ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1966 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Psychology of the Thai people : values and behavioral patterns / by Suntaree Komin.

โดย Suntaree Komin.

เลขเรียกหนังสือ: 303.372 S958P | 155.89593 S958P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Research Center, National Institute of Development Administration, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.89593 S958P] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.89593 S958P] (1).

2. Psychology and life / Floyd L. Ruch.

โดย Ruch, Floyd L.

เลขเรียกหนังสือ: 150 R899P 1963 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Scott, Foresman, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 R899P 1963] (1), PYULIB-DW [Call number: 150 R899P 1963] (1).

3. Stanford-Binet intelligence scale : manual for the third revision form L-M / Lewis M. Terman, Maud A. Merrill

โดย Terman, Lewis M | Merrill, Maud A.

เลขเรียกหนังสือ: 153.93 T319S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Houghton Mifflin, c1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.93 T319S] (2).

4. The interpersonal communication book / Joseph A. DeVito

โดย DeVito, Joseph A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 D496I 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Collins, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 D496I 1992] (1).

5. จิตวิทยาทั่วไป / โดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

โดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ส141จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ส141จ] (2).

6. จิตวิทยาการศึกษา / ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.

โดย ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 370.15 ป474จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.15 ป474จ] (2).

7. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.4 ส265จ] (1).

8. จิตวิทยาผู้บริโภค / กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ.

โดย กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาจิตวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ก173จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ก173จ] (1).

9. คุยกับลูกเรื่องเพศ / ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, เขียน.

โดย ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์.

เลขเรียกหนังสือ: 649.65 ย127ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แปลน พับลิชชิ่ง, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649.65 ย127ค 2534] (1).

10. สารัตถจิตวิทยาสังคม = Essentials of social psychology / นวม สงวนทรัพย์

โดย นวม สงวนทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 302 น297ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 น297ส] (1), PYULIB-DW [Call number: 302 น297ส] (1).

11. เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ / สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์.

โดย สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์.

เลขเรียกหนังสือ: 153.42 ส282ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.42 ส282ท] (3).

12. การจัดการพฤติกรรมมนุษย์ / สิทธิโชค วรานุสันติกุล.

โดย สิทธิโชค วรานุสันติกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ส722ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ส722ก] (3).

13. เรียนรู้ผู้ชาย = What every woman should know about men / จอยซ์ บราเดอร์ส, เขียน ; ลลิตา ธีระสิริ, เรียบเรียง.

โดย บราเดอร์ส, จอยซ์ | ลลิตา ธีระสิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 155.632 บ213ร 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : รวมทรรศน์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.632 บ213ร 2536] (1).

14. จิตวิทยาพาเพลิน / หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย.

โดย ตุ้ย ชุมสาย, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 150 ต637จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150 ต637จ] (2), PYULIB-DW [Call number: 150 ต637จ] (1).

15. รายงานผลการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของภาษาต่อการคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย : การวิจัยเชิงทดลอง / จำนง วิลูบย์ศรี.

โดย จำนง วิบูลย์ศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 153.4 จ343ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.4 จ343ร] (1).

16. คุณลักษณะบุคลิกภาพ CPI ของเด็กนักเรียนมัธยมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = CPI personality characteristics of high school students in urban Chiang Mai / ผู้วิจัย, ประวิณ สินเศรษฐกุล ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประวิณ สินเศรษฐกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4182 ค629 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่ายจิตวิทยา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4182 ค629] (1).

17. จิตวิทยาสังคม / ถวิล ธาราโภชน์.

โดย ถวิล ธาราโภชน์.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ถ277จ 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ถ277จ 2524] (1).

18. จิตวิทยาสังคม = Social psychology / ไวรัช เจียมบรรจง

โดย ไวรัช เจียมบรรจง.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ว976จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ว976จ] (1), PYULIB-DW [Call number: 302 ว976จ] (1).

19. จิตวิทยาสังคม / โดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 302 จ464 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชัยศิริการพิมพ์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 จ464 2524] (1), PYULIB-DW [Call number: 302 จ464 2524] (1).

20. จิตวิทยาสังคม / สถิตย์ นิยมญาติ.

โดย สถิตย์ นิยมญาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส184จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 302 ส184จ] (1).