ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 210 จากทั้งหมด 145244 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประวัติแนวความคิดทางสังคมวิทยา / สุนทรี ศีลพิพัฒน์

โดย สุนทรี ศีลพิพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 301 ส814ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 ส814ป] (1).

2. หลักสังคมวิทยา / อุทัย หิรัญโต.

โดย อุทัย หิรัญโต.

เลขเรียกหนังสือ: 301 อ821ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 301 อ821ห] (1).

3. กระบวนการกลุ่ม / ฉลอง ภิรมย์รัตน์.

โดย ฉลอง ภิรมย์รัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 302.3 ฉ152ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302.3 ฉ152ก] (1).

4. สังคมชาวบ้านนา / พิชญ์ สมพอง.

โดย พิชญ์ สมพอง.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 พ639ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307.72 พ639ส] (1).

5. ประชากรศาสตร์ / นิพนธ์ เทพวัลย์.

โดย นิพนธ์ เทพวัลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 น616ป 2519 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 304.6 น616ป 2519] (1).

6. ผู้หญิงและสันติภาพ / ศูนย์ข่าวผู้หญิง.

โดย ศูนย์ข่าวผู้หญิง.

เลขเรียกหนังสือ: 305.4 ศ812ผ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 305.4 ศ812ผ] (1).

7. มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม / ดำรงค์ ฐานดี.

โดย ดำรงค์ ฐานดี.

เลขเรียกหนังสือ: 306 ด493ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306 ด493ม] (1).

8. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์ / วิทยากร เชียงกูล.

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 307 ว584ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฉับแกระ, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307 ว584ก] (1).

9. วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ / สรชัย พิศาลบุตร.

โดย สรชัย พิศาลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ส325ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 001.42 ส325ว] (1).

10. สังคมวิทยาชนบท / เชิดชาย เหล่าหล้า

โดย เชิดชาย เหล่าหล้า.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ช749ส 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307.72 ช749ส 2523] (1).

11. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น : บทวิเคราะห์โสเกรตีส / สมบัติ จันทรวงศ์

โดย สมบัติ จันทรวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 320.01 ส255ป 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.01 ส255ป 2535] (2), PYULIB-DW [Call number: 320.01 ส255ป 2535] (1).

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทไทย / ธวัช มกรพงศ์

โดย ธวัช มกรพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ธ392ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ธ392ย] (2), PYULIB-DW [Call number: 307.72 ธ392ย] (1).

13. สังคมวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น = Introduction to industrial sociology / ณรงค์ เส็งประชา.

โดย ณรงค์ เส็งประชา.

เลขเรียกหนังสือ: 306.36 ณ215ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.36 ณ215ส] (2).

14. มนุษย์และสิ่งแวดล้อม / มีชัย วรสายัณห์.

โดย มีชัย วรสายัณห์.

เลขเรียกหนังสือ: 333.71 ม596ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 333.71 ม596ม] (1).

15. ปัญหาสังคม / สุวิทย์ รุ่งวิสัย.

โดย สุวิทย์ รุ่งวิสัย.

เลขเรียกหนังสือ: 361.1 ส881ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 361.1 ส881ป] (1).

16. คู่มือมัคคุเทศก์ : พุทธศาสนาและความเชื่อ / ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.

โดย ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ฉ236ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : จารึก, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ฉ236ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ฉ236ค] (1).

17. วิวัฒนาการทางขนบประเพณีไทย : สมัยกรุงศรีอยุธยา-รัตนโกสินทร์ / ประกอบ โชประการ.

โดย ประกอบ โชประการ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ป186ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ป186ว] (3), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ป186ว] (1).

18. เกร็ดโบราณคดีประเพณีไทย. ชุดที่ 2 / โดย ส. พลายน้อย

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส113ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส113ก] (3), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส113ก] (1).

19. เกร็ดโบราณคดีประเพณีไทย. ชุดที่ 1 / โดย ส. พลายน้อย.

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส113ก 2515 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส113ก 2515] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส113ก 2515] (1).

20. สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช, บรรณาธิการ.

โดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส532] (1).