ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 437 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) / ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 379.593 ท119ผ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทบวง, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 379.593 ท119ผ] (1).

2. The supernatural in Thai life / text by John Hoskin ; photographs by Jean-Leo Dugast

โดย Hoskin, John | Dugast, Jean-Leo.

เลขเรียกหนังสือ: 398.21 H826S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Tammarind Press, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.21 H826S] (1). Items available for reference: [Call number: 398.21 H826S] (1).
Special Status (1).

3. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ... = Population projections for Thailand ... / กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 ส691ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2534-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 304.6 ส691ก] (1).

4. สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ... จังหวัดตาก = Population and housing census : Changwat Tak / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6021 ส691ส ตก. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2513-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 304.6021 ส691ส ตก.] (3).

5. พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน = Museum of folk-culture / บรรณาธิการ, แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย ; แปล, สันติ อิศโรวุธกุล

โดย แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย | สันติ อิศโรวุธกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 745.51 พ711 2534 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 745.51 พ711 2534] (2).

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9593 ส691ผ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.9593 ส691ผ] (3).

7. Thailand : into the spirit world / Marlane Guelden.

โดย Guelden, Marlane.

เลขเรียกหนังสือ: 294.344 G925T (R.) เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0106 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Times Editions, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.344 G925T] (2).

8. Change and persistence in Thai Society : essays in Honor of Lauriston Sharp / edited by G. William Skinner and A. Thomas Kirsch.

โดย Skinner, G. William | Kirsch, A. Thomas.

เลขเรียกหนังสือ: 301.24 C456 เลขเรียกหนังสือ: สพ.8 0056 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, c1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.24 C456] (2). Items available for reference: [Call number: สพ.8 0056] (1).

9. Clothings and ornaments of China's Miao people / edited by The Cultural Palace of Nationalities, Beijing, China ; editors, Kuang Shizhao ... [et al.] ; drawings, Yang Tonghe ; translation, Zhu Guanya, Wang Rongda.

โดย Kuang, Shizhao | Zhu, Guanya | Wang, Rongda | Cultural Palace of Nationalities (China).

เลขเรียกหนังสือ: 391.008995 C646 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing : The Nationality Press, 1985สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 391.008995 C646] (1).

10. Atlas of world population history / by Colin McEvedy and Richard Jones.

โดย McEvedy, Colin | Jones, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 M142A (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Facts On File, c1979สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 304.6 M142A] (1).

11. นิทรรศการข้อมูลทางมานุษยวิทยาของไทยเรื่อง ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 น594 (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 390.09593 น594] (1).

12. บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / กรมการพัฒนาชุมชน

โดย กรมการพัฒนาชุมชน.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ก169บ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.72 ก169บ] (1).

13. Gender indicators of developing Asian and Pacific countries / prepared by The Center for International Research, U.S. Bureau of the Census

โดย United States. Bureau of the Census. Center for International Research | Asian Development Bank.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6021095 U58G (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Manila, Philippines : Asian Development Bank, c1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 304.6021095 U58G] (1).

14. 25 years of the Nation : Monday, July 1, 1996 / editor, Pana Janviroj

โดย Pana Janviroj.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 T971 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Nation Publishing, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 T971] (1).

15. สิ่งแวดล้อม : บรรณานุกรม / โดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

โดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค.

เลขเรียกหนังสือ: 016.3337 ข432ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.3337 ข432ส] (2).

16. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานเลขานุการ กพจ. เชียงใหม่

โดย สำนักงานเลขานุการ กพจ. เชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 307.116 ส691ผ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.116 ส691ผ] (1).

17. ทำเนียบชุมชนบนพื้นที่สูงในประเทศไทย ปี 2538 / กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

โดย กรมประชาสงเคราะห์. กองสงเคราะห์ชาวเขา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7 ก169ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, [2539?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.7 ก169ท] (1).

18. สตรีผู้นำการเปลี่ยนแปลง : ก้าวไปสู่สังคมที่มีความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย / โดย สุธีรา ทอมสัน

โดย สุธีรา ทอมสัน.

เลขเรียกหนังสือ: 305.42 ส786ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 305.42 ส786ส] (1).

19. ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อผู้เจ็บป่วยโรคประสาท : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยภายในของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ / โดย พงศกร สุจริตกุล

โดย พงศกร สุจริตกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 362.2 พ112ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2525หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (สส.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.2 พ112ป] (1).

20. ASEAN-New Zealand Inter-Institutional Linkages Programme : a bibliography on sustainable integrated rural development in Thailand / compiled by Social Research Institute, Chulalongkorn University ... [et al.]

โดย Chulalongkorn University. Social Research Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 016.36 A816 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : The Institute, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.36 A816] (1).