ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 207 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สองหน้าสังคมไทย : บทวิพากย์โครงสร้างอารยธรรมไทย / นิธิ เอียวศรีวงษ์

โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.9593 น612ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 น612ส] (1).

2. จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย / ธีรยุทธ บุญมี

โดย ธีรยุทธ บุญมี.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 ธ641จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ธ641จ] (2).

3. วัฒนธรรมคือทุน / ชัยอนันต์ สมุทวณิช

โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 303.482 ช451ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. เพรส, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.482 ช451ว] (2).

4. ปฏิรูปครบวงจร : สู่ยุคเรืองรองของเมืองไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 ก768ป 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ก768ป 2540] (2).

5. เส้นทางใหม่สังคมไทย / ชุมพร ขุณิกากรณ์

โดย ชุมพร ขุณิกากรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 ช626ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ช626ส] (2).

6. การพัฒนาบนรอยต่อแห่งวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาตะวันออก-วิทยาการตะวันตก / โดย ปริญญ์ ปราชญานุพร

โดย ปริญญ์ ปราชญานุพร.

เลขเรียกหนังสือ: 303.44 ป457ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.44 ป457ก] (1).

7. เพื่อศตวรรษที่ 21 : วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย / วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 ว583พ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ว583พ 2540] (2).

8. ปฏิวัติภูมิปัญญาใหม่ ต้านภัยวิกฤติ IMF / วิทยากร เชียงกูล

โดย วิทยากร เชียงกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 ว583ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ว583ป] (2).

9. มายาโลกาภิวัตน์ / โดย ยุค ศรีอาริยะ

โดย ยุค ศรีอาริยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 303.483 ย333ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.483 ย333ม] (1).

10. กรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า 2550 / ผู้เขียน, พิจิตต รัตตกุล

โดย พิจิตต รัตตกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 307.76 พ635ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จำหน่ายโดย สุขภาพใจ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 พ635ก] (2).

11. ความไม่รู้ไร้พรมแดน : บางบทสำรวจในดินแดนความคิดทางสังคม / วีระ สมบูรณ์

โดย วีระ สมบูรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 ว842ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ว842ค] (2).

12. วิสัยทัศน์อนาคตประเทศไทย พุทธศักราช 2570 / บรรณาธิการ, มนตรี ศุภาพร

โดย มนตรี ศุภาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 303.49593 ว776 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.49593 ว776] (1).

13. แนวคิดฝ่าวิกฤติทุนนิยมไร้พรมแดน : เศรษฐธรรมและอธิปไตยชุมชนไทย / พิทยา ว่องกุล

โดย พิทยา ว่องกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 พ671น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 พ671น] (2).

14. วิกฤติใหญ่ทางเศรษฐกิจ : ฤาจะสิ้นยุคโลกาภิวัตน์ / อนุช อาภาภิรม

โดย อนุช อาภาภิรม.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 อ186ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 อ186ว] (1).

15. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม = Social movements / สุวิทย์ รุ่งวิสัย

โดย สุวิทย์ รุ่งวิสัย.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 ส881ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ดาราวรรณการพิมพ์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ส881ข] (1).

16. 2000 : สหัสวรรษ รหัสอันตราย / วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์, เขียน

โดย วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 ว836ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ว836ส] (1).

17. ภูมิปัญญาบูรณาการ / ยุค ศรีอาริยะ

โดย ยุค ศรีอาริยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 303.484 ย333ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.484 ย333ภ] (1).

18. วิกฤติกระแสโลกาภิวัฒน์ : บทวิเคราะห์และสำรวจแม่แบบของการพัฒนา / วอลเดน เบลโล ... [และคนอื่นๆ]

โดย เบลโล, วอลเดน.

เลขเรียกหนังสือ: 303.44 ว495 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.44 ว495] (2).

19. การแปรเปลี่ยนของสหภาพโซเวียตกับปัญหาสังคมนิยม / โดย โจว ชิน เฉิง

โดย โจว, ชิน เฉิง.

เลขเรียกหนังสือ: 335.00947 จ899ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : แสงดาว, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 335.00947 จ899ก] (2).

20. วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี 2000 = Vision Thailand 2000 / สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

โดย สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 303.49593 ส239ว 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.49593 ส239ว 2543] (1).