ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1543 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ท้าวฮุ่งหรือเจือง

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ท382 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรม, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ท382] (1).

2. สังคมวิกฤต ฤาประชาธิปไตยจะไปรอด / เฉลียว ปิยะชน

โดย เฉลียว ปิยะชน.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ฉ448ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ปราณ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ฉ448ส] (1).

3. ประเพณีเบ็ดเตล็ด / เสฐียรโกเศศ

โดย เสฐียรโกเศศ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส893ป 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส893ป 2546] (1).

4. ประชากรและการพัฒนาในประเทศไทย / บรรณาธิการ, สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

โดย โครงการวิจัยระดับจุลภาคในประเทศไทย เรื่องประชากรและการพัฒนา | สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 ป233 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : โครงการวิจัยระดับจุลภาคในประเทศไทย เรื่องประชากรและการพัฒนา, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.6 ป233] (2).

5. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ... = Population projections for Thailand ... / กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 ส691ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2534-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 304.6 ส691ก] (1).

6. วัฒนธรรมอิสลาม = Islamic culture / เสาวนีย์ จิตต์หมวด, เขียน

โดย เสาวนีย์ จิตต์หมวด.

เลขเรียกหนังสือ: 297.4 ส942ว 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทางนำ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 297.4 ส942ว 2535] (4).

7. ลมหายใจของล้านนา / บรรณาธิการ, กรรณิการ์ พรมเสาร์.

โดย กรรณิการ์ พรมเสาร์.

เลขเรียกหนังสือ: 333.714 ล126 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา, 2535สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.714 ล126] (3).

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทไทย / ธวัช มกรพงศ์

โดย ธวัช มกรพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ธ392ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ธ392ย] (2), PYULIB-DW [Call number: 307.72 ธ392ย] (1).

9. วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา / อมรา พงศาพิชญ์.

โดย อมรา พงศาพิชญ์.

เลขเรียกหนังสือ: 306 อ293ว 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 อ293ว 2537] (4).

10. พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน = Museum of folk-culture / บรรณาธิการ, แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย ; แปล, สันติ อิศโรวุธกุล

โดย แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย | สันติ อิศโรวุธกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 745.51 พ711 2534 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 745.51 พ711 2534] (2).

11. คู่มือมัคคุเทศก์ : พุทธศาสนาและความเชื่อ / ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.

โดย ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ฉ236ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : จารึก, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ฉ236ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ฉ236ค] (1).

12. ไทยสิบสองปันนา / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

โดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 บ424ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิพนธ์, [25-?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 บ424ท] (2).

13. วิวัฒนาการทางขนบประเพณีไทย : สมัยกรุงศรีอยุธยา-รัตนโกสินทร์ / ประกอบ โชประการ.

โดย ประกอบ โชประการ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ป186ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ป186ว] (3), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ป186ว] (1).

14. เกร็ดโบราณคดีประเพณีไทย. ชุดที่ 2 / โดย ส. พลายน้อย

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส113ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส113ก] (3), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส113ก] (1).

15. เกร็ดโบราณคดีประเพณีไทย. ชุดที่ 1 / โดย ส. พลายน้อย.

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส113ก 2515 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส113ก 2515] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส113ก 2515] (1).

16. สารคดีจากหมู่บ้าน / สว่าง เลิศฤทธิ์.

โดย สว่าง เลิศฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส419ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส419ส] (1).

17. สังคมและวัฒนธรรมลานนาไทย : รวมผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในภาคเหนือของประเทศไทย / สุเทพ สุนทรเภสัช, บรรณาธิการ.

โดย สุเทพ สุนทรเภสัช.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ส532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส532] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ส532] (1).

18. ประเพณีลานนาไทยและพิธีกรรมต่าง ๆ / โดย หนานเต๋จา

โดย หนานเต๋จา.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 ห157ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประเทืองวิทยา, 2517สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ห157ป] (2).

19. แต่งงาน / เสฐียรโกเศศ

โดย เสฐียรโกเศศ.

เลขเรียกหนังสือ: 392.5 ส893ต 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392.5 ส893ต 2532] (2), PYULIB-DW [Call number: 392.5 ส893ต 2532] (1).

20. คู่มือปฏิบัติพิธีต่าง ๆ / กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา.

โดย กองวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 394.2 ก169ค 2521 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 394.2 ก169ค 2521] (1), PYULIB-DW [Call number: 394.2 ก169ค 2521] (1).