ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 136 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / โดย วันชัย บุณยสุรัตน์.

โดย วันชัย บุณยสุรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.3 ว426ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : เทศบาลนครเชียงใหม่, 2531?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.3 ว426ก] (2).

2. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานเลขานุการ กพจ. เชียงใหม่

โดย สำนักงานเลขานุการ กพจ. เชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 307.116 ส691ผ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.116 ส691ผ] (1).

3. จักรยาน : ทางออกปัญหาการจราจรในเมือง / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 388.3472 อ182จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 388.3472 อ182จ] (1).

4. เขียนแผ่นดินเชียงใหม่ / ธเนศวร์ เจริญเมือง

โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 300.9593 ธ285ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : ผางปะตี้บ, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ธ285ข] (2).

5. ความร่วมมือในการจัดการป่าระหว่างวัดกับรัฐ : กรณีป่าชุมชนวัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / สัณฐิตา กาญจนพันธุ์

โดย สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 634.92 ส558ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 634.92 ส558ค] (2).

6. เครือข่ายการเรียนรู้และการจัดการของชุมชนเกี่ยวกับป่าชุมชน = Network of community learning and management concerning community forestry / กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย

โดย กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 307 ก357ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307 ก357ค] (1).

7. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตด้านการเกษตรของชุนชนกะเหรี่ยง = Social changes in Karen communities as a result of changes in agricultural modes of production / เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ

โดย เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 306.08995 ฉ433ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 306.08995 ฉ433ก] (1).

8. การดำรงอยู่และการปรับตัวของการแพทย์พื้นบ้านในเขตเมืองเชียงใหม่ = Survival and adaptation of folk medicine in the city of Chiang Mai / บุษยมาส สินธุประมา, เจนศิริ จันทร์ศิริ

โดย บุษยมาส สินธุประมา | เจนศิริ จันทร์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.882 บ676ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.882 บ676ก] (1).

9. รายงานการสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดการขยะ : กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่, วันที่ 5 ตุลาคม 2538 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย การสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดการขยะ : กรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่ (2538 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 363.728 ก525ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สภา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 363.728 ก525ร] (2).

10. การใช้วัฒนธรรมชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านของชาวไทลื้อ บ้านลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ = Use of community culture in village development by Lu in Ban Luang Nua, Chiangmai Province, Thailand / แสงระวี อนันตพานิช

โดย แสงระวี อนันตพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 306 ส962ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ด.)--มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 306 ส962ก] (1).

11. เชียงใหม่ : เอกนครระดับภูมิภาค / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์

โดย ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.12 ด161ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.12 ด161ช] (2).

12. เมืองและการผังเมืองในประเทศไทย = City and city planning in Thailand : case of Chiang Mai / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง

โดย ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 307.12 ด161ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่และกลุ่มมังราย, 2541สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.12 ด161ม] (1).

13. การจัดการของเสียอันตรายในจังหวัดเชียงใหม่ / โดย สุรีย์ บุญญานุพงศ์

โดย สุรีย์ บุญญานุพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 363.728 ส867ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?]สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.728 ส867ก] (1).

14. รายงานวิจัยเรื่องคณะกรรมการหมู่บ้านกับการพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีชาวเขาเผ่าลีซอ / โดย ประเสริฐ ชัยพิกุสิต

โดย ประเสริฐ ชัยพิกุสิต | กรมประชาสงเคราะห์. สถาบันวิจัยชาวเขา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ป418ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์, 2537สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ป418ร] (1).

15. รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนประชากรและเคหะ ... เชียงใหม่ = Preliminary report the ... population and housing census / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6021 ส691ร ช.ม. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2543?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 304.6021 ส691ร ช.ม.] (1).

16. ค่านิยมและพฤติกรรมการควบคุมทางสังคมของชุมชนที่อยู่ใกล้และห่างไกลศูนย์กลางความเจริญ : ศึกษากรณีเมืองหลักเชียงใหม่ / โดย สมนึก ชัชวาลย์

โดย สมนึก ชัชวาลย์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], [2534?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

17. รายงานผลสำมะโนหมู่บ้าน ... จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 307.762021 ส691ร ช.ม. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2543?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.762021 ส691ร ช.ม.] (1).

18. รายงานวิจัยเรื่อง ถิ่นที่อยู่คนไทในจังหวัดเชียงใหม่ = Tai villages in Chiangmai Province / สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์

โดย สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

19. รายงานการวิจัย. ฉบับที่ 1, เรื่องชุมชนชาวเขากับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) : กรณีศึกษาหมู่บ้านในเขตพื้นที่โครงการหลวง / อุไรวรรณ แสงศร ... [และคนอื่นๆ]

โดย อุไรวรรณ แสงศร | กรมประชาสงเคราะห์. สถาบันวิจัยชาวเขา.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์, 2544สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

20. สภาพชีวิตและปัญหาของหญิงบริการในจังหวัดเชียงใหม่ = Life and problems of entertainment girls in Chiang Mai / สมศรี สอาดเอี่ยม

โดย สมศรี สอาดเอี่ยม.

เลขเรียกหนังสือ: 363.44 ส281ส (วพ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2521หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (สค.ม.) - - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 363.44 ส281ส] (1).