ผลการค้นหาของคุณมี 18 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. บทบาทขององค์การเอกชนสตรีในการจัดการศึกษาแก่สตรีไทยเพื่อพัฒนาตนเอง = Roles of women non-governmental organizations in educating Thai women for self-development / วัลยา ชูประดิษฐ์

โดย วัลยา ชูประดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 361.7 ว445บ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 361.7 ว445บ] (1).

2. ปัจจัยบางประการที่ทำให้สตรีบางคนประกอบอาชีพหญิงบริการ อาบ อบ นวด = Some factors causing girls to work in the massage parlors in Thailand / ยุทธนา ไทยภักดี

โดย ยุทธนา ไทยภักดี.

เลขเรียกหนังสือ: 362.042 ย355ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2516หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2516 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.042 ย355ป] (1).

3. โสเภณีกับนโยบายของรัฐบาลไทย พ.ศ. 2411-2503 = Prostitution and the Thai government's policy 1868-1960 / ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

โดย ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 353.37 ด426ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2526หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 353.37 ด426ส] (1).

4. บทบาทของหน่วยงานรัฐบาลในการให้การศึกษาแก่สตรีไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม = Roles of governmental organizations in educating Thai women for economic and social development / สุธิดา แสนสุข

โดย สุธิดา แสนสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 361.6 ส785บ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ค.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 361.6 ส785บ] (1).

5. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรทางสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ = A training curriculum development for the health personnel on health promotion of the aging / กอบกิจ ตัณฑ์เจริญรัตน์

โดย กอบกิจ ตัณฑ์เจริญรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.312408 ก357ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (กศ.ด.) -- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.312408 ก357ก] (1).

6. เครือข่ายการเรียนรู้และการจัดการของชุมชนเกี่ยวกับป่าชุมชน = Network of community learning and management concerning community forestry / กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย

โดย กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 307 ก357ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307 ก357ค] (1).

7. ผลการนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทไปใช้ในครอบครัว = The effects of application of knowledge attained from an education project for rural development in families / ภาคนิพนธ์โดย ชาญชัย สิทธิวิภัทร

โดย ชาญชัย สิทธิวิภัทร.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ช486ผ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (พบ.ม.) - - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.72 ช486ผ] (1).

8. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเขตลาดกระบัง : ศึกษากระบวนการและผลของการขยายชุมชนไปสู่ชานเมือง = Socio-economic change in Lad Krabang community : a study of the process and effect of suburbanization / พรวรรณ สุรนันท์

โดย พรวรรณ สุรนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.74 พ278ก (วพ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2522หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (สค.ม.) - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.74 พ278ก] (1).

9. การปลูกฝังค่านิยมแบบประชาธิปไตยในชุมชนคลองจั่นและสลัมคลองเตย = Socialization of democratic values in Klong Chan community and in Klong Toey slum / สุดา รัตนมาโร

โดย สุดา รัตนมาโร.

เลขเรียกหนังสือ: 321.8 ส768ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2522หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (สค.ม.) - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 321.8 ส768ก] (1).

10. ลักษณะอำนาจนิยมในครอบครัวไทย = Authoritarianism in Thai family / เรื่องรัตน์ ปัญญายง

โดย เรืองรัตน์ ปัญญายง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 306.85 ร861ล (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2526หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (สค.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 306.85 ร861ล] (1).

11. ลักษณะกลุ่มเพื่อนของเด็กและเยาวชนกระทำผิดในสถานฝึกและอบรม : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย (บ้านกรุณา) = The characteristics of peer groups among delinquent boys : a case study of the Training School for Boys (Ban Karuna) / อัชณา ลิมป์ไพฑูรย์

โดย อัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 365.42 อ521ล (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2522หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (สค.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 365.42 อ521ล] (1).

12. การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำกลางคลองเปรมกับทัณฑสถานหญิง = A comparative study of relationship between inmates and wardens in the Klongprem Central Prison and Women's Correctional Institution / ยงยุทธ ภู่กำชัย

โดย ยงยุทธ ภู่กำชัย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 365.5 ย126ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2523หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (สค.ม.) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 365.5 ย126ก] (1).

13. ความรู้และทัศนคติต่อทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในเขตพึ่งพิงป่า = Knowledge and attitude of forest dwellers regarding forest resources / ยุวดี ไวทยะโชติ

โดย ยุวดี ไวทยะโชติ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 333.75 ย442ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: , 2535หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.75 ย442ค] (1).

14. ตลาดท้องถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจ : บทบาทพ่อค้าคนกลางในการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร = Local market and economic development : a case study of the role of middleman in agricultural market in Wang Saiphun District, Phichit Province / วันเพ็ญ ปัณราช

โดย วันเพ็ญ ปัณราช | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 338.17 ว435ต (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2526สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.17 ว435ต] (1).

15. วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของสถาบันครอบครัว = Tactics of knowledge transferring in a family / จุรีภัทร์ ขาลสุวรรณ

โดย จุรีภัทร์ ขาลสุวรรณ | สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 306.852 จ648ว (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: , 2544หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม) -- สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2544. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 306.852 จ648ว] (1).

16. การศึกษาปริศนาคำทายของไทย / วรรณา นะมิ.

โดย วรรณา นะมิ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ว267ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (กศ.น.)--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2527 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 398.2 ว267ก] (1).

17. ความพึงพอใจของประชาชนและนักศึกษาต่อโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน อำเภอปัว จังหวัดน่าน = Satisfaction of people and students towards the cooperative learning for community project, Amphoe Pua, Changwat Nan / สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์.

โดย สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1523 ส771ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 370.1523 ส771ค] (1).

18. ยุทธศาสตร์การปรับตัวของชาวบ้านเพือการดำรงตนอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Adaptative strategies of villagers to be a part of tourist space : a case study of Mae Yen village, Mae Hi Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province / สุวิชชา พักกระสา

โดย สุวิชชา พักกระสา.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).