ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 421 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง : ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม และการดำเนินชีวิตของชาวชนบทไทยที่ปรากฎในเพลงลูกทุ่งไทย ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน / โดย จินตนา ดำรงค์เลิศ.

โดย จินตนา ดำรงค์เลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 จ482ว (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 จ482ว] (1).

2. ประชากรและการพัฒนาในประเทศไทย / บรรณาธิการ, สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

โดย โครงการวิจัยระดับจุลภาคในประเทศไทย เรื่องประชากรและการพัฒนา | สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 ป233 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : โครงการวิจัยระดับจุลภาคในประเทศไทย เรื่องประชากรและการพัฒนา, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 ป233] (2).

3. การศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจากข่าวหนังสือพิมพ์ = The study of family violence situations as reported in newspapers / พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ.

โดย พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 362.82 พ252ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.82 พ252ก] (1).

4. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทลื้อ / โดย จุฑามาศ สนกนก และ พิเชฐ อนุกุล.

โดย จุฑามาศ สนกนก | พิเชฐ อนุกูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. ศูนย์วิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 จ628ศ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2529สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 จ628ศ] (2).

5. การพึ่งตนเอง : ศักยภาพในการพัฒนาของชนบท / โดย กาญจนา แก้วเทพ และ กนกศักดิ์ แก้วเทพ

โดย กาญจนา แก้วเทพ | กนกศักดิ์ แก้วเทพ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ก425ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ก425ก] (2).

6. ชนบทไทย : การผันแปรในอนาคตภายหลังการพัฒนา / ไพรัตน์ เดชะรินทร์

โดย ไพรัตน์ เดชะรินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 พ988ช 2534 (ว.) เลขเรียกหนังสือ: 10637 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิชาการ สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 พ988ช 2534] (1). Special Status (1).

7. อำนาจ บุคคลิกภาพ และผู้นำการเมืองไทย / ยศ สันตสมบัติ.

โดย ยศ สันตสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.9593 ย152อ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ย152อ] (1).

8. การเข้าร่วมแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมโรงแรม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร.

โดย เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร.

เลขเรียกหนังสือ: 331.48 บ788ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2528สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.48 บ788ก] (2).

9. คุณภาพการวางแผนครอบครัวในประเทศไทย = The quality of family planning programme in Thailand / ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ สุรีย์พร พันพึ่ง

โดย ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต | สุรีย์พร พันพึ่ง | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 363.96 ศ458ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.96 ศ458ค] (2).

10. การค้าประเวณีหญิงจีนในไทย : ศึกษากรณีการล่อลวงหญิงจีนจากมณฑลยูนนานเพื่อประกอบอาชีพโสเภณีในไทย / ผู้เขียน, วรศักดิ์ มหัทธโนบล

โดย วรศักดิ์ มหัทธโนบล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์จีนศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 364.1534 ว284ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.1534 ว284ก] (3).

11. การเข้ามาในประเทศไทยของคนต่างด้าวเพื่อทำงาน : ข้อสำรวจทางกฎหมาย ปัญหา และทางเลือกนโยบาย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

โดย พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 331.6209593 พ523ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.6209593 พ523ก] (1).

12. กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะโดยวิธีหลบเลี่ยงกฎหมาย / นภาภรณ์ หะวานนท์

โดย นภาภรณ์ หะวานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 331.6209593 น198ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.6209593 น198ก] (1).

13. ภาพรวมของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย / อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ

โดย อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 331.6209593 อ336ภ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.6209593 อ336ภ] (1).

14. บทสังเคราะห์สถานการณ์คนข้ามชาติและทางเลือกนโยบายการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย / กฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ

โดย กฤตยา อาชวนิจกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 331.6209593 ก276บ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.6209593 ก276บ] (1).

15. การยอมรับคนต่างด้าวผสมกลมกลืนในสังคมไทย : ข้อสำรวจทางกฎหมาย ปัญหา และทางเลือกนโยบาย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

โดย พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 331.6209593 พ564ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.6209593 พ564ก] (1).

16. นโยบายของรัฐ และแนวทางการจัดบริการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต = State policies and directions of social service provided to old-aged people in future / โดย เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์

โดย เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 362.6 ก764น (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.6 ก764น] (2).

17. รายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชนชาวเขา จังหวัดลำปาง / โดย ประเวศน์ คิดอ่าน ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประเวศน์ คิดอ่าน | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.772 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.772 ร451] (1).

18. การศึกษารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อหลักประกันทางสังคม : อดีต ปัจจุบันและอนาคต / โดย มัทนา พนานิรามัย, สมชาย สุขสิริเสรีกุล

โดย มัทนา พนานิรามัย | สมชาย สุขสิริเสรีกุล | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 368.4 ม346ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.4 ม346ก] (2).

19. การดำรงอยู่และการปรับตัวของการแพทย์พื้นบ้านในเขตเมืองเชียงใหม่ = Survival and adaptation of folk medicine in the city of Chiang Mai / บุษยมาส สินธุประมา, เจนศิริ จันทร์ศิริ

โดย บุษยมาส สินธุประมา | เจนศิริ จันทร์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.882 บ676ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.882 บ676ก] (1).

20. ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / คณะเศรษฐศาสตร์ และสถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 จ683ป (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 จ683ป] (2).