ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 107 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์ / วัลลภ ลำพาย

โดย วัลลภ ลำพาย.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ว447ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.42 ว447ท] (1).

2. หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / จุมพล สวัสดิยากร.

โดย จุมพล สวัสดิยากร.

เลขเรียกหนังสือ: 300.18 จ638ห เลขเรียกหนังสือ: 10642 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ, 2520สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.18 บ471ร 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 300.18 บ471ร 2524] (1).

4. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ / อำนวยวิทย์ ชูวงษ์.

โดย อำนวยวิทย์ ชูวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.18 อ684ร 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 300.18 อ684ร 2525] (2).

5. การถ่ายทอดศัพท์จากภาษาต่างประเทศมาเป็นไทย / ปรีดี พนมยงค์

โดย ปรีดี พนมยงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.3 ป472ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วารสารหมอความยุติธรรม, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.3 ป472ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 300.3 ป472ก] (1).

6. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social science research methodology / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.18 ส761ร 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.18 ส761ร 2538] (1).

7. วิพากษ์สังคมไทย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.9593 ว642 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยและโครงการวิชาการ สำนักพิมพ์อมรินทร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ว642] (1).

8. อำนาจใหม่ = Power shift / เขียน, อัลวิน ทอฟฟเลอร์ ; แปล, ขุนทอง ลอเสรีวานิช

โดย ทอฟฟ์เลอร์, อัลวิน | ขุนทอง ลอเสรีวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 303.4 ท331อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Global Brain, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ท331อ] (2).

9. ปฏิบัติการเหนือตำรา การวิจัยทางสังคม = Social research : beyond texts / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, บรรณาธิการ

โดย พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 ป135 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 ป135 2540] (3).

10. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ / เพ็ญแข แสงแก้ว

โดย เพ็ญแข แสงแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 300.7 พ884ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.7 พ884ก] (1).

11. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social sciences research methodology / โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.18 บ471ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.18 บ471ร 2540] (1). Checked out (1).

12. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ผู้เขียน, พวงรัตน์ ทวีรัตน์.

โดย พวงรัตน์ ทวีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 พ474ว 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 พ474ว 2540] (1), PYULIB-DW [Call number: 300.72 พ474ว 2540] (2).

13. เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : หลักการ วิธีการ และการประยุกต์ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 ส761ท 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 ส761ท 2540] (2).

14. สังคมศาสตร์วิจัย / ผู้เขียน, เทียนฉาย กีระนันทน์.

โดย เทียนฉาย กีระนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 ท733ส 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 ท733ส 2539] (2).

15. การสร้างมาตรวัดในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ส761ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.4 ส761ก 2537] (3).

16. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ / บุญธรรม จิตต์อนันต์

โดย บุญธรรม จิตต์อนันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 บ471ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 บ471ก 2540] (1), PYULIB-DW [Call number: 300.72 บ471ก 2540] (2).

17. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ / เพ็ญแข แสงแก้ว

โดย เพ็ญแข แสงแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 300.7 พ884ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.7 พ884ก 2541] (1).

18. สังคมศาสตร์วิจัย / ผู้เขียน, เทียนฉาย กีระนันทน์.

โดย เทียนฉาย กีระนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 ท733ส 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 ท733ส 2541] (2).

19. ปฏิบัติการเหนือตำราการวิจัยทางสังคม = Social research : beyond texts / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, บรรณาธิการ

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 ป135 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 300.72 ป135 2540] (1).

20. การวิเคราะห์เส้นโยงด้วยลิสเรล : สถิติสำหรับนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคมและพฤติกรรม / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, สมชาติ สว่างเนตร

โดย ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ | สมชาติ สว่างเนตร | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 ป672ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 ป672ก] (2).