ผลการค้นหาของคุณมี 24 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อผู้เจ็บป่วยโรคประสาท : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยภายในของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ / โดย พงศกร สุจริตกุล

โดย พงศกร สุจริตกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 362.2 พ112ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2525หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (สส.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.2 พ112ป] (1).

2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตด้านการเกษตรของชุนชนกะเหรี่ยง = Social changes in Karen communities as a result of changes in agricultural modes of production / เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ

โดย เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 306.08995 ฉ433ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 306.08995 ฉ433ก] (1).

3. การใช้วัฒนธรรมชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านของชาวไทลื้อ บ้านลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ = Use of community culture in village development by Lu in Ban Luang Nua, Chiangmai Province, Thailand / แสงระวี อนันตพานิช

โดย แสงระวี อนันตพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 306 ส962ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ด.)--มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 306 ส962ก] (1).

4. สภาพชีวิตและปัญหาของหญิงบริการในจังหวัดเชียงใหม่ = Life and problems of entertainment girls in Chiang Mai / สมศรี สอาดเอี่ยม

โดย สมศรี สอาดเอี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 363.44 ส281ส (วพ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2521หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (สค.ม.) - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 363.44 ส281ส] (1).

5. กว่าตั้ง : การศึกษาเชิงพิธีกรรมวิเคราะห์ : ศึกษากรณีหมู่บ้านเย้าห้วยแม่ซ้าย อ.เมือง จ.เชียงราย / โดย จงหทัย อมรพัฒนกุล

โดย จงหทัย อมรพัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 จ129ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2536หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (สม.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 390.09593 จ129ก] (1).

6. การดำเนินธุรกิจชุมชนในชุมชนชนบทภาคเหนือ = Community businesses in Northern rural communities / สมประสงค์ บุญเกิด.

โดย สมประสงค์ บุญเกิด | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ส259ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.72 ส259ก] (1).

7. การดำรงอยู่ของการละเล่นพื้นบ้านซอล้านนา = Existence of Lanna So Folk play / วนิดา ริกากรณ์.

โดย วนิดา ริกากรณ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.87 ว171ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 398.87 ว171ก] (1).

8. การดำรงอยู่ของวัฒนธรรมอาหารล้านนา = The existence of Lanna food culture / รัมภา ศิริวงศ์.

โดย รัมภา ศิริวงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 394.1 ร387ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 394.1 ร387ก] (1).

9. การจัดการแก้ไขความขัดแย้งในชุมชนชนบทภาคเหนือ = Conflict management in Northern rural communities / รัฐติกานต์ ปันเปอะ.

โดย รัฐติกานต์ ปันเปอะ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 303.6 ร353ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 303.6 ร353ก] (1).

10. กระบวนการทางสังคมและการเมืองในการเรียกร้องที่ดินทำกินของชุมชนชนบทภาคเหนือ = Social and political process in land appropriation of Northern rural communities / วีรยุทธ แย้มศรี.

โดย วีรยุทธ แย้มศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 333.73 ว833ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.73 ว833ก] (1).

11. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสังคมของแรงงานย้ายถิ่นในนิคมอุตสาหกรรมภาคหนือ = Changes in social behaviors among migrant workers in the Northern Industrial Estate / สมพงษ์ แสนวงศ์วรรณ.

โดย สมพงษ์ แสนวงศ์วรรณ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 331.62 ส264ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 331.62 ส264ก] (1).

12. การผลิตซ้ำทางอุดมการณ์ของชาวจีนฮ่อในภาคเหนือของประเทศไทย = Reproduction of Yunnanese ideology in Northern Thailand / วัฒนา คุณประดิษฐ์.

โดย วัฒนา คุณประดิษฐ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89510593 ว398ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 305.89510593 ว398ก] (1).

13. การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กในชุมชนภาคเหนือ = Changes in linkages between the elderly people and chidren in a Northern community / มาลี โรจนวรานนท์.

โดย มาลี โรจนวรานนท์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 ม512ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 305.26 ม512ก] (1).

14. ความเชื่อเรื่องผีในชุมชนชนบทภาคเหนือ = Beliefs on spirits in Northern rural communities / แสงดาว วัฒนาพร.

โดย แสงดาว วัฒนาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 398.25 ส959ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 398.25 ส959ค] (1).

15. การเรียกร้องสิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชนในภาคเหนือตอนบน = Claiming of right to manage natural resources in the Upper Northern community / พุทธชาด ไชยเดชะ.

โดย พุทธชาด ไชยเดชะ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 333.72 พ829ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 333.72 พ829ก] (1).

16. ความเป็นประชาสังคมในการปฏิบัติการทางสังคมของชุมชนชนบทภาคเหนือ = Civil society components in Northern rural community's social actions / อำไพ อุตตาธรรม.

โดย อำไพ อุตตาธรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 อ696ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2542หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.72 อ696ค] (1).

17. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือ = Participatory action research for capacity building of Northern rural community's elderly group / ภิรมย์ จองคำอาง.

โดย ภิรมย์ จองคำอาง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 ภ545ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2545หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 305.26 ภ545ก] (1).

18. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชนสามแห่งของภาคเหนือตอนบน = Community participation in AIDS prevention and control : comparative case study of three communities in the Upper Northern Thailand / กัลญรัตน์ อินตายวง.

โดย กัลญรัตน์ อินตายวง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 616.9792 ก396ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 616.9792 ก396ก] (1).

19. การรวมกลุ่มและศักยภาพในการแก้ปัญหาของชุมชนชนบทภาคเหนือ = Group organization and potentiality in problem solving of a Northern rural community / ลลนา โสมะนะวัฒน์.

โดย ลลนา โสมะนะวัฒน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ล144ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.72 ล144ก] (1).

20. สังคมทวิลักษณ์สิบสองพันนา : กรณึศึกษางานปอยสังขารบ้านถิ่น เมืองเชียงรุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน = Dual society in Sipsong Panna : a case study with a special focus on the new year festival at Ban Thin Village, Chiang Rung, People's Republic of China / ศิวริน เลิศภูษิต

โดย ศิวริน เลิศภูษิต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4820951 ศ542ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 303.4820951 ศ542ส] (1).