ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4440 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ท้าวฮุ่งหรือเจือง

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ท382 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรม, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ท382] (1).

2. ประวัติแนวความคิดทางสังคมวิทยา / สุนทรี ศีลพิพัฒน์

โดย สุนทรี ศีลพิพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 301 ส814ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 ส814ป] (1).

3. หลักสังคมวิทยา / อุทัย หิรัญโต.

โดย อุทัย หิรัญโต.

เลขเรียกหนังสือ: 301 อ821ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 อ821ห] (1).

4. กระบวนการกลุ่ม / ฉลอง ภิรมย์รัตน์.

โดย ฉลอง ภิรมย์รัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.3 ฉ152ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302.3 ฉ152ก] (1).

5. สังคมชาวบ้านนา / พิชญ์ สมพอง.

โดย พิชญ์ สมพอง.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 พ639ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307.72 พ639ส] (1).

6. สังคมวิทยาชนบท / รัชนีกร เศรษโฐ.

โดย รัชนีกร เศรษโฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ร334ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ร334ส] (1).

7. สังคมกับการปกครอง / ณรงค์ สินสวัสดิ์.

โดย ณรงค์ สินสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 321.8 ณ214ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 321.8 ณ214ส] (1).

8. ประชากรศาสตร์ / นิพนธ์ เทพวัลย์.

โดย นิพนธ์ เทพวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 น616ป 2519 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 304.6 น616ป 2519] (1).

9. ประชากรศาสตร์ / เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์.

โดย เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 พ891ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 พ891ป] (1).

10. ผู้หญิงและสันติภาพ / ศูนย์ข่าวผู้หญิง.

โดย ศูนย์ข่าวผู้หญิง.

เลขเรียกหนังสือ: 305.4 ศ812ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 305.4 ศ812ผ] (1).

11. มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม / ดำรงค์ ฐานดี.

โดย ดำรงค์ ฐานดี.

เลขเรียกหนังสือ: 306 ด493ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306 ด493ม] (1).

12. สังคมวิทยาการเมือง / สถิตย์ นิยมญาติ.

โดย สถิตย์ นิยมญาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 306.2 ส184ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.2 ส184ส] (1).

13. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์ / วิทยากร เชียงกูล.

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 307 ว584ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฉับแกระ, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307 ว584ก] (1).

14. The domestication of the savage mind / Jack Goody.

โดย Goody, Jack.

เลขเรียกหนังสือ: 301.21 G658D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press 1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.21 G658D] (1).

15. Anthropology / William A. Haviland.

โดย Haviland, William A.

เลขเรียกหนังสือ: 304 H388A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehart and Winston, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304 H388A] (1).

16. สังคมวิกฤต ฤาประชาธิปไตยจะไปรอด / เฉลียว ปิยะชน

โดย เฉลียว ปิยะชน.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ฉ448ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ปราณ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ฉ448ส] (1).

17. Urban world, global city / David Clark

โดย Clark, David.

เลขเรียกหนังสือ: 307.76 C592U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 C592U] (1).

18. Women, health and medicine / Agnes Miles

โดย Miles, Agnes.

เลขเรียกหนังสือ: 610.82 M643W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Milton Keynes : Open University Press, 1993, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.82 M643W] (1).

19. Qualitative data analysis : a user-friendly guide for social scientists / Ian Dey

โดย Dey, Ian.

เลขเรียกหนังสือ: 300.723 D528Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1996, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.723 D528Q] (1).

20. Consumption / Robert Bocock

โดย Bocock, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 339.47 B665C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.47 B665C] (1).