, Kenneth L. Pike, Marvin Harris.

โดย Headland, Thomas N | Pike, Kenneth Lee | Harris, Marvin.

เลขเรียกหนังสือ: 306.01 E53 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Newbury Park, Calif. : Sage, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.01 E53] (2).

10. The supernatural in Thai life / text by John Hoskin ; photographs by Jean-Leo Dugast

โดย Hoskin, John | Dugast, Jean-Leo.

เลขเรียกหนังสือ: 398.21 H826S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Tammarind Press, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.21 H826S] (1). Items available for reference: [Call number: 398.21 H826S] (1).
Special Status (1).

11. วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง : ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม และการดำเนินชีวิตของชาวชนบทไทยที่ปรากฎในเพลงลูกทุ่งไทย ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน / โดย จินตนา ดำรงค์เลิศ.

โดย จินตนา ดำรงค์เลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 จ482ว (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 จ482ว] (1).

12. งานวิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : บทคัดย่อ / ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 016.9009593 ม246ง (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : ศูนย์, 2533-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.9009593 ม246ง] (8).

13. ประชากรและการพัฒนาในประเทศไทย / บรรณาธิการ, สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

โดย โครงการวิจัยระดับจุลภาคในประเทศไทย เรื่องประชากรและการพัฒนา | สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 ป233 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : โครงการวิจัยระดับจุลภาคในประเทศไทย เรื่องประชากรและการพัฒนา, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 ป233] (2).

14. ประเพณีโบราณไทยอีสาน / โดย ปรีชา พิณทอง.

โดย ปรีชา พิณทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ป467ป 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ป467ป 2534] (4), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ป467ป 2534] (1).

15. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ... = Population projections for Thailand ... / กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 ส691ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2534-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 304.6 ส691ก] (1).

16. รายงานการวิจัยเรื่องความทันสมัย ภาพพจน์เกี่ยวกับตนเอง และปัญหาบางประการของคนชรา / โดย พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, สินี กมลนาวิน, ประเสริฐ รักไทยดี.

โดย พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ | สินี กมลนาวิน | ประเสริฐ รักไทยดี | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 พ795ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตยพัฒนบริหารศาสตร์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.26 พ795ร] (2).

17. แนวคิดไทย = Thai mind / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 306.09593 ม246น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.09593 ม246น] (7).

18. ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย = Beliefs and religions in Thai society / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.309593 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.309593 ม246ค] (8), PYULIB-DW [Call number: 294.309593 ม246ค] (6).

19. ปัญหาสังคม / สุพัตรา สุภาพ.

โดย สุพัตรา สุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 361.1 ส831ป 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.1 ส831ป 2535] (2).

20. การสื่อสารสัญลักษณ์ : ธรรมชาติ พัฒนาการ ผลกระทบ / วรพล พรหมิกบุตร.

โดย วรพล พรหมิกบุตร | โครงการตะเกียงรั้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ว228ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อาร์ตไลน์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ว228ก] (4).