ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 183 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาชุมชน : ประชาชน ข้าราชการ และผู้นำรัฐบาล / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 307 ว689ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307 ว689ป] (1).

2. การพัฒนาชุมชนตามแนวความคิดนักปรัชญาตะวันตก / วิรัช เตียงหงษากุล.

โดย วิรัช เตียงหงษากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 307 ว851ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307 ว851ก] (1).

3. การพัฒนาชุมชน / จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.

โดย จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.

เลขเรียกหนังสือ: 307 จ557ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 จ557ก] (1).

4. การพัฒนาชุมชน / จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.

โดย จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.

เลขเรียกหนังสือ: 307 จ557ก 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 จ557ก 2528] (1).

5. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์ / วิทยากร เชียงกูล.

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 307 ว584ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฉับแกระ, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307 ว584ก] (1).

6. การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ / โดย สัญญา สัญญาวิวัฒน์

โดย สัญญา สัญญาวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.14 ส558ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส558ก] (2).

7. 9 ส. กุญแจแห่งความสำเร็จพัฒนาท้องถิ่น = Nine steps to local development success / สุเมธ แสงนิ่มนวล

โดย สุเมธ แสงนิ่มนวล.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ส843ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ส843ก] (1).

8. การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / เกศินี จุฑาวิจิตร

โดย เกศินี จุฑาวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 ก774ก 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ก774ก 2548] (1).

9. เครือข่าย : ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง / ผู้เขียน, เสรี พงศ์พิศ.

โดย เสรี พงศ์พิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ส929ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ส929ค] (1).

10. เศรษฐกิจพอเพียง เกิดได้ถ้าใจปรารถนา / ผู้เขียน, เสรี พงศ์พิศ.

โดย เสรี พงศ์พิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 307.14 ส929ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส929ศ] (1).

11. กถาพัฒนากร / บรรณาธิการ, นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์

โดย นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.14 ก122 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ก122 2550] (1).

12. เศรษฐกิจพอเพียง : ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล / บรรณาธิการ, ลีลาภรณ์ บัวสาย, บก

เลขเรียกหนังสือ: 307.14 ศ854 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานสนับสนุนการวิจัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ศ854] (1).

13. ลักษณะสังคมไทยและหลักการพัฒนาชุมชน / ไพฑูรย์ เครือแก้ว.

โดย ไพฑูรย์ เครือแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 307.14 พ975ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การพิมพ์เกื้อกูล, 2506สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307.14 พ975ล] (1).

14. การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน / พัฒน์ บุญยรัตพันธุ์

โดย พัฒน์ บุญยรัตพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 307 พ525ก 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เลิฟและลิพเพรส, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 พ525ก 2549] (1).

15. เกมจำลองเพื่อการวางแผนสำหรับชุมชน = Urban gaming simulation / ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์

โดย ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 711.4 ฉ179ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 711.4 ฉ179ก] (1).

16. คนกับควายทำนาประสาชีวิต / เรียบเรียงโดย วันเพ็ญ ศิริโชติบัณฑิต.

โดย วันเพ็ญ ศิริโชติบัณฑิต | สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ว435ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ว435ค] (1).

17. หลักการพัฒนาชุมชน / สุเทพ เชาวลิต.

โดย สุเทพ เชาวลิต.

เลขเรียกหนังสือ: 307 ส781ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 307 ส781ห] (7).

18. การปรับปรุงชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / โดย วันชัย บุณยสุรัตน์.

โดย วันชัย บุณยสุรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.3 ว426ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : เทศบาลนครเชียงใหม่, 2531?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.3 ว426ก] (2).

19. บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / กรมการพัฒนาชุมชน

โดย กรมการพัฒนาชุมชน.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ก169บ (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.72 ก169บ] (1).

20. NGOs อีสาน : ทางเลือกแห่งพลังการเปลี่ยนแปลง / โดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท ภาคอีสาน

โดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท ภาคอีสาน.

เลขเรียกหนังสือ: 361.76 ค123อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : คณะกรรมการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.76 ค123อ] (2).